« Najít podobné dokumenty

Obec Šťáhlavy - 1039 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šťáhlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
%
<br> mg duc.7935 m “*
<br> I “,„.Í ĚWW PE wan 324/4 „M,/„
<br> 1,L8ml
<br> Q — Legenda sítí / v
<br> “'\Í STAVEBNÍK VYPRACC
<br> \V O _ ] Harim/mavá Tereza.DiS.Václav Zdv
zde ke stažení
MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ 7W?
<br> Odbor dopravy Škroupova 5,306 32 P L 2 E N
<br> SPISOVÁ ZN.: sz MMP/153151/19 ČJ.: MMP/154208/l9 v PLZNI DNE: 15.5.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (matření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Plzně — Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu ze dne 13 5.2019 který podala právnická osoba Regionální služby s.r.o <.>,IČO 46887407,Hradiště 123,336 01 Blovice,po předchozím plojednání s dotčeným orgánem — Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát č.j.KRPP- 162909- 1/ČJ— 2018- 030506- 2,ze dne 9.listopadu 2018,podle 577 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br> silnice č.III/18330 Husova,ve Šťáhlavech - částečná uzavírka vozovky,v úseku před objektem č.41
<br> z důvodu: realizace vodovodní přípojky v termínu: 10.6.2019 49.6.2019
<br> dle přiložených odsouhlasených situací (1x DIO),která tvoří přílohu tohoto stanovení <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br>.Provoz bude v případě potřeby řízen osobami poučenými a náležitě vybavenými podle zákona o silničním provozu a vyhlášky Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> 0 Den zahájení prací a realizace dopravního opatření nahlásí žadatel minimálně 3 dny předem silničnímu správnímu úřadu,dále na odbor dopravy Magistrátu města Plzně,tel.3780343xx,fax 378034302 a na Policii ČR,MŘ Policie Plzeň-DI tel.974325129 (128) k provedení případné kontroly osazení stanoveného dopravního značení <.>
<br> 'l'crcm Nemcnvú.DiS lclcl'on 137803432! email: |lemcovnl(mplzcncu
<br> Č.j.MMP/154208/19 str.2
<br> Toto opatření obecné...

Načteno

edesky.cz/d/2992172

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šťáhlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz