« Najít podobné dokumenty

Město Tanvald - MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Polubný, Kořenov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tanvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Polubný, Kořenov
MĚSTSKÝ ÚŘAD TANVALD
<br> Odbor dopravy „ Krkonošská ul.350,Tanvald,PSC 468 41 sp.zn.: MěUT/O9886/2019/OD-SH/La čj.: MěUT/09970/2019/DZ/La Tanvald 16.května 2019
<br> vyřizuje: Bc.Lamačová/tel.: 483 369 629 e-mail: llamacova©tanvaldcz
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Tanvald,odbor dopravy dle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů,ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „zákon o provozu“),příslušný správní úřad na úseku silnic II <.>,III.třídy,místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti města Tanvald v souladu s ustanovením Zj 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti společnosti CAVATOR s.r.o <.>,IČ: 05197775,se sídlem Bylany 141,Bylany,PSČ 538 01 (dále jen „žadatel“),podané u zdejšího správního úřadu dne 7.5.2019,dále pak po projednání s Policii ČR — DI Semily (KRPL-46583/ČJ—20l9-181106-02 ze dne 15.5.2019,tímto dle š 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona 0 provozu
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu - užitím svislých dopravních značek na místní komunikaci (ppč.2884/1 a ppč.3064/1) vše v k.ú.Polubný a obci Kořenov,dle přiložené situace <.>
<br> Termín přechodné úpravy: od nabití účinnosti tohoto opatření- do 30.listopadu 2019
<br> Důvod stanovení přechodné únraw:
<br> Důvodem stanovení dopravního značení je rekonstrukce mostu — „Haftík“ v k.ú.Polubný a Obci Kořenov.Objízdná trasa bude vedena dle přiložené situace k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích V dané lokalitě během realizace stavby „Mostu přes řeku J izeru — Kořenov“ <.>
<br> Technické provedení návrhu:
<br> Po vyhodnocení celkové dopravně bezpečnostní situace v dané lokalitě a po předchozím stanovisku — vyjádření Policie ČR k.ř.Libereckého kraje,Dopravmho inspektorátu S...

Načteno

edesky.cz/d/2991605

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tanvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz