« Najít podobné dokumenty

Město Brušperk - Záznam č. 46

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brušperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zobrazit celý článek
Město Brušperk » Blog Archive » Záznam č.31Vyvěšeno: 10.04.2019
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020 – 2021
Tel: 591 144 451
Středa: 8:00 - 11:30,13:00 - 17:00
Čtvrtek: 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 11:30
Stavební úřad Brušperk
středa 8:00 – 11:30,13:00 – 17:00
Úřední deska
zobrazit celý článek
Město Brušperk » Blog Archive » Záznam č.33Záznam č.33
Tel: 591 144 451
Středa: 8:00 - 11:30,13:00 - 17:00
Čtvrtek: 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 11:30
Stavební úřad Brušperk
středa 8:00 – 11:30,13:00 – 17:00
Úřední deska
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256-2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění
ÚŘAD PRO ZASTUPQVÁNÍ STÁTU ve VĚCEOH MAJETKOVÝCH ; - _ „ * “ mf BAŠÍNQVO NABRE_Ž| _390/42,128 00 NOVÉ MESTO.PRAHA 2 ; » g UZEMNI PRACOVISTE OSTRAVA _ g/ý
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ FRÝDEK - MÍSTEK,Ši,__ _,_ „_ _.KOMENSKÉHO 447,738 01 FRÝDEK-MISTEK
<br> | l||||||ll|||||| llllllllllllllllllllllll|||Illlllllllllllllll
<br> 2488/OFM1'2019-0FMM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: _ _ PŘIJATO DNE: :'(/1 Žít; ŽS? Éerk NAŠE ČJ.; UZSVM/OFM/2231/2019—OFMM 739 44 Brušperk VYRlZUJE: XXXXXXXXXX XXXXXX,Ing.ÚTVAR: oddělení Hospodaření s majetkem TELEFON: +XXX 558 416 128 E-MAIL: lngrid.Morcinkova©uzsvmcz DAT.SCHRÁNKA: c4nf55n DATUM: 8.4.2019
<br> Zaslání seznamu nemovitých věcí podle 5 65 zákona &.25612013 Sb <.>,o katastru nemovitostí ke zveřejnění
<br> Vážení <,>
<br> Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM") byly Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním vsouladu s € 65 odst.1 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální zákon“),předány aktualizované údaje o nemovitých vecech,uvedených v š 64 odst.2 katastrálního zákona,platné ke dni 1.2.2019 <.>
<br> Prostřednictvím datové schránky Vám v příloze tohoto dopisu v souladu sust.55 64 a 65 katastrálního zákona zasíláme tento soubor,obsahujíci seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků pro území Vaší Obce.Stávající seznam je nutno sejmout a vyměnit za nový,rozšířený seznam <.>
<br> Sdělujeme Vám,že výzva ÚZSVM dle ust.5 65 katastrálního zákona včetně seznamu
<br> nemovitých věcí snedostatečně identiňkovanými vlastníky musí být vyvěšena až do dne 31.12.2023 včetně <.>
<br> S pozdravem Mgr.Vojtěch Žídek ředitel odboru Odloučené pracoviště Frýdek-Místek
<br> Přílohy: Seznam nemovitých věcí 3 nedostatečně určitě ídentiňkovanými vlastníky
<br> Název okresu Frýdek-Místek Frýdek-Místek Frýdek-Místek Frýdek—Místek Frýdek-Místek Frýdek-Mistek Frýdek-Místek Frýdek—Místek Frýdek-Místek Frýdek—Místek Frýdek-Místek Frýdek-Místek Frýdek—Místek Frýdek—Místek Frýdek-Místek Frýdek—Míst...
zobrazit celý článek
Město Brušperk » Blog Archive » Záznam č.38Tel: 591 144 451
Středa: 8:00 - 11:30,13:00 - 17:00
Čtvrtek: 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 11:30
Stavební úřad Brušperk
středa 8:00 – 11:30,13:00 – 17:00
Úřední deska
Daň z nemovitých věcí na rok 2019
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
<br> Na Jízdárně 3162/3 dne
<br> 709 00 MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ
<br> Čj.: 2013839/19/3200-11460-803051 Elektronicky podepsáno 17.04.2019
<br> XXXXXX XXX vedoucí oddělení
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
<br> ve dnech pondělí od 08:00 do 17:00 hodin středa od 08:00 do 17:00 hodin
<br> od do hodin
<br> od do hodin
<br> od do hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj.2010229/19/3200-11460-803051 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK XXXX <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-23,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracoviš- tích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.1/2016 a na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz <.>
<br> ws ram“ ÚŘAD BRUŠPERK
<br> Uřední doska 24- & Dalumvyvčšcní: <.>,Q : __ <.>,( „zL—.Datum svescm: Elektronická úřední dneska L.S.Ing.XXX XXXXXX Datumvložení: a G ( vedoucí oddělení Datum sejmutí: ;; X V
<br> -z Ȓv"././c_
<br> Runpm: ÁZLL4*\\\r—;;_i;j ?
Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce
Porovnání všech poiožek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody & kanaiizace Ostrava a.s.(100 45193665)
<br> Za kahndůřnl luk: 2010.DPH 15.0 %
<br> Eiiči odběratelské porovnani ceny A 1 SmVaK Tabui_l_<_0_c_.1 A _ __ _ __ _ * * Nák__ia___dy pro vypocel— ceny pro 000_00— a sióčně Í _ " " 454mm pom'zwf— 'Mérná _ Voda _p_i_má 0609 qdpádm' ______ ;; |_Řád_e1<-___ _|9-9|1._Skuteáq_gsl_ Kalkulace qudi|___ | _Skítecnost ' Kalku|__a09_ Rozdil _ lína—tanat— _ mir.|<__4_ 191527440 _ _1__9_9_.44502_1_ _ -1 948913 šf 191200 942_4103 41 __Ga_za4_:í „_ "1:1 _ 501009 vgqa _Egdzmm +" __pgyrčnoua f | m||.|<e;_ _ 105 ?945?_9_ _159 052531 __ -2.29_"_9252 _0.00099|___me _0._ 000001 | 1 2__ _:3919 voda převmtá+odpad_m voda_ předá: |; __ ! 'FMČ _ 1 5172551 2?|"so_9 G_._9454701 _ 9000000 __qggao.099300 | 1 9 __ “Jik—ak __ __ _ _ A manga _ 5335950; 9 552?12__ 0 0752591 9905405 _ 9 394001 -0„70039_3_j |_1—4 ___0__0:_a_tnl 111919091 __ __ __n_1_11._5<1": | 24796—13 _ 2___5_|a4_?1 39.030950 0 __154851 [ 009_9302 __ _9155949 _ 139 503593 ___ _ _ _ _ _ „4114.50 _14 997405 __ 15."4532___59 _-G.__4_55999 29.07939?_ ___20_ 455—203 0594194 1 2.1ffuTÍ_9|ek|:1c1:a alergie m|1 _K_0__ "14 097405 _ |5.4__53200 ".o 45___5055 20 75952_0 25.495209 __ 0.204625 | 2.2 _ -0s|atnf emg (pivní—— pe_vna a 14509105) mil k'c _ 0.000000 _ _0.900000 _ Q.000000| _0 909559 0 _309599 3._Mv „__ __ _ f_m11.| 343.22913571 _z"z"9.5"45573| 43.474002 "159 752590 19 2990.G_.149549 _9._|__ _pjirg m__y __ _ m_1||_<€ "|_ _157 57951 __ 1:0.254600___133._868370 _|_99_ 542972 __ G.32_5_5_9_G__ |_9._2 _ __|.__os|am|_99913|_||49_10_ac_1y_ __ __ _ m|||<_4 51209009__0101_045_2___4121_9_492_ 49.554299 50.G_50219 ___—10375950 |4._ mangu 0010900919037 100410 _354 490999 950.542924 :_1.840005 322 432003 __ _919 991775 _ _ 330220 11 _| MÉ! ______ ___ _ _ n|||„_|<_5__ :|? 452024__g1_2_9g20€ _ _0 095195 940_19_|2|Js_ 20?.094_549.-_1.540155 |4.2 apraqinfraa...
zobrazit celý článek
Město Brušperk » Blog Archive » Záznam č.41Vyvěšeno: 6.5.2019     Svěšeno: 22.5.2019
Tel: 591 144 451
Středa: 8:00 - 11:30,13:00 - 17:00
Čtvrtek: 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 11:30
Stavební úřad Brušperk
středa 8:00 – 11:30,13:00 – 17:00
Úřední deska
Veřejná vyhláška
Elektronický „limit 51019 Cerúňkál 361551.podpiéíi) :
<br> měna wan LCA duším mmm na 211 21119 094605000 +02 01:
<br> CAI'RS <.>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU—MÍSTKU
<br> Odbor dopravy asilničního hospodářství
<br> „___lililillilillllll
<br> \
<br> J
<br> 2
<br> Radniční 1148 1_* Tj“ 738 22 Fr'dek-Místek „ „_ : ' y - 1_;Z i : 0._FH „322 „ VÁŠ DOPIS ZN.: 5547/2019 Wi- „ Š ze DNE: 4.3.2019 Č.J.: MMFM 67865/2019 SP.VZN.MMFM_S 5578/2019/0DaSH/Vrb WRIZUJE: XXX XXXXXX - podle rozdělovníku - TEL.: XXX XXX XXX FAX: E-MAIL: vrbicajan©liydekmístekcz DATUM: 02.05.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> \!
<br> Magistrát města Frýdku Místku,podle š 19 vyhlášky MV c.388/2002 Sb <.>,úřad Obce srozšlřenou působností,vykonávající podle zákona č.I28/2000 Sb <.>,O obcích,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou & 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon O silničním provozu),vsouladu sustanovením & 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) na základě návrhu Správy silnic Moravskoslezského kraje,po,středisko Frýdek-Místek,se sídlem Horymírova 2287,738 33 Frýdek-Místek a po projednání s Policii ČR č.j.: KRPT—66015-2/ČJ-2019-070206 ze dne 30.04.2019 podle 5 77 odst.1 písm.0) odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnicích 11.a III.tříd vúzemní působností Magistrátu města Frýdku-Místku,jako úřadu obce srozšířenou působností,umístění přechodného dopravního značení vsouladu s š 61 odst.4 zíkona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,podle TP — 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 111.vydání“ - obecných schémat řady „B“ -— pracovní místa vobci a řady „...
zobrazit celý článek
Město Brušperk » Blog Archive » Záznam č.42vodovodní přípojka k.ú.Rychaltice,obec Hukvaldy
Tel: 591 144 451
Středa: 8:00 - 11:30,13:00 - 17:00
Čtvrtek: 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 11:30
Stavební úřad Brušperk
středa 8:00 – 11:30,13:00 – 17:00
Úřední deska
zobrazit celý článek
Město Brušperk » Blog Archive » Záznam č.43Tel: 591 144 451
Středa: 8:00 - 11:30,13:00 - 17:00
Čtvrtek: 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 11:30
Stavební úřad Brušperk
středa 8:00 – 11:30,13:00 – 17:00
Úřední deska
zobrazit celý článek
Město Brušperk » Blog Archive » Záznam č.44Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Tel: 591 144 451
Středa: 8:00 - 11:30,13:00 - 17:00
Čtvrtek: 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 11:30
Stavební úřad Brušperk
středa 8:00 – 11:30,13:00 – 17:00
Úřední deska
zobrazit celý článek
Město Brušperk » Blog Archive » Záznam č.45II.etapa splaškové kanalizace,k.ú.Rychaltice,k.ú.Sklenov obec Hukvaldy
Tel: 591 144 451
Středa: 8:00 - 11:30,13:00 - 17:00
Čtvrtek: 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 11:30
Stavební úřad Brušperk
středa 8:00 – 11:30,13:00 – 17:00
Úřední deska
Veřejná vyhláška
Elektronický.- - Certifikát aj
<br> Jméno.Jan V)“d-il L ICA ' PMMA! (in: 13 710190936“
<br> “'““ 352019
<br> MRS.<.> 05-000 4121111
<br> MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU '
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Radniční ] 148
<br> 738 22 Frýdek-Mis tek
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE:
<br> Č.J.:
<br> SP.ZN.VYŘIZUJE: TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAlL: DATUM:
<br> MMFM 73451/2019 MMFM_S 8746/2019/0DaS l—l/Vrb
<br> Jan Vrbíca 558 609 224
<br> vrbicajan ©1131 dekmistek.cz 13.05.20 19
<br> - podle rozdělovníku
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY _ STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města Frýdku Místku,podle 5 19 vyhlášky MV č.388/2002 Sb <.>,úřad obce srozšířenou působností,vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a O zněnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu),vsouladu sustanovením & 171 a následující
<br>.:
<br> části šesté zákona (3.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) na základě návrhu firmy MSEM,a.s <.>,Collo Louky 126,738 01 Frýdek-Místek a po projednání s Policii ČR č.j.: KRPT—108255-2/ČJ-2019-070206 ze dne 07.05.2019 podle & 77 odst.1 písm.0) odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu ve znění pozdějších
<br> předpisů
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/48615 a MK ul.Veselíčko vk.ú.Brušperk zdůvodu provádění instalace nového podpůrného bodu a přetahování nových vodičů vysokého napětí za těchto podmínek:
<br> Termín provádění prací :
<br> IČ:00296643 1D DS: w4wbu9s internet: www.frydekmistek.cz
<br> květen 2019
<br> ČJ.: MMFM 73451/2019
<br> Umístění dopravních maček a dopravních zařízení proveďte podle gralické přílohy - situačního snímku umístění přechodného dopravního značení a dopravního zařízení č.j.: MMFM 73451/2019,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení p...
Veřejná vyhláška
Elektronický.- - Certifikát aj
<br> Jméno.Jan V)“d-il L ICA ' PMMA! (in: 13 710190936“
<br> “'““ 352019
<br> MRS.<.> 05-000 4121111
<br> MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU '
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Radniční ] 148
<br> 738 22 Frýdek-Mis tek
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE:
<br> Č.J.:
<br> SP.ZN.VYŘIZUJE: TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAlL: DATUM:
<br> MMFM 73451/2019 MMFM_S 8746/2019/0DaS l—l/Vrb
<br> Jan Vrbíca 558 609 224
<br> vrbicajan ©1131 dekmistek.cz 13.05.20 19
<br> - podle rozdělovníku
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY _ STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města Frýdku Místku,podle 5 19 vyhlášky MV č.388/2002 Sb <.>,úřad obce srozšířenou působností,vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a O zněnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu),vsouladu sustanovením & 171 a následující
<br>.:
<br> části šesté zákona (3.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) na základě návrhu firmy MSEM,a.s <.>,Collo Louky 126,738 01 Frýdek-Místek a po projednání s Policii ČR č.j.: KRPT—108255-2/ČJ-2019-070206 ze dne 07.05.2019 podle & 77 odst.1 písm.0) odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu ve znění pozdějších
<br> předpisů
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/48615 a MK ul.Veselíčko vk.ú.Brušperk zdůvodu provádění instalace nového podpůrného bodu a přetahování nových vodičů vysokého napětí za těchto podmínek:
<br> Termín provádění prací :
<br> IČ:00296643 1D DS: w4wbu9s internet: www.frydekmistek.cz
<br> květen 2019
<br> ČJ.: MMFM 73451/2019
<br> Umístění dopravních maček a dopravních zařízení proveďte podle gralické přílohy - situačního snímku umístění přechodného dopravního značení a dopravního zařízení č.j.: MMFM 73451/2019,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení p...

Načteno

edesky.cz/d/2991768

Meta

Rozpočet   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Brušperk
25. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
18. 05. 2020
18. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Brušperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz