« Najít podobné dokumenty

Město Mělník - Záměr pronájmu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mělník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu
Město Mělník
<br>
zveřejňuje dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (obecní zřízení)
<br>
z á m ě r p r o n á j m u n e m o v i t é h o m a j e t k u v e v l a s t n i c t v í m ě s t a
<br> M ě l n í k
<br>
<br> Předmět pronájmu:
Prostor sloužící podnikání v Mělníku o celkové rozloze 47,90 m2,v I.nadzemním podlaží
budovy číslo popisné 3359 na adrese nám.Karla IV <.>,276 01 Mělník,která je součástí pozemku
parc.č.637/1 o celkové výměře 3589 m2,zastavěná plocha a nádvoří,zapsaném na listu
vlastnictví č.10001,vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrální
pracoviště Mělník,pro katastrální území a obec Mělník <.>
Prostor o vým.47,90 m2 se samostatným vchodem z ul.Fibichova sestává z prodejny o
výměře 29,40 m2,skladu o vým.15,00 m2,předsíně o vým.1,10 m2,WC o výměře 1,20 m2 a
výlevky o vým.1,20 m2.Jedná se o současnou prodejnu plastových a hliníkových oken a dveří <.>
<br> Podmínky pronájmu:
<br> - Minimální výše nájemného: 3 593,00 Kč/měsíc,plátci DPH bude k nabídnuté výši
nájemného/měsíc připočtena aktuální sazba DPH <.>
Nájemce je dále povinen hradit služby s nájmem spojené <.>
<br> - Doba trvání nájmu: neurčitá,s výpovědní lhůtou 3 měsíce
- Účel nájmu: prodejna
<br>
Informace:
<br> Zájemci o pronájem mohou doručit své nabídky s uvedením účelu nájmu (konkrétní činnost) a
nabídky na výši nájemného/měsíc v termínu do 3.6.2019 v zalepené obálce,označené
adresou odesílatele a příp.tel.číslem a s uvedením „neotvírat – pronájem prostoru sloužícího
k podnikání v č.p.3359 o vým.47,90 m2“,do podatelny Městského úřadu Mělník,nám.Míru
č.p.1,276 01 Mělník.V žádosti uveďte prosím své tel.číslo a doložte fotokopii
živnostenského listu či výpisu z obchodního rejstříku <.>
<br> Pronajímatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení <.>
Žadatel nesmí mít žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči pronajímateli <.>
Zveřejnění záměru pronájmu schválila RM dne 11.2.2019,usnesením 082/2019/R <.>
R/103/2019 <.>
<br> Kontaktní...

Načteno

edesky.cz/d/2991017


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mělník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz