« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Základní škola a mateřská škola Hostašovice - Příloha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

31.pdf
PŘÍLOHA
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Základní škola a Mateřská škola Hostašovice.příspěvková organizace; IČO 75927691; Hostašovice 31.741 01 Hostašovice Zatim neurčeno Předmět činnosti:
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 17.1.2019 v 08:36
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> A.2.informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst 5 zákona
<br> vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
<br> 8.1.Informace podle š 66 odst.6
<br> B.2.Informace podle 5 66 odst.8
<br> 3.3.Informace podle 5 68 odst.3
<br> Hodnota: 0,00
<br> A.4.Informace podle & 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> POLOŽKA ÚČETNÍ oaoosl Čislo Název SU sEžnÉ MINULÉ 12.Dlouhodobé podmzávazky z poskytnutých garancl ostatních 984 13.Kr.podrnln.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a iin.řízenl 985 14.Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.i'lzenl a jin.řlzenl 986 P.V|II.Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasíva a vyrovnávací účty 0,00 0,00 1.Ostatni krátkodobá podmíněná aktiva 991 2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4.Ostatni dlouhodobá podmíněná pasiva 994 999 -11 711 238.43 -11 461 127.23
<br> 5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
<br> A.6.Informace podle 5 19 odst.6 zákona
<br> AA.Informace podle 5 7 odst.5 zákona O stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> POLOŽKA očami osoosí Čislo Název SU BÉŽNÉ MINULÉ P.l.Majetek a závazky účetníjednotky 0,00 0,00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 P.II.Krátk.podm.pohl.z transferu a krátk.podm.závazky z transferu 0,00 0,00 1.Krátkpodmpohledávky z předflnanoování transferů 911 2.Krátkpodmzávazky z předfinanccvání transferů 912 3.Kráik.pcdm.pohíedavky ze zahraničních transferů 913 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914 5.Ostatní krátkpodmpohledávky z transferů 915 6.Ostatní kratk...

Načteno

edesky.cz/d/2990116

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz