« Najít podobné dokumenty

Obec Vojníkov - Obec Vojníkov - Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vojníkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

04c - Příloha 2018_12-V062-201812K01
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Vojníkov; IČO 00512044; Vojníkov 10,397 01 Vojníkov
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 24.1.2019 v 18:24
<br> Předmět činnosti: VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 01.02.2016 se stala plátcem DPH <.>
Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání
a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu
novely vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,novel ČÚS a v souladu s aktualizací
MP/28/OEKO <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Způsob zaokrouhlování:
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč <.>
Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty
Výsledek,tj.součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti
se přenese do Rozvahy,kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve
zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků <.>
Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek
porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha.O případné rozdíly
vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha <.>
Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky <.>
U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn
k účtům:377 nebo 378
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,000,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.po...
04b - Výkaz zisku a ztráty 2018_12-V061-201812K01
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Vojníkov; IČO 00512044; Vojníkov 10,397 01 Vojníkov
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 24.1.2019 v 18:19
<br> Předmět činnosti: VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 3 074 427,68 4 358 409,53
<br> I.Náklady z činnosti 2 994 655,68 4 283 031,53
<br> 1.Spotřeba materiálu 205 552,74501 161 828,49
<br> 2.Spotřeba energie 46 544,92502 45 175,41
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 239 260,02511 1 962 259,99
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 3 286,00513 2 652,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 1 657 658,96518 1 493 396,62
<br> 13.Mzdové náklady 632 492,00521 421 649,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 91 076,00524 59 280,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 200,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX X XXX,XX
<br> XX.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 56 984,00551 72 996,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 1 976,50554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br>...
04a - Rozvaha 2018_12-V060-201812K01
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Obec Vojníkov; IČO 00512044; Vojníkov 10,397 01 Vojníkov
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 24.1.2019 v 18:19
<br> Předmět činnosti: VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 1 861 404,43 13 214 030,0015 075 434,43 12 399 271,07
<br> A.Stálá aktiva 1 861 404,43 12 225 194,0014 086 598,43 11 424 228,60
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 66 312,00 0,0066 312,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 66 312,0066 312,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 795 092,43 12 225 194,0014 020 286,43 11 424 228,60
<br> 1.Pozemky 10 253 944,6010 253 944,60 10 252 944,60031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 1 115 670,00 1 932 817,003 048 487,00 1 070 076,00021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 266 376,00 38 432,40304 808,40 58 664,40022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 413 046,43413 046,43028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 42 543,60042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové...
03 - Výkaz FIN 2-12 M 2018_12-V040-201812K01 (LO PdfCr) (podepsaný)
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Vojníkov Vojníkov 10,397 01 Vojníkov
<br> 005120442018 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 350 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 359 850,00 359 821,35102,81 99,99
<br> 0000 12 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 8 500,00 8 460,5270,50 99,54
<br> 0000 35 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 33 400,00 33 361,4895,32 99,88
<br> 0000 350 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 306 000,00 305 995,7987,43 100,00
<br> 0000 30 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 5 550,00 5 510,0018,37 99,28
<br> 0000 695 000,001211 Daň z přidané hodnoty 755 450,00 755 433,67108,70 100,00
<br> 0000 0,001335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 900,00 880,400,00 97,82
<br> 0000 110 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 107 050,00 107 041,0097,31 99,99
<br> 0000 500,001361 Správní poplatky 200,00 200,0040,00 100,00
<br> 0000 10 000,001381 Daň z hazardních her 8 770,00 8 769,6187,70 100,00
<br> 0000 370 000,001511 Daň z nemovitých věcí 409 350,00 409 346,36110,63 100,00
<br> 0000 50 000,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 54 500,00 54 500,00109,00 100,00
<br> 0000 60 900,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 60 900,00 60 900,00100,00 100,00
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 52 200,00 52 200,000,00 100,00
<br> 0000 0,004222 Investiční přijaté transfery od krajů 225 000,00 225 000,000,00 100,00
<br> 2 073 400,00 2 387 620,00 2 387 420,180000 * 115,15 99,99
<br> 2...
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Obec Vojníkov
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Sestavený ke dni 31.12.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> Obec Vojníkov
<br> Vojníkov
<br> 39701 Vojníkov
<br> 00512044
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Telefon 382284305
<br> E-mail obec@vojnikov.cz
<br> Obec Vojníkov Návrh závěrečného účtu za rok 2018
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> KEO-W 1.11.273
<br>
<br> Obec Vojníkov
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.273 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
schválenýPoložka % %
<br> Rozpočet
upravený
<br> Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 359 821,35 350 000,00 359 850,00 28,65102,81 99,991111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> 8 460,52 12 000,00 8 500,00 39,4870,50 99,541112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla
<br> 33 361,48 35 000,00 33 400,00 38,5295,32 99,881113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž
<br> 305 995,79 350 000,00 306 000,00 4,2187,43 100,001121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 5 510,00 30 000,00 5 550,00 40,0018,37 99,281122 Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 755 433,67 695 000,00 755 450,00 16,33108,70 100,001211 Daň z přidané hodnoty
<br> 880,40 0,00 900,00 19,600,00 97,821335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí
<br> 107 041,00 110 000,00 107 050,00 9,0097,31 99,991340 Poplatek za provoz systému shromažďová
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2992155

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Pronájem   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vojníkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz