« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek Straník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

38.pdf
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
<br> Obec Hostašovice zastoupené starostou obce Zdeňkem Kelnarem se sídlem Hostašovice 44,741 01 Nový Jičín IČ: 00600725 Číslo účtu: 23624801/0100
<br> dále jen obec
<br> Myslivecký spolek Straník zastoupený předsedou Josefem Č emochem Nerudova 3,741 01 Nový Jičín IČ: 48804801 631310 účtu.: 17701315770300 dálejen ;) ř ij & m (: e
<br> uzavírají podle © 10a zákona č.25 0/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,a 5 85 písm.c)) zákona č.<.> 128/2000 Sb <.>,o obcích.tuto
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU o POSKYTNUTÍ DOTACE
<br> čl.[
<br> Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na zajištění zlepšování podmínek pro zvěř,nákup krmiva,léčiva & částečně i na zvelebení honitby (10 000,-Kč),na práci s mládeží (8 000,-Kč),celkově ve výši 18 000,—Kč,slovy: osmnáct tisíc korun českých,a to na základě řádné podané žádosti ze dne 5.12.2018.Obec se zavazuje dotaci v plné Výši poskytnout příjemci bankovním převodem,V termínu do 31.5.2019 <.>
<br> čl.11
<br> Při če1pání předmětné dotace se příjemce zavazuje dodržet následující podmínky:
<br> 1.Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akcí uvedených v čl.1 a specifikace,kterou uvedl příjemce ve svých žádostech <.>
<br> 2.Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby,pokud se nejedná O přímou úhradu související 3 akcí dle čl.1 <.>
<br> 3.Úhrady provádět pouze na základě objednávek,smluv a k nim náležejících faktur,pokladních dokladů <.>
<br> 4.Projekt realizovat Od 1.1.2019 do 31.12.2019,vyúčtovat nejpozději do 31.12.2019.Vyúčtování musí obsahovat rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky— fotokopie účetních dokladů (faktury,nebo doklad zaplacení V hotovosti),seznam předložených účetních
<br> )ie dokladů O uskutečnění úhrad faktur _ tj.kopie výpisů z účtu.v případě :pie výdajových pokladních dokladů <.>
<br> :mce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu„ je povinen tyto cy vrátit obci na výše uvedený účet nejpozději do 31.1.2020 <.>
<br> lykoliv V průběhu čeipání a užívání dotace ja...

Načteno

edesky.cz/d/2990123


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz