« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kloboučky (PDF, 305 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 305 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Vyškov
Palánek 250/1,Brňany,682 01 Vyškov
<br>
<br> Naše značka: SPU 200672/2019
Spisová značka: 2RP14122/2016-523205
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.krampl@spucr.cz
<br> Datum: 16.5.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kloboučky – oznámení o vyložení
soupisu nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek
<br>
V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kloboučky (dále
jen „KoPÚ“) zabezpečil Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj <,>
Pobočka Vyškov (dále jen „pozemkový úřad“) v souladu s ust.§ 8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů <,>
vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny,výměry <,>
vzdálenosti a druhu,a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva,předkupního práva a
věcného břemene.Vyhotovením soupisu nároků (vč.ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel
návrhu KoPÚ – sdružení právnických osob a fyzických osob,DD plus v.o.s <.>,pověřený projektant
XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Tento soupis nároků je počínaje dnem XX.5.2019 vyložen po dobu 15 dnů na Městském úřadě
v Bučovicích.Současně je také k nahlédnutí na pozemkovém úřadě ve Vyškově,Palánek 250/1 <,>
68201 Vyškov,v kanceláři č.313.Zároveň s vyložením se doručuje vlastníkům,jejichž pobyt je
znám <.>
<br> Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u pozemkového úřadu
v termínu do 24.6.2019 <.>
<br>
<br>
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXXXX
vedoucí Pobočky Vyškov
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka
<br>
Vyvěšeno dne: 16.5.2019 Sňato dne:
<br>
Město Bučovice,Od...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz