« Najít podobné dokumenty

Obec Poniklá - SMO Krkonoše - závěrečný účet 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Poniklá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zpráva o přezkumu hospodaření
ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozděj ších předpisů <,>
<br> auditorského standardu c.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů Ceské republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení š 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <.>
<br> pro svazek obcí
<br> Krkonoše — svazek měst a obcí
<br> Zámek 1 54.3,01 Vrchlabí IC: 701 57 898
<br> za Období od 1.1.2018 do 31.12.2018
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Statutární orgán svazku obcí (dále jen „svazek“): Ing.XXX XXXXXXX,předseda svazku
<br> Auditorská společnost: K KREDIT s.r.o.auditorská společnost č.370 Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření svazku obcí Krkonoše — svazek měst a obcí: lng.XXXXXX XXXXXXXXX — auditor
<br> Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření svazku Krkonoše — svazek měst a obcí: Sárka Hauerová
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření svazku obcí Krkonoše — svazek měst a obcí:
<br> Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření svazku v souladu s ustanovením 5 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb.a zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech <.>
<br> Místo přezkoumání: Sídlo svazku — město Vrchlabí a kancelář auditora — Jablonec nad Nisou <.>
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření svazku provedeno: Přezkoumání hospodaření v sídle klienta bylo provedeno 17.4.2019 <.>
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření svazku auditorskou společností: Zakázka byla zahájena předáním Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření svazku Krkonoše za rok 2018 auditorskou společností a ukončena projednáním návrhu zprávy dne 17.4.2019 <.>
<br> II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 5 2 ods...
výkaz zisku a ztrát
Licence: DI55 XCRGUVXA / VXA (01012018 / 01012018)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2018
IČO: 70157898
Název: Krkonoše - svazek měst a obcí 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 6 856 617,30    5 089 543,27   
<br> I.Náklady z činnosti 6 856 617,30    5 089 543,27   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 91 205,78    60 931,40   
<br> 2.Spotřeba energie 502        
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 19 702,00    10 983,00   
<br> 9.Cestovné 512 116 915,06    146 956,13   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 61 905,00    47 281,60   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 3 625 259,84    2 972 648,98   
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 084 493,00    1 341 922,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 601 100,00    385 980,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 5 401,00    4 142,00   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 12 822,92    13 894,16   
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543        
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 13.05.2019 10h 1m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DI55 XCRGUVXA / VXA (01012018 / 01012018)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položk...
rozvaha 2018
Licence: DI55 XCRGURXA / RXA (01012018 / 01012018)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2018
IČO: 70157898
Název: Krkonoše - svazek měst a obcí 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 7 517 921,05  1 805 899,36  5 712 021,69  5 459 007,96 
<br> A.Stálá aktiva 2 418 146,66  1 784 518,66  633 628,00  724 854,00 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 942 933,20  526 683,20  416 250,00  462 500,00 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013 240 790,00  240 790,00     
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 39 651,80  39 651,80     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 662 491,40  246 241,40  416 250,00  462 500,00 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 475 213,46  1 257 835,46  217 378,00  262 354,00 
<br> 1.Pozemky 031        
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021        
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 583 050,66  365 672,66  217 378,00  262 354,00 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 892 162,80  892 162,80     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
<br> 13....
příloha 2018
Licence: DI55 XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2018
IČO: 70157898
Název: Krkonoše - svazek měst a obcí 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace se netýká
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změna účetních metod nenastala
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
V účtování nedošlo k odchylkám
<br> 13.05.2019 10h 2m 0s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: DI55 XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky    
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902    
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905    
<br> 4.Vyřazené závazky 906    
<br> 5.Ostatní majetek 909    
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů    
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911    
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912    
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913    
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914    
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915    
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916    
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 104 922,00  104 922,00 
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921    
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922    
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923    
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ...
návrh závěreného účtu
Licence: DI55 XCRGBZUC / ZNC (01012018 / 01012018)
<br> Krkonoše - svazek měst a obcí 
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 13.05.2019
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70157898
<br> název Krkonoše - svazek měst a obcí 
<br> ulice, č.p.Zámek 1
<br> obec Vrchlabí
<br> PSČ, pošta 543 01
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 499 405 701
<br> fax
<br> e-mail janatovamonika@muvrchlabi.cz
<br> WWW stránky www.krkonose-smo.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> 13.05.2019 10h59m36s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: DI55 XCRGBZUC / ZNC (01012018 / 01012018)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy      
<br> Nedaňové příjmy 1 750 225,00  2 380 886,00  1 883 984,17 
<br> Kapitálové příjmy      
<br> Přijaté transfery 1 430 229,00  4 610 072,00  4 610 071,80 
<br> Příjmy celkem 3 180 454,00  6 990 958,00  6 494 055,97 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 842 225,00  1 072 696,00  927 600,71 
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 842 225,00  1 072 696,00  927 600,71 
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00  3 000,00  2 401,85 
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 3 000,00  3 000,00  2 401,85 
<br> 21 P...

Načteno

edesky.cz/d/2992439

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Poniklá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz