« Najít podobné dokumenty

Město Příbram - oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Rekonstrukce ul. Mariánské údolí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Příbram.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-36229.pdf
Váš dopis:
<br> Spisová značka: MeUPB/36229/2019/SÚÚP/Kleč
<br> Číslo jednací: MeUPB 46616/2019
<br> Datum: 15.05.2019
<br>
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXX
<br> E-mail: ondrej.klecka@pribram.eu
<br> Telefon: 318 402 555
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br> Město Příbram,IČO 00243132,Tyršova č.p.108,Příbram I,261 01 Příbram 1
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 04.04.2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> Rekonstrukce ul.Mariánské údolí
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1928,3196 v katastrálním území Příbram.Uvedeným dnem
bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> - Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace a chodníku v ul.Mariánské údolí
<br> - Budu zřízeny nová parkovací místa a vjezdy k nemovitostem
<br>
Městský úřad Příbram,odbor Stavební úřad a územní plánování,jako speciální stavební úřad ve
věcech silnic II.a III.třídy a veřejně přístupných místních a účelových komutací,příslušný podle § 40
odst.4 písm.a) č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích"),a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje
zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona,ve kterém upouští od ústního jednání <.>
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,účastníci řízení své námitky a veřejnost
připomínky do
<br> 16 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br> Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Příbram,Stavební úřad a
územní plánování,úřední dny Po,St 8-12 a 13-17,Pá 8-10,v ostatních pracovních dnech po
telefonické domluvě) <.>
<br>
<br> Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
<br> parc.č.179/30,179/44,179/46,233,234,236,237,238/1,241,243,244,295/1,296,297/1,1910 <,>
1911,1913,1915,1917,1919,1921,19...

Načteno

edesky.cz/d/2991019

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Příbram      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz