« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Č.j.: JMK 69629/2019 Sp.zn.: S-JMK 62539/2019/OD Brno,15.05.2019
<br> OPATŘENÍ OBECNĚ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.& 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX O silničním provozu),ve věcech stanoveni místní a přechodně úpravy provozu na pozemních komunikacích — na silnicích I.třídy,postupem v souladu s ust.5 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě podnětu právnické osoby IIVIOS Brno,a.s <.>,Olomoucká 704/174,627 00 Brno,IČ: 253 22 257,zastoupený na základě plné moci společnostiZNAKOM s.r.o <.>,Zengerova 2694/4,615 00 Brno IČ: 262 64 641 (dále jen podateI),ze dne 29.05.2019,pO projednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 praha 4,Závodem Brno,šumavská 33,656 09 Brno,IČ: 659 93 390,jakožto organizaci pověřenou výkonem práv státu k dotčené silnicí I.třídy,a pO projednání s PoliciíČR,Krajským ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a 80 (č.j.KRPB-50920-14/ČJ-2019-06000I ze dne 13.05.2019),vydává podle ust.& 77 odst.1 písm.a) v souladu s ust.š 77 odst.5 zákona O silničním provozu
<br> % |/41 Brno—dálničnípřivaděč Brno-jih f' _;,„z <.>,-;.; _ v místě: km 0,700 — 1,100,viz Příloha dopravní značení ' ____Úd1?2 2 ()L QM realizace stavby: „Tramvaj Plotní“ ““?“—"_me.termín: v souladu s rozhodnutím O uzavírce,které vydá příslušný silniční správní úřad <,>
<br> předpoklad od 27.05.2019 do 31.08.2019
<br> podle situací dopravního značení vypracovaných společností ZNAKOM s.r.o <.>,Zengerova 2694/4,615 00 Brno IČ: 262 64 641,které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechod...

Načteno

edesky.cz/d/2991907

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz