« Najít podobné dokumenty

Obec Bradáčov - Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bradáčov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_675899539_0_FIN DSO 2018
Ministerstvo ňnancí
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> Fin 2-12M
<br> _,_ VÝKAZ PRO HODNOCENÍPLíNIĚNÍ ROZPOČTU,_,UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2018
<br> 12
<br> 70511510
<br> :.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> : Mikroregion Venkov Hlinická 250,391 37 Chotoviny
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční pňíaté transfery od obcí 190 000,00 133,05 252 780.00 100.00 252 786,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 140 00000 10000 140 000,00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 163 489,50 100,00 153 489,50 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 167 000,00 100,00 16? 000,00 0000 * 190 000,00 380,67 723 275,50 100,00 723 275,50 000 “ 190 000,00 380,67 723 275,50 100,00 723 275,50 0310 2141 Příjmy z úroků (část) 50.00 83,56I 50,00 83,50 41 „751 6310 * Obecné příjmy a výdaje : finančních operací 50,00 53-561 50,00 83,56I 41,75I 631 ** Obecné příjmy a vydaje ?.finančních operací 511,00 83,50! 50,00 83,56I 41,7s| 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 0,00 0,00 10 444,00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 19 444,00 633 ** Převody vlastnim fondům v rozp.územní úrovně 0,00 000 0,00 000 19 444,00 PŘIJ MY celkem: 190 050.00| 390,82] 723 325,51 102,69i L 742 761.231
<br> strana 11
<br> 11.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústaVů 2 050,00 90,39 2 050.00 90.39 1 853.00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 2 050,00 90,30 2 050,00 90,39 1 853,00 031 “* Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 2 050,00 90,39 2 050,00 90,39 1 853,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 0,00 0,00 0,00 0,00 10 444,00 5330 * P...
priloha_675899539_2_Příloha DSO 2018
P R | L 0 H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Venkov; IČO 70511519; Hlinická 250,391 37 Chotoviny Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 18.1.2019 v 11:49
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> Způsob zaokrouhlování:
<br> Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč <.>
<br> Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku & ztráty <.>
<br> Výsledek,tj.součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy,kde jsou také ostatni jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků <.>
<br> Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha.O připadne rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha <.>
<br> Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky <.>
<br> U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasívy umístěn k účtůmz377 nebo 378 <.>
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> POLOŽKA ÚČETNÍ oeooel Číslo Název ' SU BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetníjednotky 0,00 0,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 995
<br> 4.Vyřazené závazky 996
<br> 5.Ostatní majetek 909 P.Il.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferu 0,00 0,00
<br> 1.Krátkpodmpohledávky z předtinancova'ní transferů 911
<br> 2.Krátkpodmzávazky z předňnancování transferů 912
<br> 3.Krátkpodmpohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátkpodmzavazky ze zahraničních lransferů 914
<br> 5.Ostatní krátkpodmpohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916 P.III.Podmíněné pohledávky : důvodu užívání majetku jinou ...
priloha_675899539_3_Rozvaha DSO 2018
ROZVAHA
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oací,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
<br> Mikroregion Venkov; IČO 70511519; Hlinická 250,391 37 Chotoviny Právní forma: Svazek obcí Předmět činnosti: sestavená !( 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 18.1.2019 v 11:48
<br> 1 | 2 j 3 4 UCETNI OBDOBI Název oložky SU BĚŽNÉ,p BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ A K TI V A C E |.K E M 8 69512407 2 579 650,33 6 015 473,74 6 845 404,86 A.Stálá aktiva B 127 595,33 2 679 650.33 544? 945,00 5 944121,00 I.Dlouhodobý nehmotný majetek 27 260,00 27 250,00 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 27 260,00 27 260,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II.Dlouhodobý hmotný majetek B 100 335,33 2 652 390,33 5 447 945,00 5 944 121,00 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné hmotmovité věci a soubory hmotmovitých věcí 022 s 688 701,00 1 240 758,00 5 447 945,00 5 944 121,00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 S.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 411 534,33 1 411 534,33 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 \ 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 1D.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 030 III.Diouhodobý finanční majetek 0,00 9,00 0,00 0,50 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách & podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4.Dlouhodobé půjčky 067 5.Termínované vklady dlouhodobé 088 5.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 ?.Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý tinanční majetek 053 IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Poskytnuté návratné hnanční výpomoci ...
priloha_675899539_4_Výkaz zisku a ztrát DSO 2018 (1)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí.REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Mikroregion Venkov; IČO 70511519; Hiinická 250,391 37 Chotoviny
<br> Právní forma: Svazek obcí Předmět činnosti: sestavený k 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 18.1.2019 v 11:48
<br> 1 2 | 3 j 4 ÚČETNÍ oeooei Název položky účet Běžné Minulé Hlavní činnost Hospodářská Hlavni činnost Hospodářská činnost činnost A.NÁKLADY CELKEM 724349,40 1504233.10 l.Náklady :: činnosti 724 349,40 1 504136,10 1.Spotřeba materiálu 501 3 831.40 31 917.00 2.Spotřeba energie 502 3.Spotřeba jiných neskladovatelnych dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 BAktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 505 &.Opravy a udržování 511 52 030.00 9.Cestovné 512 15 209.00 18 263,00 10.Náklady na reprezentaci 513 2 988.00 3 213.00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 38 753.00 51 705,10 13.Mzdové náklady 521 101 800.00 114 400930 14.Zákonné sociální pojištění 524 15.Jiné sociální pojištění 525 15.Zákonné sociální náklady 527 17.Jiné sociální naklady 528 15.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 535 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary ajíná bazúplatna' předání 543 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX XX.Tvorba fondů XXX XX.Odpisy dlouhodobého majetku 551 496 176.00 495 178.00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 THB 459,00 36.Ostatní náklady z činnosti 549 13 552.00 ||.Finanční náklady 1.Prodané cenné papíry a podíly 561 2.Úroky 552 3.Kuizové “ztráty 563 * ' 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou _ 564 5.Ostatní finanční náklady 569 lil.Náklady na transfery 100.00 2.Náklady vybraných mís...
priloha_675899539_5_Závěrečný účet DSO 2018
Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu VENKOV Hlinická 250,39137 Chotoviny 1čo: 70511519
<br> Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2018
<br> Přehled obdržených dotací 1.Neinvestiční dotace na projekt „Třídění a likvidace biologicky rozložitelněho odpadu Mikroregionu VENKOV“ Prostředky z POV Jihočeského kraje 2018
<br> Poskytnuto 140.000,00- Kč Vyčerpáno 0,00- Kč Vlastní zdroje 0,00— Kč Celkové náklady projektu 0,00- Kč - tyto prostředky nebyly použity k nákupu kontejnerů z důvodu insolvence dodavatele a následně vráceny poskytovateli <.>
<br> 2.Investiční dotace na projekt „Třídění a likvidace biologicky rozložitelného odpadu Mikroregionu VENKOV“ Prostředky z POV Jihočeského kraje 2018
<br> Poskytnuto 167.000,00— Kč Vyčerpáno 0,00- Kč Vlastní zdroje 0,00- Kč Celkové náklady projektu 0,00- Kč
<br> — tyto prostředky nebyly použity k nákupu kontejnerů z důvodu insolvence dodavatele a následně vráceny poskytovateli <.>
<br> 3.Neinvestiční dotace na projekt „Třídění & likvidace biologicky rozložitelného odpadu Mikroregionu VENKOV“
<br> Poskytnuto : Obec Pohnání 24.865,-Kč Obec Sudoměřice u Tábora 34.81 1,-Kč Poskytnuto celkem S9.676,-Kč Vyčerpáno 0,—Kč — tyto prostředky nebyly použity k nákupu kontejnerů z důvodu insolvence dodavatele a následně vráceny poskytovateli <.>
<br> 4.Investiční dotace na projekt „Třídění a likvidace biologicky rozložitelného odpadu Mikroregionu VENKOV“
<br> Poskytnuto :
<br> Městys Borotín 42.422,50Kč Obec Nengyšl 67.445,50Kč Obec Sudoměřice u Tábora 25.023,00Kč Obec Smilovy Hory 28.598,50Kč Poskytnuto celkem 163.489,50Kč Vyčerpáno 0,—Kě
<br> - tyto prostředky nebyly použity k nákupu kontejnerů z důvodu insolvence dodavatele a následně vráceny poskytovateli <.>
<br> Stránka 1
<br> Neinvestiční dotace - transfery od obcí 1.Clenské poplatky od členských obcí Mikroregionu Venkov
<br> | Poskytnuto | 193.110,- Kčl - tyto prostředky byly použity na činnost DSO Mikroregionu Venkov <.>
<br> Přílohy závěrečného účtu
<br> !.Výkaz pro hodnocení p...
priloha_675899539_6_Zpráva o výsledku přezkoumání DSPO 2018 (1)
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ Sp.zn.: OEKO-PŘ 270091201BIevpa stejnopis č.2
<br> ;práva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí - Mikroreqion Venkov,IČO 70511519
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 27.září 2018 jako dílčí přezkoumání 13.února 2019 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí - Mikroregion Venkov za rok 2018 ve smyslu ustanovení & 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420I2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 4.9.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.6661201810EKO-PR dne 20.7.2018.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXXX XXXXXXXXX — předseda
<br> XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> U Zimního stadionu XXXX/X,XXX 76 České Budějovice,tel.: 388 720 111,fax: 386 359 084 e—podatelná: posta©kráj-jihocesky.cz,www.kraj—jihooesky.cz
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzeně podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanoveni Š 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon (ukončení kontroly na míst...

Načteno

edesky.cz/d/2992365

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bradáčov
03. 06. 2020
03. 06. 2020
28. 05. 2020
19. 05. 2020
15. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bradáčov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz