« Najít podobné dokumenty

Obec Zašová - SOMV - Oznámení o zveřejnění dokumentů - Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zašová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zprava-c.-295_2018_EKO-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-SOMV-za-rok-2018.pdf
lůna—$
<br> ŠŠŠ/.W
<br> “.KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského kraje
<br> Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
<br> Odbor ekonomický,<.> Svárov 1080 Oddělenl kontrolni 755 24 Vsetín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 8.dubna 2019 Ing.Věra Běiíčková KUZL 37853/2018 KUSP 37853/2018 EKO
<br> Zpráva č.295/20181EKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko,IC: 70238880 za rok 2018
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 26.11.2018 - 28.11.2018 (dílčí přezkoumání) 4.4.2019 - 8.4.2019 (konečné přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 26.11.2018 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 8.4.2019 podle 5 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Jasenická 1106,755 24 Vsetín
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Věra Bělíčková
<br> Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko zastupovaly:
<br> předsedkyně: Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXXXXX vedoucí kanceláře: Ing.XXX XXXXXXXX finanční manažer: lng.Zdenka Mynářová
<br> Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
<br> tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín e-mail: podatelna©kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Rozpočtová opatření
<br> Schválený rozpočet
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu SOMV na rok 2018 byl zveřejněn na internetových stránkách DSO v období od 15.11.2017 do 19.12.2017 a na úředních deskách u všech 44 členských obcí - zveřejnění doloženo.Návrh rozpočtu byl zpracován pro položky příjmů 4121,4221,4122,položky financování 8115,8124,pro výdaje v členění na běžné a kapitálové.Návrh rozpočtu předpokládá souhrnně...
Zaverecny-ucet-SOMV-za-rok-2018---navrh.pdf
Licence: DL9N XCRGBZUC /ZN1 (01012018 /01012018)
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
<br> (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70238880
<br> název Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko ulice,č.p.Svárov 1080
<br> obec Vsetín
<br> Psč,pošta 755 01
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 571 410 537
<br> fax 571 410 498
<br> e-mail mynarova©mikroregion-vsetinsko.cz WWW stránky www.mikroregion-vsetinsko.cz
<br> Obsah závěrečného účtu I.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů |||.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) lV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody Vlll.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko byl zveřejněn dle 9 39 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br> Zveřejnění od: do: Podpis a razítko obce/města/městyse:
<br> 15.02.2019 13h59m185 Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.0.strana 1/ 5
<br> Licence: DL9N.<.>,|.PLNÉťNÍ ROZPOČTU PRIJMÚ
<br> Text
<br> Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem
<br> Sch válen ý rozpočet
<br> 45 401 100,00
<br> 36 555 200,00 81 956 300,00
<br> XCRGBZUC/ZN1 (01012018/01012018)
<br> Rozpočet po změnách
<br> 45 436 344,00
<br> 37 686 710,31 83 123 054,31
<br> Skutečnost
<br> 45 437 921,61
<br> 111 939 668,98 157 377 590,59
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 9 317 000,00 9 767 000,00 9 766 758,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 59 200,00...

Načteno

edesky.cz/d/2992164

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zašová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz