« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Obec Hostašovice - Výkaz zisku a ztráty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

27.pdf
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Hostašovice; IČO 00600725; Hostašovice 44,741 01 Hostašovice
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2019 v 08:23
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 10 372 755,73 8 456 239,09
<br> I.Náklady z činnosti 9 218 675,52 7 349 097,59
<br> 1.Spotřeba materiálu 366 100,41501 306 739,71
<br> 2.Spotřeba energie 371 057,69502 359 669,02
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 546 499,15511 380 732,75
<br> 9.Cestovné 24 516,00512 24 483,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 129,00513 1 298,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 2 156 200,13518 1 989 411,93
<br> 13.Mzdové náklady 2 388 875,00521 2 134 635,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 712 905,00524 655 703,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 6 305,00525 5 866,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 77 594,00538 72 712,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 833,00542 302,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 47 174,00543 20 059,15
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX XXX,XXXXX
<br> XX.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 1 287 036,00551 1 220 496,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 1 848,00554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a...

Načteno

edesky.cz/d/2990112

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz