« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sbor dobrovolných hasičů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

37.pdf
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
<br> Obec Hostašovice zastoupené starostou Obce Zdeňkem Kclnarem
<br> se sídlem Hostašovice 44„ 741 01 Nový Jičín IČ: 00600725 Číslo účtu: 23624801/0100 dále jen obec a
<br> SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hostašovice zastoupená starostou Tomášem Výtejčkem sídlem Hostašovice 12,741 01 Nový Jičín IČ: 65472390 Číslo účtu.: 157263052/0300
<br> dálejen příjemce
<br> uzavírají podle & 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,a © 85 písm.c)) zákona č.128/2000 Sb <.>,O obcích,tuto
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
<br> čl.1
<br> Obec poskytuje příjemci účelovou dotací na zajištění činnosti sboru dobrovolných hasičů.sportovních soutěží a práci s dětmi ve výši 50 000,-Kč slovy: padesáttisíc korun českých,a to na základě řadně podané žádosti ze dne 17.12.2018.Obec se zavazuje dotaci v plné výši poskytnout příjemci bankovním převodem,V termínu do 31.5.2019 <.>
<br> čl.II
<br> Při čerpání předmětné dotace se příjemce zavazuje dodržet následující podmínky:
<br> 1.Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akcí uvedených v čl.[ a specifikace.kterou uvedl příjemce ve svých žádostech <.>
<br> 2.Nepřevadět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby.pokud se nejedná O přímou úhradu související s akcí dle čl.[ <.>
<br> 3.Úhrady provádět pouze na základě objednávek,smluv a k nim náležejících faktur,pokladních dokladů <.>
<br> 4.Projekt realizovat od 1.1.2019 do 31.12.2019 vyúčtovat nejpozději do 31.12.2019.Vyúčtování musí obsahovat rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky- fotokopie účetních dokladů (faktury,nebo doklad zaplacení v hotovosti).seznam předložených účetních dokladů.Dale fotokopie dokladů O uskutečnění úhrad faktur _ tj.kopie výpisů z účtu,v případě plateb v hotovosti - kopie výdajových pokladních dokladů <.>
<br> 5.V případě,že příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu,je povinen tyto nevyčerpané prostředky vrátit obci na výše uvedený účet nejpozději do 31.1.2020 <.>
<br> 6.Pokud ob...

Načteno

edesky.cz/d/2990122


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz