« Najít podobné dokumenty

Město Rosice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha DZ_MRS 7415-19_Zbýšov.pdf
ěšřukTuAčĚ mo _ ČÁST 1 PLATNOST DOKUMENTACE
<br> _ POLICIE ČESKÉ Reguauxv KŘP JMK- DP ; „ Č.j.KRPB 1/12 Ím.<.> 2019- 000001 _ g 25 ZÁKONA č.13/1997 Sb._.g 77 ZÁKONA 0,361/2000 Sb <.>
<br> & ' “* s I | ý; líp/(%? SOUHLASÍME s PDZ,ZUK A UZAVIRKOU.; PLATNOST TOHOTO VYJÁDŘENÍ JE 1 ROK.%____ „ _._ V Brně dnf.<.> „i.<.> 3 „Ř.<.>.' (ŠŠŠ
<br> SOUHLASÍME s PDZ.ZUK,UZAVÍRKOU
<br> i LEGENDA A OBJÍZDNDU TRASOU.___ _ _ _ __ _._.- _ V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne - _ i - PG TRVALE SVISLÉ __ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ >? Ps DOČASNĚ ZNEPLATNÉNÉ * ___.— TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ © „& NAVRZENÉ PŘECHODNÉ ___ " DOPRAVNÍ ZNAČENÍ _ PRACOVNÍ MÍSTO — — —-—— — -————- __.__._____-.__._„_ J V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne
<br> ' urazí.<.> -
<br> SITUACE ŠlŘŠÍCH VZTAHÍ'J ;; Ž/f
<br> 1301311313113.<.> GÉEABGŠ
<br> " P |1_3| k.<.>
<br> _____.<.> ___ „___.<.> „,Jakub Humpllk 7 -
<br> _ pi _________„____ --.„___ __ » f _ "' _ _— _: _-.=? * Íšéžllm.<.> OPRAVA ZATRUBNĚNÍ __ 79/2019 “$!/\ * ' ' ; <.>,<.> _ __ __ _ _.<.> STOKY VODOJEMU _ 7332315 L„._________„_.<.>.!.<.>._ ___ _ I'.' _ _ Zbýšov 2x A4 _ Situace dopravně-inženýrských opatření RDS “?]
<br> „ % ďJ/ý W473 ?DWŽÚW % ď “ „p 5 ýI/7/ MĚSTSKÝÚŘADHOSICE
<br> &— % Kýč“ 249/9 %fczg __deordopravy
<br> GerO1ROSrCE©
03_Stanovení přechodné úpravy provozu_Zbýšov_st.práce_Gefab.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE
Odbor dopravy
<br> Palackého nám.13,665 01 Rosice
pracoviště Žerotínovo nám.1,665 01 Rosice
<br> ____________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
žádost o stanovení přechodné úpravy pro-
vozu
<br>
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br>
<br> ZE DNE: 14.05.2019
NAŠE ČJ.: MR-C 7415/19-ODO
SPIS.ZN.: MR-S 7415/19-ODO HORR/3
VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
TEL.: XXX XXX XXX
FAX: XXX 492 119
E-MAIL: horakova@mesto.rosice.cz
ID DS: 6abbzec
DATUM: 15.05.2019
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br> Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem-
ních komunikacích
<br> z důvodu stavebních prací v délce nezbytně nutné pro potřeby stavby při krajnici vozovky,max <.>
v šířce jednoho jízdního pruhu,ulice 9.Května v k.ú.Zbýšov u Oslavan v rámci stavby „Oprava
zatrubnění stoky vodojemu“
<br>
Městský úřad Rosice,odbor dopravy,podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zá-
kon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně pří-
stupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Rosice,postupem v souladu
s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších před-
pisů a podle zvláštní úpravy v § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,na základě žádosti ze dne
14.05.2019 Města Zbýšov,Masarykova 248,664 11 Zbýšov,IČ: 00282828,zastoupené na základě
plné moci ze dne 07.05.2019 společností GEFAB CS,spol.s r.o <.>,Švédská 5,620 00 Brno,IČ:
41602901
<br> s t a n o v í
podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,po projednání dle § 77 odst.3
zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle § 77 odst.2 písm.b) zákona o siln...

Načteno

edesky.cz/d/2992215

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz