« Najít podobné dokumenty

Obec Volevčice - Závěrečný účet obce za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Volevčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00266175#
Volevčice | Monitor 
Rok 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Částky v korunách tisících miliónech Zvolený rok: 2018 Částky v tis.Kč Pro správnou funkčnost portálu si prosím zapněte ve svém prohlížeči JavaScript. 
Drobečková navigace
Sektor
Počet obyvatel Počet obyvatel evidovaný Českým statistickým úřadem ve zvoleném roce <.>
101
Finanční ukazatele
5 584 tis.Kč
6 032 tis.Kč
Saldo příjmů a výdajů (konsolid.) Rozdíl mezi příjmy a výdaji.Kladnou hodnotou se rozumí přebytek,zápornou schodek.Více
-448 tis.Kč
Přijaté půjčené prostředky Úhrn jistiny vydaných dluhopisů a jistin jiných přijatých půjčených prostředků.Více
0 tis.Kč
0 tis.Kč
0 tis.Kč
Dluhová služba celkem Součet uhrazených úroků z přijatých půjčených prostředků a uhrazených splátek vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků.Více
0 tis.Kč
29 690 tis.Kč
21 644 tis.Kč
Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek,které mají být organizaci uhrazeny.Více
421 tis.Kč
Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek,které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců,v nominální výši.Více
421 tis.Kč
Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti,peněz na bankovních účtech,cenin a krátkodobých cenných papírů.Více
421 tis.Kč
Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti,peněz na bankovních účtech,cenin a krátkodobých cenných papírů.Více
6 740 tis.Kč
478 tis.Kč
Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků,které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců.Více
0 tis.Kč
Krátkodobé závazky Celkový objem závazků,které má organizace uhradit do 12 měsíců.Více
478 tis.Kč
6 447 tis.Kč
5 809 tis.Kč
-638 tis.Kč
 
 
 
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o peněžních tocích
Příloha
 
Souhrnný rozklikávací rozpočet
 
Přehled porušení zjištěných při přezkoumání hospodaření
 
Rozpočtová odpovědnost - Obec Volevčice,IČO 00266175
Výpočet pravidla pro hospodaření ÚSC dle § 17 zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 
Univerzální kalkul...
zde ke stažení
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Volevčice Volevčice 22,434 01 Volevčice
<br> 002661752018 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 310 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 352 000,00 349 278,94112,67 99,23
<br> 0000 8 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 9 000,00 8 194,74102,43 91,05
<br> 0000 33 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 33 000,00 32 359,3398,06 98,06
<br> 0000 290 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 300 000,00 297 038,63102,43 99,01
<br> 0000 20 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 37 000,00 36 290,00181,45 98,08
<br> 0000 580 000,001211 Daň z přidané hodnoty 740 000,00 731 661,55126,15 98,87
<br> 0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 14 000,00 13 021,290,00 93,01
<br> 0000 3 000,001341 Poplatek ze psů 3 000,00 2 442,0081,40 81,40
<br> 0000 1 000,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 1 000,001361 Správní poplatky 1 000,00 850,0085,00 85,00
<br> 0000 7 000,001381 Daň z hazardních her 9 000,00 8 515,52121,65 94,62
<br> 0000 1 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 1 000,00 5,560,56 0,56
<br> 0000 3 600 000,001511 Daň z nemovitých věcí 3 790 000,00 3 783 220,33105,09 99,82
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 58 500,00 58 500,000,00 100,00
<br> 0000 0,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 60 900,00 60 900,000,00 100,00
<br> 4 854 000,00 5 409 400,00 5 382 277,890000 * 110,88 99,50
<br> 4 854 000,00 5 409 400,00 5 382 2...
zde ke stažení
Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> Datum: 5.února 2019
<br> Spisová značka: 3771KON12018 Číslo jednací: 377/KON/2018 JID: 2462712019/KUUK
<br> Počet listů/příloh : 5/0
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRAVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Volevčice,IC: 00266175,za rok 2018
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 11.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo v obci Volevčice se sídlem Volevčice 22,434 01 Most ve dnech:
<br> - 24.7.2018
<br> - 5.2.2019
<br> na základě © 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br> Přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
<br> - lng.XXXXXXX XXXXXXXXX - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání - Ing.XXXXX XXXXXXX — kontrolorka
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - XXXX Fróhlich - starosta - XXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle % 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu s 5 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisu:
<br> a) b)
<br> G) d)
<br> e) f) o)
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizich zdrojů ve smyslu právních...
zde ke stažení
Obec Volevčice
<br> Závěrečný účet za rok 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obec Volevčice
<br>
Závěrečný účet za rok 2018
<br> sestavený ke dni 31.12.2018
<br>
Údaje o organizaci
<br>
Název
Obec Volevčice
<br>
Adresa
Volevčice
<br>
<br> 43401 Volevčice
<br>
IČ
00266175
<br>
Právní forma
Obec - ÚSC
<br>
Kontaktní údaje
<br>
Telefon
476 110 032
<br>
E-mail
ouvolevcice@seznam.cz
<br>
Stránky obce: www.volevcice.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br>
I <.>
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně,zůstatek finančních prostředků obce
<br>
II <.>
Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
<br>
<br> Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
Investiční a neinvestiční transfery k příjemcům individuální dotace z rozpočtu obce
<br>
III <.>
Majetek
<br>
IV <.>
Majetkové účasti,členství v organizacích
<br>
V.Ostatní
VI.Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
VII.Návrh na přijetí usnesení k hospodaření obce za rok 2018
<br> VIII.Lhůty a způsob podání připomínek k závěrečnému účtu obce
<br> I.Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně
<br>
PŘÍJMY
<br>
Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
5262877.89
4854000.00
108.42
5290000.00
99.49
27122.11
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
148869.94
164000.00
90.77
174000.00
85.56
25130.06
<br> 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
53040.00
50000.00
106.08
54000.00
98.22
960.00
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY
119400.00
0.00
0.00
119400.00
100.00
0.00
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y
5584187.83
5068000.00
110.19
5637400.00
99.06
53212.17
<br>
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky rozepsané:
<br>
Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
<br> Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
1454823.19
1241000.00
117.23
1471000.00
98.90
16176.81
<br> Místní popl <.>
(Pol:133x-134x)
15463.29
4000.00
386.58
18000.00
85.91
2536.71
<br> Správní popl <.>
(Pol:136x)
850.00
1000.00
85.00
1000.00
85.00
150.00
<br> Daň z nemov <.>
(Pol:1511)
3783220.33
3600000.00
105.09
3790000.00
99.82
6779.67
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/2992123

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Volevčice
01. 04. 2020
01. 04. 2020
01. 04. 2020
01. 04. 2020
01. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Volevčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz