« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Hoštice - Návrh závěrečného účtu Obce Velké Hoštice za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Hoštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Protokol o schválení účetní závěrky MŠ Velké Hoštice za rok 2018

Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ Velké Hoštice za rok 2018

Protokol o schválení účetní závěrky Obce Velké Hoštice za rok 2018
Protokol o schválení účetní Jzávěrkv Obce Velké Hoštice za rok 2018 podle vvhláškv č.220/2014 Sb <.>
<br> Účetní jednotka : Obec Velké Hoštice
<br> Sídlo : Velké Hoštice,Zámecká čp,195 PSČ: 747 31
<br> IČ : 00300845
<br> Identifikace schvalované účetní závěrky : Účetní závěrka Obce Velké Hoštice za rok 2016
<br> Účetní závěrka sestavená ke dni : 31.12.2018
<br> Druh závěrky: řádná
<br> Schvalující orgán : Zastupitelstvo Obce Velké Hoštice Datum rozhodování (rozhodnutí) : 11.dubna 2019 Způsob rozhodování : hlasování členů zastupitelstva obce
<br> Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky : dle prezenční listiny Ing.XXXXXX XXXXXXXX — starosta obce
<br> Ing.XXXXX XXXXX — člen zastupitelstva obce,předseda kontrolního výboru
<br> XXXXX XXXXXXXX — člen zastupitelstva obce
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX - člen zastupitelstva obce
<br> XXXXX XXXXXXXX — člen zastupitelstva
<br> Ing.XXXXX XXXXX — člen zastupitelstva obce
<br> XXXXX XXXXXXX — člen zastupitelstva obce
<br> Stav rozhodnutí : Schváleno dle hlasování Učetní závěrku Obce Velké Hoštice za rok 2018 schválilo všech 7 přítomných členů zastupitelstva Obce Velké Hoštice <.>
<br> Výrok osob rozhodujících o schválení účetní závěrky :
<br> Schvalující orgán (zastupitelstvo obce) v průběhu roku formou sledování plnění a čerpání rozpočtu,efektivně posuzoval rizika a možné ztráty,které mohly účetní jednotku ovlivnit.Tím se zamezilo problémům vedoucím k neschválení účetní závěrky <.>
<br> Zastupitelstvo Obce Velké Hoštice schvaluje svým usnesením č.4/86 ze dne 11.4.2019 účetní závěrku Obce Velké Hoštice za rok 2018 bez výhrad a připomínek & výsledek hospodaření ve výši + 9 483 722,41 Kč
<br> a ukládá účetní obce proúčtovat výsledek hospodaření za rok 2018 a předat protokol o schválení účetní závěrky do centrálního systému účetních informací státu <.>
<br> Identifikace průkazných účetních záznamů :
<br> - Rozvaha — bilance k 31.12.2018
<br> Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018
<br> Příloha k 31.12.2018
<br> Výkaz pro hod...
Inventarizační zpráva Obce Velké Hoštice k 31.12.2018
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2018
<br> Qbec: Velké Hoštice IC: 00300845
<br> Datum zpracování: 30.1.2018
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizačni směrnice k inventarizaci <.>
<br>.Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdily.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 10.12.2018.Provedení proškoleni je doloženo prezenční listinou.Součásti školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu
<br> 1.4.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurnich soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnám na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedeni prvotních inventur a byly zpracovány inventury <.>
<br> Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech Inventarizační rozdily & zúčtovatelne' rozdily nebyly zjištěny <.>
<br> Přílohy:
<br> 1.Srovnávací tabulky 2.Inventumí soupis - Soupis inventarizovaných účtů s nulovými zůstatky
<br> Za HIK:
<br> Předseda: Mgr.XXXXX XXXXXX podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Člen: Ing.XXXXX XXXXX podpis „_.<.>.<.> “.<.>.<.> *./Í....
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2018
0 B E G 747 31 VELKÉ HOŠTICE Příloha č.la k vyhlášce č.416/2004
<br> okres Opava
<br> orgán veřejné správy
<br> ZPRÁVA 0 VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROKZQlS
<br>.Sestavu jí :
<br> a) b)
<br> C) d)
<br> e) n
<br> g)
<br> správci kapitol státního rozpočtu <,>
<br> jine organizační složky státu (včetně územních finančních orgánů,které jsou účetní jednotkou) a státní příspěvkové organizace.u ktelých správce kapitoly státního rozpočtu nenahradí! funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly <,>
<br> státní fondy <,>
<br> jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem a právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu,které hospodaří s veřejnými prostředky <,>
<br> kraje,hlavní město Praha,statutární města_ ostatní obce a městské části hlavního města Prahy s 15 000 a více obyvateli,jiné obce a městské části hlavního města Prahy,které zavedly funkci útvaru interního auditu
<br> příspěvkové organizace,u kterých územní samosprávný celek nebo městská část hlavního města Prahy nenahradila funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly
<br> orgány samosprávy městských částí nebo městských obvodů,jestliže jim statutární město ve své pravomoci stanovilo předložit zprávu <.>
<br> Údaje ve sloupci „ukazatel“ v přílohách č.2 až 5 se uvádí jednotně podle stavu k 31.12.hodnoceného roku <.>
<br> ] <.>
<br> Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy apřiměřenosti aúčinnosti zavedeného systémů finanční kontroly zahrnuje
<br> ].zhodnocení výsledků řídící kontroly podle 5 26 a 27 zákona o finanční kontrole (příloha č.2),výsledků interního auditu podle 5 28 a 29 zákona o finanční kontrole (příloha č.3) a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu 5 25 zákona o finanční kontrole
<br> a) vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí vorgánu veřejné správy,například existence jasných instrukcí a školení pro všechny zaměstnance v s...
Zápis z finanční kontroly Obce Velké Hoštice za rok 2018
Zápis z finanční kontroly obce Velké Hoštice provedené finančním výborem
<br> Kontrolované období : XXX XXXX
<br> Členové FV provádějící finanční kontrolu: Mgr.XXXXX XXXXXX (předseda finančního výboru)
<br> Datum provedeni kontroly: XX.3.— 25.3.2019
<br> Zodpovědní zaměstnanci : XXXXX XXXXXXXXX - účetní obecního úřadu Ing.XXXXXX XXXXXXXX - referent majetkové správy (inventarizace)
<br> Předmět a obsah kontroly:
<br> 1.Rozpočtové provizorium
<br> Obec Velké Hoštice v době od 1.1.2018 do 8.2.2018 hospodařila podle rozpočtového provizoria,které schválilo zastupitelstvo obce Velké Hoštice dne 7.12.2017 usnesením č.6/2017.K: Rozpočtové provizorium na rok 2018 bylo vyvěšeno na úřední a elektronické desce v době od 13.12.2017 do 28.2.2018.Zásady rozpočtového provizoria byly dodrženy <.>
<br> 2.Rozpočtové výhledy
<br> Návrh střednědobého výhledu obce na roky 2019 — 2020,byl zveřejněn v době od 14.11.2017 do 13.12.2017 <.>
<br> Obec Velké Hoštice má schválen střednědobý výhled na roky 2019 - 2020,který byl schválen zastupitelstvem obce dne 7.12.2017 usnesením č.6/2017 a zveřejněn dne 13.12.2017 <.>
<br> 3.Rozpočet Rozpočet obce Velké Hoštice na rok 2018 včetně rozpisu rozpočtu byl schválen usnesením zastupitelstva obce dne 8.2.2018.K: Před schválením byl návrh rozpočtu obce Velké Hoštice na rok 2018 vyvěšen na úřední a elektronické desce v době od 23.1.do 28.2.2018.— rozpočet byl schválen jako schodkový se zapojením zůstatku : předešlých let,- do rozpočtu obce byl zapojen zůstatek z roku 2017 ve výši 14 282 492,00 Kč - po zapojení zůstatku z roku 2017 činily příjmy schváleného rozpočtu na rok 2018 39 800 000,00 Kč a výdaje taktéž 39 800 000,00 Kč
<br> 4.Rozpočtové úpravy
<br> |./2018 schváleno dne 12.4.2018 na veřejném zasedání 02 Velké Hoštice,usnesením č.ll./2018
<br> ll./2018 schváleno usnesením starosty obce č.6/2018 dne 28.5.2018,vzato na vědomí zastupitelstvem obce Velké Hoštice dne 14.6.2018,usnesením č.III./2018
<br> III./2018 schváleno dne 14.6.2018 na veřejném z...
MŠ - Protokol o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2018
Protokol č.VSK/2019/1/Velké Hoštice
<br> o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Hoštice,okres Opava,příspěvková organizace
<br> Kontrolní orgán: Obec Velké Hoštice sídlo: Zámecká 195,747 31 Velké Hoštice ICO: 00300845
<br> Kontrolovaná osoba: Mateřská škola Velké Hoštice,okres Opava,příspěvková organizace Sídlo: Pekliska 56,747 31 Velké Hoštice IČO: 70961549
<br> Kontrolující: Ing.XXXX XXXXX (přizvaná osoba) Palackého XXX/X,Havířov-Město ICO: XXXXXXXX
<br> Na základě pověření zřizovatele ze dne 25.4.2019 k provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Hoštice,okres Opava,příspěvková organizace (dále „PO“) byla dne 6.5.2019 vsídle externího zpracovatele účetnictví firmy PAM _ ÚČTO s.r.o <.>
<br> Kontrolující jako přizvaná osoba XXX ke kontrole přizván z důvodu dosažení jejího účelu v souladu s © 6 zákona 255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Kontroly se dále zúčastnily:.XXXXXXX XXXXXXX — externí účetní organizace X Ing.XXXXXX J ančíková — zaměstnanec kontrolujícího (přizvané osoby)
<br> Předmětem ověření byly tyto oblasti účetnictví a hospodaření kontrolované osoby v souladu se zákonem 320/2001 Sb.o finanční kontrole.Kontrola byla zahájena předáním pověření pro přizvanou osobu v souladu s © 6 zákona č.255/2012,o kontrole <.>
<br> A.Plnění opatření z minulé veřejnosprávní kontroly 1.Kontrola plnění návrhů opatření z poslední veřejnosprávní kontroly
<br> B.Následná veřejnosprávní kontrola za rok 2018
<br> 1.Dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2018 a zhodnocení majetkové a finanční situace PO <,>
<br> 2.Hospodaření s peněžními fondy v roce 2018 <,>
<br> 3.Ověření spolehlivosti kontrol v rámci PO na vybraném vzorku bankovních a pokladních dokladu za období roku 2018 <,>
<br> 4.Úplnost a průkaznost vedení účetnictví <,>
<br> Dodržování pravidel transparentnosti <.>
<br> Ur
<br> Kontrola byla provedena v následující struktuře s těmito vý...
ZŠ - Protokol o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2018
Protokol ě.VSK/2019/2/Velké Hoštice
<br> o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u příspěvkové organizace Základní škola Velké Hoštice,okres Opava,příspěvková organizace
<br> Kontrolní orgán: Obec Velké Hoštice ; sívdlo: Zámecká 195,747 31 Velké Hoštice ICO: 00300845
<br> Kontrolovaná osoba: Základní škola Velké Hoštice,okres Opava,příspěvková organizace Sídlo: Zámecká 207,747 31 Velké Hoštice IČO: 70959528
<br> Kontrolující: Ing.J iří Turoň (přizvaná osoba) Palackého 689/2,Havířov-Město ICO: 47173548
<br> Na základě pověření zřizovatele ze dne 25.4.2019 k provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u příspěvkové organizace Základní škola Velké Hoštice,okres Opava,příspěvková organizace (dále „PO“) byla dne 6.5.2019 tato provedena v sídle externího zpracovatele účetnictví firmy PAM — ÚČTO s.r.o <.>
<br> Kontrolujicí jako přizvaná osoba XXX ke kontrole přizván z důvodu dosažení jejího účelu v souladu s š 6 zákona 255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Kontroly se dále zúčastnily: : XXXXX XXXXXXX ská — externí účetní organizace.Ing.XXXXXX XXXXXXXXX - zaměstnanec kontrolujícího (přizvané osoby)
<br> Předmětem ověření byly tyto oblasti účetnictví a hospodaření kontrolované osoby v souladu se zákonem 320/2001 Sb.o finanční kontrole.Kontrola byla zahájena předáním pověření pro přizvanou osobu v souladu s © 6 zákona č.255/2012,o kontrole <.>
<br> A.Plnění opatření z minulé veřejnosprávní kontroly 1.Kontrola plnění návrhů opatření 2 poslední veřejnosprávní kontroly
<br> B.Následná veřejnosprávní kontrola za rok 2018
<br> 1.Dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2018 a zhodnocení majetkové a finanční situace PO <,>
<br> 2.Hospodaření s peněžními fondy v roce 2018 <,>
<br> 3.Ověření spolehlivosti kontrol v rámci PO na vybraném vzorku bankovních a pokladních dokladu za období roku 2018 <,>
<br> 4.Úplnost a průkaznost vedení účetnictví <,>
<br> 5.Dodržování pravidel transparentnosti <.>
<br> Kontrola by1a provedena v následující strukt...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Velké Hoštice za rok 2018
FM PInina.tdo:Sm-5)19025:37:16 +02.00
<br> IIIII IIIII IIIIl IIIIl llllllll IIII [_(II III
<br> Kosman llllllllll MORAVSKOSLEZSKY KRAJ
<br> Odbor podpory korporátního rízení a kontroly „ | 28.října 117 702 18 Ostrava
<br> Či: MSK 12810/2019
<br> C1.dcp.SNM JÍŠDŠIŽZŠÍŠROlB/Sam 0 3 E C : Vyřizw'e: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX VFLKÉ HOŠTICE Telefon: XXX XXX XXX Došlo.XX []X 2018
<br> Fax: 595 622 282
<br> „,““"/Ě Č.j.: ___—___ÉC/P / B;“
<br> E-mail: posta©msk.cz m“ Přílohy: „___—_ /Ž$/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Hoštice,IČ 00300845 za rok 2018 Na základě písemné žádosti ze dne 2.1.2018 provedla kontrolní skupina ve složení: Kontrolní skupina Funkce Pověření č.Identlflka cm karta c.Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX Ing.XXXXXX XXXXXX kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX
<br> dne XX.X.2019 přezkoumání hospodaření obce kdatu 31.12.2018,místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Velké Hoštice <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno: - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 26.10.2018 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 31.1.2019 <.>
<br> Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření: - Ing.XXXXXX XXXXXXXX,starosta — XXXXX XXXXXXXXX,účetní
<br> Přezkoumání hospodaření obce za rok XXXX bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákonč 0420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 6.11.2018 kontrolní skupinou ve siožení:
<br> — Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> — Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> - Ing.XXXXX XXXXX
<br> www.msk.cX <.>
<br> Čj.: MSK 12810/2019 Sp.zn.: KON/2246/2018/Sam
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> — plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně p...
Státní závěrečný účet Obce Velké Hoštice za rok 2018
<,>,V Jméno,Ing,' Vydal : PoslS.Fmi C_„V Flames! do : 522019 08:50:2l +01 :00 'A- V <.>
<br> Š MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ )
<br> %$“ „%
<br> “k m _; Š <.>
<br> ;
<br> sila—.a <,>
<br> Odbor Hnancí 28.října 117,702 18 Ostrava
<br> %r
<br> Váš dopis zn.: Všem statutárním městům,městům <,>
<br> Ze dne: městysům & obcím v územní působnosti
<br> Čj: MSK 8830/2019 Moravskoslezského kraje
<br> Sp.zn.: FIN/1987/2019/Faj
<br> 179.1 510 N
<br> Vyřizuje: Mgr.Vladimíra Faja Grodno.-
<br> Telefon: 595 622 525 0 B E G
<br> Fax: 595 622 126 VELKE HOŠTlCE
<br> E-mail: posta©msk.cz Dačic: '
<br> Datum: 2019-01-16 1 7' 01 Žmg ÍŽI
<br> _“
<br> Přílohy: af
<br> Státní závěrečný účet za rok 2018
<br> Na základě vyhlášky Ministerstva financí č.419/2001 Sb <.>,o rozsahu,struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu,ve znění pozdějších předpisů,Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme dvě tabulky k vyplnění <.>
<br> Podrobné pokyny k vyplnění jednotlivých sloupců jsou uvedeny vždy pod příslušnou tabulkou.Tabulky se vyplňují v tisících Kč.V případě negativní tabulky vyplňte všechny požadované údaje (název ÚSC,sestavil,kontroloval,datum),a uveďte slovo „NEGATIVNÍ“.Tabulku č.5 ponechejte ve formátu *.xls,*.xlsx — krajský úřad tyto tabulky předává dál Ministerstvu financí.Obě vyplněné tabulky zašlete prostřednictvím datové schránky na odbor financí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nejpozději do 20.února 2019 <.>
<br> Informace k vyplnění tabulek jsou uvedeny v „Pokynech k finančnímu vypořádání a státnímu závěrečnému účtu za rok 2018“,které jste obdrželi e—mailem dne 3.ledna 2018.Tyto materiály jsou rovněž zveřejněny na Portálu MSK v sekci „Informace a metodika pro obce — Finance — Metodika — Státní pokladna a výkaznictvf“
<br> (https://p_grtal.msk.cz) <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXX XXXXXXXXX vedoucí oddělení financování a státní pokladny
<br> Přílohy Tabulka č.lb)...
Příloha Obce Velké Hoštice k 31.12.2018
Licence: D <.>,/XT XCRGUPXA ! PXA (01012018 / 06022018)
<br> PŘÍLOHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12/2018
<br> PCO: 00300845
<br> Název: Obec Velké Hoštice,_ __ ___
<br> A.1-.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> Obec nemá informace otom,že by byl narušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> Od 1.1.2017 se Obec Velke Hoštice řídí : Zákonem č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech ÚSC,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.218/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla),ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů (Vyhláškou č.473/2013 Sb <.>,kterou se mění vyhláška č.410/2009,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,Vyhláškou č.403/2010 Sb <.>,kterou se mění Vyhláška č.449/2009 Sb <.>,Vyhláškou č.370/2015 Sb <.>,kterou se mění Vyhláška č.3831/2009 Sb <.>,(tzv.technická vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do CSÚ a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů,ve znění pozdějších předpisů),Vyhláškou č.323/2002 Sb.a její novelou č.12/2018 Sb.o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů.Obec se řídí platnými ČÚS č.701- Účty a zásady účtování na účtech,ČÚS č.702 - Otevítání a uzavírání účetních _knih,ČUS 6.703 - Transfery,čus o.704-Fondy účetní jednotky,ČUS č.706-Opravně položky a vyřazení pohledávek,čús o.707- Zásoby,(303 (3.708 - Odpisy,čús &.709-Víastni zdroje a čuso.710- Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek a Vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku v platném znění.Obec Velké Hoštice se dále řídí Vyhláškou č.220/2013 Sb.- o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých účetních jednotek.Dle novely zákona ...
Výkaz zisku a ztráty Obce Velké Hoštice k 31.12.2018
ÉBHCGI DJX '!
<br> XCRGUVXA ! WA (01012018 /0101201t2
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> územní samosprávné celky,svazky obci,regionátní rady regionu soudržnosti
<br> 25.03.2019 15h32m155
<br> Období: 12 l 2018 IČO: 00300845 Název: Obec Velké Hoštice čisto Syntetický Běžné období _ Minulé období Pobžky Název položky účet Hia vni činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 A.Náklady celkem 20546 777,85 21 300 738,18 T |.Náklady z činnosti,W _ _16 733 470,85 ' "&'$—uo 049,13 „ _Ý 1.Spotřeba materiálu 501 1 420 995,09 1 681 760,50 2.Spotřeba energie 502 392 697,30 354 287,97 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 39 205,00 10 002,00 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 129 088,00- 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 51 1 1 358 955,00 960 545,09 9.Cestovné 512 73 008,00 28 652,00 10.Náklady na reprezentaci 513 125 486,50 99 820,00 11.Aktivace vnitroorganizačnich služeb 516 12.Ostatní služby 518 3 174 945,72 3 260 441 „07 13.Mzdové náklady 521 5 015 678,00 4 722 564,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 1 256 751,00 1 292 084,00 15.Jiné sociální pojištění 525 20 610,00 19 738,00 16.Zákonné sociální náklady 527 49 049,00 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 500,00 6 050,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 5 000,00 1 000,00 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 91 939,74 150 917,15 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX,__ _ * ZpracováĚŠEémém Giiws Express - UCŘ Genero spoi.s r.o._ _ * ři _ strana 1/3
<br> XCRGUVXA ! VXA (01012018/01012018)
<br> 35.03.2019 fanazmiss
<br> Zpracováno systemem GfNiS Express - UCR GORDIC spol.s r.o <,>
<br> ' Licence: DJXT Čislo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účel“ Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlami činnost Hospodarska činnost 1 2 3 4 27.Tvorba fondů ...
Rozvaha Obce Velké Hoštice k 31.12.2018
Licence: DJX 1
<br> ROZVA HA
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> XCRGURXA f'RXA (01012018/0101201Bj
<br> Období: 121 2018 IČO: 00300845 Název-' Obec Velké Hoštice Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Nette AKTNA CELKEM 117 825 509,00 31 985 048,54 145 639 060,46 130 185 434,11 _ A.Stálá aktiva 150 990 532,75 31 985 848,54 1 19 004 684,21 119 590 067,2i l.Dlouhodobý nehmotný majetek 97 471,40 97 471,40 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ooenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 97 471,40 97 471,40 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určeni k prodeji 035 L,_ 11.Dlouhodobý hmotný majetek“ * 150835 081,35 31 888 377,14 118 948 684,21 119 532 087,24 1.Pozemky 031 10 664 527,44 10 664 527,44 10 664 527,44 2.Kulturní předměty 032 191 710,00 191 710,00 191 710,00 3.Stavby 021 117 558 376,01 26 309 279,41 91 249 096,60 93 215 202,60 4.Samostatné hmotne movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 10 886 382.35 2 914 873,00 7 971 509,35 7 551 507,08 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 664 224,73 2 664 224,73 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 8 869 840,82 8 869 840,82 7 909 120,12 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 fm.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 __ř,<,> _,|||.Dlouhodobý nnanční majetek " 58 000,00 58 000,00 58 000,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 35.03.201g 1571357115173 __ ZpraCĚm systémem GfNrs—ápmss - UCR samčími.s r.o._ “' i „ _ strana 1/5
<br> Licence: DJXT XCRGURXA !RXA (01012016701012018) Období Číslo...
Výkaz pro hodnocení rozpočtu Obce Velké Hoštice k 31.12.2018
Licence: Zpracoval:
<br> DJXl
<br> ***'k'k
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> IČO: XXXXXXXX
<br> Ministerstvo financí
<br> ******í***
<br> Rok 2018
<br> 1 č 0 00300845
<br> Měsíc 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
<br> Obec Velké
<br> Hoštice
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> GINIS Express v UCR Datum zpracovaní: 25.03.2019
<br> ***icir
<br> konsolidace na úrovni kraje
<br> sestavený k 12/2018 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> ***ž'k'k'k'ki
<br> *
<br> UCRGBAlC (v Kč) verze
<br> Čas zpracování: 15h20m165
<br> 0101201 Strana:
<br> FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oscí A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> 8 l
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku a b X X X XXXX 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4.800.000,00 4.800.000,00 5.906.165,20 123,05 123,05 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placena poplat 240.000,00 90.000,00 137.239,49 57,18 152,49 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 450.000,00 450.000,00 542.604,00 120,58 120,58 0000 1121 Daň z příjmů právnických Osob 4.700.000,00 4.240.000,00 4.984.213,71 106,05 117,55 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 64,980,00 64.980,00 64.980,00 100,00 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9.900.000,00 10.973.000,00 12.252.710,14 123,76 111,66 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn ll.300,00 11.342,40 ******* 100,38 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.& odstr.kom 970.000,00 963.000,00 964.006,00 99,38 100,10 0000 1341 Poplatek ze psů 45.000,00 45.000,00 45.800,00 101,78 101,78 0000 1361 Správní poplatky 20.000,00 18.000,00 18.310,00 91,55 101,72 0000 1381 Daň z hazardních her 80.000,00 80.000,00 148.214,51 185,27 185,27 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1.000.000,00 1.000.000,00 1.133.397,93 113,34 113,34 0000 2451 Splátky půjčenych prostředků od přísp.orga 250.000,00 250.000,00 ******* 100,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 32.359,00 83.109,0...
Zhodnocení hospodření obce v roce 2018
Obec Velké Hoštice,IČ: 00300845 Závěrečný účet Obce Velké Hoštice za rok 2018 (Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb.) Zhodnocení hospodaření v roce 2018
<br> Adresa: Obec Velké Hoštice,Zámecká čp.195,747 31 Velké Hoštice IC:“ 00300845
<br> DIC: C200300845 (obec je plátcem DPH)
<br> Telefonické spojení: 553 764 062
<br> e-mail: info©hosticecz,stiborska©hosticecz
<br> Webové stránky: www.hostice.cz
<br> Počet obyvatel k 31.12.2018: 1866
<br> Zastupitelstvo Obce Velké Hoštice od ustavujícího zasedání dne 5.11.2014:
<br> a) zastupitelstvo: 9členné
<br> b) starosta obce: Ing.XXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> c) místostarosta obce: Ing.XXXXX XXXXX
<br> d) ostatní členové: Ing.XXXXX XXXXXXX (předseda kontrolního výboru)
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX (předseda finančního výboru) p.XXXXXXXX XXXXX (předseda komise pro ŽP) p.XXXXX XXXXXXXXXXX (předsedkyně komise kulturní) p.Bc.XXXXX XXXXXXXX (předseda komise sociální a tělovýchovy) p.XXXXXX XXXXXXX Mgr.XXXX XXXXXXXXX e) zplnomocněnec pro řešení přestupků v obci: Bc.XXXXX XXXXXXXX Benková
<br> Zastupitelstvo Obce Velké Hoštice od ustavujícího zasedání dne 1.11.2018:
<br> 1) zastupitelstvo: 9členné
<br> g) starosta obce: Ing.XXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> h) místostarosta obce: Bc XXXXX XXXXXXXX (předseda komise sociální a tělovýchovy) i) ostatní členové: Ing.XXXXX XXXXX (předseda kontrolního výboru)
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX (předseda finančního výboru) p.XXXXX XXXXXXXX (předseda komise pro ŽP) p.XXXXX XXXXXXXX (předsedkyně komise kulturní) p.XXXXX XXXXXXXXXXX p.XXXXX XXXXXXX Ing.XXXXX XXXXX j) zplnomocněnec pro řešení přestupků v obci: Bc.XXXXX XXXXXXXX Benková
<br> Obecně závazné vyhlášky vydané v roce XXXX: a) OZV č.1/2018 Obce Velké Hoštice o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (platnost od 1.1.2019)
<br> Ostatní vydané vnitřní předpisy v roce 2018: &) Směrnice pro použití prostředků Sociálního fondu Obce Velké Hoštice,(platnost od 1.12.2018) b) Směrnice pro zadá...
Návrh závěrečného účtu Obce Velké Hoštice za rok 2018
! V V ' ' VNÁVRH ! V ZAVERECNEHO UCTU OBCE VELKE HOSTICE ZA ROK 2018
<br> Zastupitelstvo Obce Velké Hoštice souhlasí s celoročním hospodařením Obce Velké Hoštice za rok 2018 a zároveň schvaluje závěrečný účet Obce Velké Hoštice za rok 2018 bez výhrad,dle zákona č.250/2000 Sb.a zákona č.420/2004 Sb.ato svým usnesením ze dne 13.června 2019
<br> Zdůvodnění : Při přezkoumání hospodaření Obce Velké Hoštice za rok 2018 dle © 2 a 5 3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly dle š 10 odst.3 písm.a) zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Návrh závěrečného účtu Obce Velké Hoštice za rok 2018 byl vyvěšen na úřední desce a elektronické desce Obecního úřadu Velké Hoštice od 16.5.2019 do 14.6.2019 <.>
<br> Ve Velkých Hošticích dne 16.5.2019
<br> „_ f/Ahó Ing.Alfons Iépiech
<br> starosta obce
<br> Zveřejnění na pevné úřední a elektronické desce : 16.5.2019 Sňato z pevné úřední a elektronické desky dne : 14.6.2018 Pořadové číslo : 48/2019
<br> OBECNÍÚŘAD
<br> + „ VELKÉHOŠHCE É; LLC-c „.i; o! Zámecká 195,747 31 Velké Hoštice lČ: 00300345 DIČ: 0200300545 1

Načteno

edesky.cz/d/2992298

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Hoštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz