« Najít podobné dokumenty

Město Brušperk - Záznam č. 46

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brušperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zobrazit celý článek
Město Brušperk » Blog Archive » Záznam č.31Vyvěšeno: 10.04.2019
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020 – 2021
Tel: 591 144 451
Středa: 8:00 - 11:30,13:00 - 17:00
Čtvrtek: 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 11:30
Stavební úřad Brušperk
středa 8:00 – 11:30,13:00 – 17:00
Úřední deska
zobrazit celý článek
Město Brušperk » Blog Archive » Záznam č.33Záznam č.33
Tel: 591 144 451
Středa: 8:00 - 11:30,13:00 - 17:00
Čtvrtek: 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 11:30
Stavební úřad Brušperk
středa 8:00 – 11:30,13:00 – 17:00
Úřední deska
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256-2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění
ÚŘAD PRO ZASTUPQVÁNÍ STÁTU ve VĚCEOH MAJETKOVÝCH ; - _ „ * “ mf BAŠÍNQVO NABRE_Ž| _390/42,128 00 NOVÉ MESTO.PRAHA 2 ; » g UZEMNI PRACOVISTE OSTRAVA _ g/ý
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ FRÝDEK - MÍSTEK,Ši,__ _,_ „_ _.KOMENSKÉHO 447,738 01 FRÝDEK-MISTEK
<br> | l||||||ll|||||| llllllllllllllllllllllll|||Illlllllllllllllll
<br> 2488/OFM1'2019-0FMM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: _ _ PŘIJATO DNE: :'(/1 Žít; ŽS? Éerk NAŠE ČJ.; UZSVM/OFM/2231/2019—OFMM 739 44 Brušperk VYRlZUJE: XXXXXXXXXX XXXXXX,Ing.ÚTVAR: oddělení Hospodaření s majetkem TELEFON: +XXX 558 416 128 E-MAIL: lngrid.Morcinkova©uzsvmcz DAT.SCHRÁNKA: c4nf55n DATUM: 8.4.2019
<br> Zaslání seznamu nemovitých věcí podle 5 65 zákona &.25612013 Sb <.>,o katastru nemovitostí ke zveřejnění
<br> Vážení <,>
<br> Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM") byly Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním vsouladu s € 65 odst.1 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální zákon“),předány aktualizované údaje o nemovitých vecech,uvedených v š 64 odst.2 katastrálního zákona,platné ke dni 1.2.2019 <.>
<br> Prostřednictvím datové schránky Vám v příloze tohoto dopisu v souladu sust.55 64 a 65 katastrálního zákona zasíláme tento soubor,obsahujíci seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků pro území Vaší Obce.Stávající seznam je nutno sejmout a vyměnit za nový,rozšířený seznam <.>
<br> Sdělujeme Vám,že výzva ÚZSVM dle ust.5 65 katastrálního zákona včetně seznamu
<br> nemovitých věcí snedostatečně identiňkovanými vlastníky musí být vyvěšena až do dne 31.12.2023 včetně <.>
<br> S pozdravem Mgr.Vojtěch Žídek ředitel odboru Odloučené pracoviště Frýdek-Místek
<br> Přílohy: Seznam nemovitých věcí 3 nedostatečně určitě ídentiňkovanými vlastníky
<br> Název okresu Frýdek-Místek Frýdek-Místek Frýdek-Místek Frýdek—Místek Frýdek-Místek Frýdek-Mistek Frýdek-Místek Frýdek—Místek Frýdek-Místek Frýdek—Místek Frýdek-Místek Frýdek-Místek Frýdek—Místek Frýdek—Místek Frýdek-Místek Frýdek—Míst...
zobrazit celý článek
Město Brušperk » Blog Archive » Záznam č.38Tel: 591 144 451
Středa: 8:00 - 11:30,13:00 - 17:00
Čtvrtek: 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 11:30
Stavební úřad Brušperk
středa 8:00 – 11:30,13:00 – 17:00
Úřední deska
Daň z nemovitých věcí na rok 2019
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
<br> Na Jízdárně 3162/3 dne
<br> 709 00 MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ
<br> Čj.: 2013839/19/3200-11460-803051 Elektronicky podepsáno 17.04.2019
<br> XXXXXX XXX vedoucí oddělení
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
<br> ve dnech pondělí od 08:00 do 17:00 hodin středa od 08:00 do 17:00 hodin
<br> od do hodin
<br> od do hodin
<br> od do hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj.2010229/19/3200-11460-803051 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK XXXX <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-23,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracoviš- tích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.1/2016 a na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz <.>
<br> ws ram“ ÚŘAD BRUŠPERK
<br> Uřední doska 24- & Dalumvyvčšcní: <.>,Q : __ <.>,( „zL—.Datum svescm: Elektronická úřední dneska L.S.Ing.XXX XXXXXX Datumvložení: a G ( vedoucí oddělení Datum sejmutí: ;; X V
<br> -z Ȓv"././c_
<br> Runpm: ÁZLL4*\\\r—;;_i;j ?
Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce
Porovnání všech poiožek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody & kanaiizace Ostrava a.s.(100 45193665)
<br> Za kahndůřnl luk: 2010.DPH 15.0 %
<br> Eiiči odběratelské porovnani ceny A 1 SmVaK Tabui_l_<_0_c_.1 A _ __ _ __ _ * * Nák__ia___dy pro vypocel— ceny pro 000_00— a sióčně Í _ " " 454mm pom'zwf— 'Mérná _ Voda _p_i_má 0609 qdpádm' ______ ;; |_Řád_e1<-___ _|9-9|1._Skuteáq_gsl_ Kalkulace qudi|___ | _Skítecnost ' Kalku|__a09_ Rozdil _ lína—tanat— _ mir.|<__4_ 191527440 _ _1__9_9_.44502_1_ _ -1 948913 šf 191200 942_4103 41 __Ga_za4_:í „_ "1:1 _ 501009 vgqa _Egdzmm +" __pgyrčnoua f | m||.|<e;_ _ 105 ?945?_9_ _159 052531 __ -2.29_"_9252 _0.00099|___me _0._ 000001 | 1 2__ _:3919 voda převmtá+odpad_m voda_ předá: |; __ ! 'FMČ _ 1 5172551 2?|"so_9 G_._9454701 _ 9000000 __qggao.099300 | 1 9 __ “Jik—ak __ __ _ _ A manga _ 5335950; 9 552?12__ 0 0752591 9905405 _ 9 394001 -0„70039_3_j |_1—4 ___0__0:_a_tnl 111919091 __ __ __n_1_11._5<1": | 24796—13 _ 2___5_|a4_?1 39.030950 0 __154851 [ 009_9302 __ _9155949 _ 139 503593 ___ _ _ _ _ _ „4114.50 _14 997405 __ 15."4532___59 _-G.__4_55999 29.07939?_ ___20_ 455—203 0594194 1 2.1ffuTÍ_9|ek|:1c1:a alergie m|1 _K_0__ "14 097405 _ |5.4__53200 ".o 45___5055 20 75952_0 25.495209 __ 0.204625 | 2.2 _ -0s|atnf emg (pivní—— pe_vna a 14509105) mil k'c _ 0.000000 _ _0.900000 _ Q.000000| _0 909559 0 _309599 3._Mv „__ __ _ f_m11.| 343.22913571 _z"z"9.5"45573| 43.474002 "159 752590 19 2990.G_.149549 _9._|__ _pjirg m__y __ _ m_1||_<€ "|_ _157 57951 __ 1:0.254600___133._868370 _|_99_ 542972 __ G.32_5_5_9_G__ |_9._2 _ __|.__os|am|_99913|_||49_10_ac_1y_ __ __ _ m|||<_4 51209009__0101_045_2___4121_9_492_ 49.554299 50.G_50219 ___—10375950 |4._ mangu 0010900919037 100410 _354 490999 950.542924 :_1.840005 322 432003 __ _919 991775 _ _ 330220 11 _| MÉ! ______ ___ _ _ n|||„_|<_5__ :|? 452024__g1_2_9g20€ _ _0 095195 940_19_|2|Js_ 20?.094_549.-_1.540155 |4.2 apraqinfraa...
zobrazit celý článek
Město Brušperk » Blog Archive » Záznam č.41Vyvěšeno: 6.5.2019     Svěšeno: 22.5.2019
Tel: 591 144 451
Středa: 8:00 - 11:30,13:00 - 17:00
Čtvrtek: 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 11:30
Stavební úřad Brušperk
středa 8:00 – 11:30,13:00 – 17:00
Úřední deska
Veřejná vyhláška
Elektronický „limit 51019 Cerúňkál 361551.podpiéíi) :
<br> měna wan LCA duším mmm na 211 21119 094605000 +02 01:
<br> CAI'RS <.>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU—MÍSTKU
<br> Odbor dopravy asilničního hospodářství
<br> „___lililillilillllll
<br> \
<br> J
<br> 2
<br> Radniční 1148 1_* Tj“ 738 22 Fr'dek-Místek „ „_ : ' y - 1_;Z i : 0._FH „322 „ VÁŠ DOPIS ZN.: 5547/2019 Wi- „ Š ze DNE: 4.3.2019 Č.J.: MMFM 67865/2019 SP.VZN.MMFM_S 5578/2019/0DaSH/Vrb WRIZUJE: XXX XXXXXX - podle rozdělovníku - TEL.: XXX XXX XXX FAX: E-MAIL: vrbicajan©liydekmístekcz DATUM: 02.05.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> \!
<br> Magistrát města Frýdku Místku,podle š 19 vyhlášky MV c.388/2002 Sb <.>,úřad Obce srozšlřenou působností,vykonávající podle zákona č.I28/2000 Sb <.>,O obcích,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou & 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon O silničním provozu),vsouladu sustanovením & 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) na základě návrhu Správy silnic Moravskoslezského kraje,po,středisko Frýdek-Místek,se sídlem Horymírova 2287,738 33 Frýdek-Místek a po projednání s Policii ČR č.j.: KRPT—66015-2/ČJ-2019-070206 ze dne 30.04.2019 podle 5 77 odst.1 písm.0) odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnicích 11.a III.tříd vúzemní působností Magistrátu města Frýdku-Místku,jako úřadu obce srozšířenou působností,umístění přechodného dopravního značení vsouladu s š 61 odst.4 zíkona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,podle TP — 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 111.vydání“ - obecných schémat řady „B“ -— pracovní místa vobci a řady „...
zobrazit celý článek
Město Brušperk » Blog Archive » Záznam č.42vodovodní přípojka k.ú.Rychaltice,obec Hukvaldy
Tel: 591 144 451
Středa: 8:00 - 11:30,13:00 - 17:00
Čtvrtek: 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 11:30
Stavební úřad Brušperk
středa 8:00 – 11:30,13:00 – 17:00
Úřední deska
zobrazit celý článek
Město Brušperk » Blog Archive » Záznam č.43Tel: 591 144 451
Středa: 8:00 - 11:30,13:00 - 17:00
Čtvrtek: 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 11:30
Stavební úřad Brušperk
středa 8:00 – 11:30,13:00 – 17:00
Úřední deska
zobrazit celý článek
Město Brušperk » Blog Archive » Záznam č.44Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Tel: 591 144 451
Středa: 8:00 - 11:30,13:00 - 17:00
Čtvrtek: 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 11:30
Stavební úřad Brušperk
středa 8:00 – 11:30,13:00 – 17:00
Úřední deska
zobrazit celý článek
Město Brušperk » Blog Archive » Záznam č.45II.etapa splaškové kanalizace,k.ú.Rychaltice,k.ú.Sklenov obec Hukvaldy
Tel: 591 144 451
Středa: 8:00 - 11:30,13:00 - 17:00
Čtvrtek: 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 11:30
Stavební úřad Brušperk
středa 8:00 – 11:30,13:00 – 17:00
Úřední deska
Veřejná vyhláška
Elektronický.- - Certifikát aj
<br> Jméno.Jan V)“d-il L ICA ' PMMA! (in: 13 710190936“
<br> “'““ 352019
<br> MRS.<.> 05-000 4121111
<br> MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU '
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Radniční ] 148
<br> 738 22 Frýdek-Mis tek
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE:
<br> Č.J.:
<br> SP.ZN.VYŘIZUJE: TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAlL: DATUM:
<br> MMFM 73451/2019 MMFM_S 8746/2019/0DaS l—l/Vrb
<br> Jan Vrbíca 558 609 224
<br> vrbicajan ©1131 dekmistek.cz 13.05.20 19
<br> - podle rozdělovníku
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY _ STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města Frýdku Místku,podle 5 19 vyhlášky MV č.388/2002 Sb <.>,úřad obce srozšířenou působností,vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a O zněnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu),vsouladu sustanovením & 171 a následující
<br>.:
<br> části šesté zákona (3.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) na základě návrhu firmy MSEM,a.s <.>,Collo Louky 126,738 01 Frýdek-Místek a po projednání s Policii ČR č.j.: KRPT—108255-2/ČJ-2019-070206 ze dne 07.05.2019 podle & 77 odst.1 písm.0) odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu ve znění pozdějších
<br> předpisů
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/48615 a MK ul.Veselíčko vk.ú.Brušperk zdůvodu provádění instalace nového podpůrného bodu a přetahování nových vodičů vysokého napětí za těchto podmínek:
<br> Termín provádění prací :
<br> IČ:00296643 1D DS: w4wbu9s internet: www.frydekmistek.cz
<br> květen 2019
<br> ČJ.: MMFM 73451/2019
<br> Umístění dopravních maček a dopravních zařízení proveďte podle gralické přílohy - situačního snímku umístění přechodného dopravního značení a dopravního zařízení č.j.: MMFM 73451/2019,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení p...
Veřejná vyhláška
Elektronický.- - Certifikát aj
<br> Jméno.Jan V)“d-il L ICA ' PMMA! (in: 13 710190936“
<br> “'““ 352019
<br> MRS.<.> 05-000 4121111
<br> MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU '
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Radniční ] 148
<br> 738 22 Frýdek-Mis tek
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE:
<br> Č.J.:
<br> SP.ZN.VYŘIZUJE: TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAlL: DATUM:
<br> MMFM 73451/2019 MMFM_S 8746/2019/0DaS l—l/Vrb
<br> Jan Vrbíca 558 609 224
<br> vrbicajan ©1131 dekmistek.cz 13.05.20 19
<br> - podle rozdělovníku
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY _ STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města Frýdku Místku,podle 5 19 vyhlášky MV č.388/2002 Sb <.>,úřad obce srozšířenou působností,vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a O zněnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu),vsouladu sustanovením & 171 a následující
<br>.:
<br> části šesté zákona (3.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) na základě návrhu firmy MSEM,a.s <.>,Collo Louky 126,738 01 Frýdek-Místek a po projednání s Policii ČR č.j.: KRPT—108255-2/ČJ-2019-070206 ze dne 07.05.2019 podle & 77 odst.1 písm.0) odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu ve znění pozdějších
<br> předpisů
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/48615 a MK ul.Veselíčko vk.ú.Brušperk zdůvodu provádění instalace nového podpůrného bodu a přetahování nových vodičů vysokého napětí za těchto podmínek:
<br> Termín provádění prací :
<br> IČ:00296643 1D DS: w4wbu9s internet: www.frydekmistek.cz
<br> květen 2019
<br> ČJ.: MMFM 73451/2019
<br> Umístění dopravních maček a dopravních zařízení proveďte podle gralické přílohy - situačního snímku umístění přechodného dopravního značení a dopravního zařízení č.j.: MMFM 73451/2019,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení p...

Načteno

edesky.cz/d/2991768

Meta

Rozpočet   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brušperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz