« Najít podobné dokumenty

Město Veltrusy - Zaslání bezpečnostního programu objektu spalovací stanice AVE KRALUPY s.r.o. k vyjádření- doplnění po posouzení BD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Veltrusy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ACHV_Kralupy-generel.pdf
MAJETKOVÝ GENEREL
<br> LEGENDA:
<br> K-Protos a.s <.>
<br> M
E
<br> R
O
<,>
a
<.> s
<.>
<br> Unipetrol RPA,s.r.o <.>
<br> JOHANIDES KØI–KA11 3/2009 PRODEJ 8603,ZMÌNA BL.30,31
<br> JOHANIDES KØI–KA12 ZMÌNA STYLU PLOCH1/2010
<br> XXXXX XXX a.s <.>
<br> SYNTHOS PBR s.r.o <.>
<br> EUROMONT Group a.s <.>
<br> Butadien Kralupy a.s <.>
<br> Cray Valley XXXXX s.r.o <.>
<br> JOHANIDES KØI–KAXX 1/2010 OPRAVA 222c
<br> AVE Kralupy s.r.o <.>
<br> JOHANIDES KØI–KA14 1/2011 PØEVOD ENERGETIKY - PROVOZ ZE
<br> –eR a.s.- Provoz I <.>
<br> –eR a.s.- Provoz II <.>
<br> TAMERO INVEST s.r.o.- provoz VH
<br> TAMERO INVEST s.r.o.- provoz ZE
<br> JOHANIDES KØI–KA15 1/2012 ÚPRAVA HRANICE STYREN III/ BUTADIEN
<br> KRALUPOL,s.r.o <.>
<br> JOHANIDES KØI–KA16 11/2012 ZMÌNA VITOGAZ/KRALUPOL
<br> JOHANIDES KØI–KA17 01/2013 VÝMAZ FRISCHBETON
<br> –.V.:MZ200 07 001
<br> JOHANIDES KØI–KA18 01/2014 ÚPRAVA 4301
<br> Synthos Kralupy a.s.- provoz Elastomery
<br> Synthos Kralupy a.s.- provoz Polystyreny
<br> Synthos Kralupy a.s.- provoz Styren
<br> Synthos Kralupy a.s.- provoz Butadien
<br> Synthos Kralupy a.s.- provoz VH
<br> Synthos Kralupy a.s.- OPOM
<br> –eR a.s.- Provoz III <.>
<br> –eR a.s.- Sekce služeb
<br> 19 01/2016 JOHANIDES KØI–KAROZŠ˝ØEN˝ PBR
<br> (provozuje Unipetrol Doprava,s.r.o.)
Unipetrol RPA,s.r.o <.>
<br> 07
<br> 06
<br> 05 10
<br> 11
<br> 12
14
<br> 15
16
<br> 17
<br> 19
<br> 20
<br> 21
<br> 22
<br> 23
<br> 24
<br> 25
<br> 26
<br> 27
<br> 31
<br> 3234
<br> 35
36
<br> 37
<br> 47
<br> 43
<br> XVI
<br> 3
7
<br> X
X
<br> XXI
<br> Y
<br> XIII XI
XII
<br> VIII
<br> IXI
<br> VII
<br> T
<br> II
II
a
<br> VI
<br> S
<br> 41
<br> 53
<br> 55
<br> 52
<br> 3
9
a
<br> 51
<br> 5
0
<br> V
<br> 3
9
<br> N
<br> 30 3
1
<br> U
<br> R
<br> II
I
<br> II
Ia
<br> IV
<br> P
<br> 44
<br> B
<br> 0
1
<br> 02
<br> 33 3
4
<br> J
<br> C
K
<br> L
<br> 048a
<br> H
<br> M
<br> D
<br> 05
<br> G
<br> 03
<br> F
<br> 2
5
<br> 0
4
<br> 2
4
<br> 4
8
<br> 13
<br> 12
12
<br> E
<br> 16
<br> 1514
<br> 19
18
<br> 2
0
<br> 2
1...
Umisteni_Spalovny_AVE_Kralupy_s.r.o..jpg
<,> Googleearth
<br> Datum snímků: s/s/zms 5D=15'Z7.67“ s 14=19*49.53“v výš.]76m výška parum 1.33 km ()
Spalovna_odpadu_AVE_Kralupy_a_sirsi_okoli.jpg
/,* ' V1!
ku’h‘éjki: Uxhgjku
<br>
<br>
<br>
<br>
' 5- <.>
<br>
<br>,Y
<br> 2
<br> i
<br> s
‘\
<br>
<br> ' N—e
<br> Spalovnfi odpadf‘ AVE Kralupy s.r.o <.>
<br> « <.>
<br>
<br> 's 14°19‘51.23“v v95: 176m vys'kapomedu Amwg~
Spalovna_detail.jpg
„„ % m
Spalovna_AVE_Kralupy_umisteni_v_arealu.jpg
E 14"18'54" <.>
<br> x\Éoegáíarth
<br> DatumsnímkfŽIS/ó/ZDJS smulšguaw 14"19'51.61“V výš.]7Sm výškaponfgdu Z.)Skmo
Politika_prevence_zavazne_havarie.pdf
Politika prevence závažné havárie
Politika prevence závažných havárií (PZH) společnosti AVE Kralupy s.r.o.navazuje na
politiku integrovaného systému řízení skupiny firem AVE CZ <.>
<br> Vedení společnosti AVE Kralupy s.r.o.se zavazuje,že v rámci politiky PZH bude dbát na
dodržování následujících zásad,které jsou pro zaměstnance AVE Kralupy s.r.o.závazné:
<br> 1.veškeré své činnosti,tj.zejména provozování spalovny a skladování nebezpečných
odpadů,provozovat tak,aby nedošlo ke vzniku událostí,které by měly negativní
dopad na zaměstnance,okolní obyvatelstvo,životní prostředí,majetek společnosti i
ostatních subjektů <,>
<br> 2.při výkonu všech svých činností plnit nebo překračovat požadavky právních předpisů
v oblasti odpadového hospodářství a v oblasti prevence závažných havárií a dalších
souvisejících předpisů <,>
<br> 3.motivovat každého zaměstnance k neustálému zdokonalování znalostí a dovedností
pro plnění pracovních úkolů a vyčlenit k tomu přiměřené prostředky <,>
<br> 4.pravidelně stanovovat vyhodnotitelné cíle a úkoly,které zajistí trvalé zlepšování na
cestě k vyloučení identifikovaných rizik <,>
<br> 5.soustavně identifikovat a analyzovat potenciální rizika a výsledky analýz zohledňovat
v přípravě bezpečných postupů tak,aby byly minimalizovány možnosti vzniku havárií
a jejich následků <,>
<br> 6.seznamovat všechny zaměstnance,stejně tak jako další pracovníky vyskytující se v
areálu společnosti s cíli a zásadami včetně politiky PZH,bezpečnými postupy a jejich
úlohou a odpovědností při provádění všech činností <,>
<br> 7.trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za
vlastní bezpečnost a ochranu zdraví všech zaměstnanců společnosti <,>
<br> 8.zabezpečovat a směrovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti
bezpečnosti,ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím
přiměřeně k hodnotě,stavu,stupni spolehlivosti zařízení a míře rizika spojené s
provozováním tohoto zařízení <,>
<br> 9.důsledným využíváním všech...
Organigram_AVE_Kralupy_BP.docx
AVE Kralupy s.r.o <.>
THP
8
<br> OSTATNÍ
15
<br> CELKEM
23
<br>
STROJNÍK-PŘÍJEM ODPADŮ
2
TOPIČ
<br> 5
OPERÁTOR
<br> 5
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE
1
<br> PROVOZNÍ TECHNIK
1
STROJNÍK
2
<br> ŘIDIČ
1
PPE - PRŮMYSL
2
REFERENTKA VNITŘNÍ SLUŽBY
1
OBCHODNÍ ŘEDITEL
1
<br> TECHNOLOG
1
VEDOUCÍ PROVOZU
1
JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI
R.Findejs,R.Doležal
Aktualizace_BP_AVE_Kralupy-titulni_cast.pdf
Celkový počet stran: 167
<br> Aktualizace BP spalovny průmyslových odpadů AVE Kralupy s.r.o.V areálu chemických výrob Kralupy dle zákona č.224/2015 Sb <.>
<br> IČO 279 35 574
<br> AVE Kralupy,s.r.o.O.Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou
<br> public©ph.cizp.cz
<br> Černoleská 1929 <.>
<br> 256 01 Benešov
<br> inka.laudova © szpi.gov.cz strednicechy © oipcz podatelna ©khs stc.cz podatelna ©khsstc—me.cz
<br> melnik © zukolin.cz
<br> inspmelnikkvss ©svscr.cz vsindelarkvss © svscr.cz
<br> info©stredocech.cz
<br> dispecink©uszssk.cz
<br> dispecinkmb © uszssk.cz
Aktualizace_BP_AVE_Kralupy_-_cast_5.pdf
ČÁST V.ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ AVE KRALUPY s.r.o.Aktualizace BP AVE Kralupy dle zákona 224/2015 Sb.Aktualizace BP AVE Kralupy-Část V Strana 2 1 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Provoz AVE Kralupy s.r.o.je založen na termickém spalování kapalných,kašovitých a pevných nechlorovaných průmyslových odpadů s průměrnou výhřevností cca 17 MJ/kg.Jako topné medium ke stabilizaci topného procesu apod.se používá zemní plyn z STL rozvodu ZP,popř.lze použít alternativně topný olej.Zplodiny hoření,které vznikají spalovacím procesem,resp.jejich složení je dáno především chemickým složením výchozí matrice a dále podmínkami hoření.Obecně mohou být ve SPO zneškodňovány pouze deklarované průmyslové odpady,které mohou být pevné,kašovité,kapalné nebo plynné,a pro jejichž termickou a oxidační destrukci dostačuje teplota 850o C v dohořívací komoře.Spalování se provádí podle druhu odpadu v rotační peci a vypalovací peci.Spaliny jsou vedeny přes dohořívací komoru,kde jsou dopalovány při teplotě 850°C a zdržné době 2 sekundy.Ve SPO se likvidují odpadní látky vznikající na výrobnách areálu chemických výrob Kralupy a dále odpady od externích dodavatelů.Jsou spalovány odpady plynné,kapalné,kašovité a pevné.Úprava velkorozměrových pevných odpadů na technologický rozměr je prováděna na vlastním drtiči.Pro využití kapacity instalovaného zařízení se zneškodňují i průmyslové odpady dodané externími firmami.Podíl jednotlivých odpadů lze dle sdělení vedoucího provozu rozdělit následovně: • Kašovitý odpad do cca 40 % objemu spáleného odpadu • Kapalný odpad do cca 30% • Pevný odpad do cca 30% Nesmí zde být spalovány odpady obsahující nad 1% hm.halogenovaných organických látek,odpady obsahující vysoce stabilní organické látky,např.typu polychlorovaných bifenylů (PCB) nebo pentachlorfenolu v koncentraci vyšší než 10 mg/kg odpadu.Odpadové hospodářství slouží k shromažďování odpadů před jejich likvidací.Skládá se z jímky kašovitých odpadů,sběrného místa pevných odpadů,zásobníků na kapalné odpady H2402,H2403,H2404,H2406,H2410,...
Aktualizace_BP_AVE_Kralupy_-_cast_4.pdf
ČÁST IV <.>
<br>
<br>
POPIS SYSTÉMU
ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI
<br>
<br>
<br> AVE KRALUPY s.r.o <.>
<br> Informace ve věci systému řízení bezpečnosti poskytla Ing.XXXX XXXXXXXX,prokuristka,ředitelka
QM AVE CZ a vedení AVE Kralupy s.r.o <.>
<br>
<br> Aktualizace BP spalovny odpadů AVE Kralupy dle zákona 224/2015 Sb <.>
<br>
Aktualizace BP spalovny odpadů AVE Kralupy- Část IV Strana 2
<br> OBSAH:
I.Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti………………….<.> 6
<br> 1.CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> 1.1 CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI,STRUKTURA,ÚROVNĚ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> 2 STRUKTURA A PŘEHLED VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE
SYSTÉMEM ŘÍZENÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
<br> 3 INFORMACE O PŘÍSTUPNOSTI SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI
ZAMĚSTNANCŮM.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.9
<br> 4 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KLÍČOVÝCH PRVKŮ SYSTÉMU ŘÍZENÍ
BEZPEČNOSTI,UVEDENÍ PŘÍSLUŠNÝCH VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9
<br> 4.1 POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROCESU POSUZOVÁNÍ RIZIK ZH.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9
4.2 POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROCESU ZAVÁDĚNÍ,UDRŽOVÁNÍ A ZDOKONALOVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ
BEZPEČNOSTI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
Aktualizace_BP_AVE_Kralupy_-_cast_3.pdf
ČÁST III <.>
<br>
<br>
<br> ZÁSADY,CÍLE A POLITIKA
PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
AVE KRALUPY s.r.o <.>
(Aktualizace 19.3.2019)
<br>
<br>
<br> Aktualizace BP AVE Kralupy dle zákona 224/2015 Sb <.>
<br> Aktualizace BP AVE Kralupy-Část III Strana 2
<br>
OBSAH:
<br> 1 POPIS ZÁSAD A CELKOVÝCH CÍLŮ PREVENCE ZH.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> 2 POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> 3 INFORMACE O VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNOSTI PÍSEMNÉHO PROHLÁŠENÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
3.1 ZÁSADY MEDIALIZACE POLITIKY PREVENCE ZH A OCHRANY ŽP.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
3.2 UDÁLOSTI,O KTERÝCH JE NUTNO INFORMOVAT SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY A VEŘEJNOST.6
<br> 4 UVEDENÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A ÚKOLŮ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ PRO
VŠECHNY TEMATICKÉ OBLASTI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7
<br> 4.1 UVEDENÍ CÍLŮ A ÚKOLŮ PRO OBLAST LIDSKÉ ZDROJE V OBJEKTU A JEJICH ŘÍZENÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.8
4.2 UVEDENÍ CÍLŮ A ÚKOLŮ PRO OBLAST ŘÍZENÍ PROVOZU OBJEKTU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.8
4.3 UVEDENÍ CÍLŮ A ÚKOLŮ PRO OBLAST ŘÍZENÍ ZMĚN V OBJEKTU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9
4.4 UVEDENÍ CÍLŮ A ÚKOLŮ PRO OBLAST ŘÍZENÍ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ V OBJEKTU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9
4.5 UVEDENÍ CÍLŮ A ÚKOLŮ PRO OBLAST SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ
STANOVENÝCH POLITIKOU PZH A SYSTÉMEM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9
4.6 UVEDENÍ CÍLŮ A ÚKOLŮ PRO OBLAST AUDIT SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A POLITIKY
PZH 10
<br> 5 INFORMACE O XXX,ZDA CELKOVÉ CÍLE,ZÁSADY A POLITIKA PREVENCE
ZÁVAŽ...
Aktualizace_BP_AVE_Kralupy_-_cast_2.pdf
ČÁST II.Posouzení rizik závažné havárie AVE KRALUPY s.r.o.Aktualizace BP AVE Kralupy dle zákona 224/2015 Sb.Aktualizace BP AVE Kralupy-Část II Stránka 2 OBSAH: 1 IDENTIFIKACE ZDROJŮ RIZIKA.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 1.1 PŘEHLED NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V OBJEKTU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 1.2 IDENTIFIKACE ZDROJŮ RIZIK A VÝBĚR ZDROJŮ RIZIK PRO PODROBNOU AR.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7 1.3 POPIS VYBRANÝCH ZDROJŮ RIZIKA A MAPOVÉ ZOBRAZENÍ JEJICH UMÍSTĚNÍ V OBJEKTU 11 2 ANALÝZA RIZIKA.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 13 2.1 IDENTIFIKACE MOŽNÝCH SITUACÍ A PŘÍČIN (PODMÍNEK),KTERÉ MOHOU VÉST K INICIAČNÍ UDÁLOSTI ZH,IDENTIFIKACE INICIAČNÍCH UDÁLOSTÍ A MOŽNÝCH SCÉNÁŘŮ ROZVOJE ZH.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 13 2.1.1 Přehled možných situací a příčin (podmínek) uvnitř objektu,které mohou způsobit poškození lidského zdraví,ŽP a majetku,včetně uvážení nebezpečných chemických reakcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 13 2.1.2 Přehled možných situací a příčin (podmínek) vně objektu,které mohou způsobit poškození lidského zdraví,ŽP a majetku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 16 2.1.3 Systematická komplexní identifikace příčin a popis iniciačních událostí možných scénářů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
Aktualizace_BP_AVE_Kralupy_-_cast_1.pdf
Aktualizace BP AVE Kralupy- Část I - Základní informace o objektu -1- ČÁST I.ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU AVE KRALUPY s.r.o.(aktualizace 14.3.2019) Aktualizace BP AVE Kralupy dle zákona 224/2015 Sb.Aktualizace BP AVE Kralupy-Část I Stránka 2 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O OBJEKTU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PRÁVNICKÉ NEBO FYZICKÉ OSOBĚ,PODÍLEJÍCÍ SE NA VYPRACOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO PROGRAMU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 3 ÚDAJE O ČINNOSTI A ZAMĚSTNANCÍCH.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 3.1 HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ PROVOZOVANÉ ČINNOSTI,POVOLENÍ A OPRÁVNĚNÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 3.2 ROK ZALOŽENÍ OBCHODNÍ FIRMY NEBO PROVOZOVNY A VÝZNAMNÁ DATA K VÝSTAVBĚ,REKONSTRUKCÍM A ZMĚNÁM PROVOZU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 3.3 POČTY ZAMĚSTNANCŮ V OBJEKTU,VČETNĚ JEJICH POČTU NA JEDNOTLIVÝCH SMĚNÁCH 4 4 POPIS OBJEKTU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 5 ODPOVĚDNOST ZA ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE BEZPEČNOSTI A VZNIKU ZH.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.18 6 PŘÍLOHY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 18 Aktualizace BP AVE Kralupy dle zákona 224/2015 Sb.Aktualizace BP AVE Kralupy-Část I Stránka 3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O OBJEK...
Zaslani_bezpecnostniho_programu_AVE_Kralupy_doplneni.pdf
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 586 fax: 257 280 203 foudova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 26.4.2019
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br> Číslo jednací: 056932/2019/KUSK OŽP/FoK
<br> Spisová značka: SZ_131464/2017/KUSK/21
<br> Oprávněná
<br> úřední osoba:
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX l.XXX
<br> Značka: OŽP/Fok
<br> Zaslání bezpečnostního programu objektu spalovací stanice k vyjádření- doplnění po
<br> posouzení BD
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále XXX XXXXXXX
<br> úřad),jako místně příslušný podle § XX odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád v platném
<br> znění (dále jen správní řád) a věcně příslušný podle § 49 zákona č.224/2015 Sb <.>,o prevenci
<br> závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
<br> směsmi (dále jen zákon) v platném znění,obdržel dne 11.4.2019 od provozovatele AVE
<br> Kralupy s.r.o <.>,O.Wichterleho 810,278 01 Kralupy nad Vltavou,IČO 27935574 ke
<br> schválení doplněný bezpečnostní program objektu spalovací stanice po předchozím
<br> připomínkovém řízení a posouzení ze strany VÚBP <.>
<br> K zaslání dokumentace došlo na základě výzvy č.j.003733/2019/KUSK OŽP/FoK ze dne
<br> 8.1.2019 o doplnění bezpečnostního programu dle připomínek VUBP a ostatních dotčených
<br> orgánu <.>
<br> Dnem 29.9 2017 bylo v předmětné věci zahájeno správní řízení o vydání rozhodnutí o
<br> schválení bezpečnostního programu <.>
<br> Podle § 16 písm.b) zákona zasílá krajský úřad bezpečnostní program zpracovateli posudku a
<br> podle § 16 písm.a) dotčeným orgánům a dotčeným obcím k vyjádření <.>
<br> Dotčené správní úřady a dotčená obec zašlou svá vyjádření podle § 17 odst.1 nejpozději do
<br> 60 dnů ode dne,kdy aktualizaci bezpečnostní program obdržely,na adresu Krajského úřadu
<br> Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,Zborovská 11,150 21 Praha 5 <.>
<br> Pokud podle § 17 odst.1 zákona dotčené orgány nezašlou své vyjádření k ...

Načteno

edesky.cz/d/2991788

Meta

EIA   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Nabídka zaměstnání   EIA   Jednání zastupitelstva   EIA   Pronájem   Územní plánování   Nabídka zaměstnání   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Veltrusy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz