« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Záměr prodeje pozemku p.č.4426,4800/1 v kú Brno Komín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer_prodeje_pozemku_ku_komin.pdf (PDF 215.42 kB)
1
<br>
<br> Jihomoravský kraj
<br> Žerotínovo nám.3,601 82 Brno
<br>
Jihomoravský kraj zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 odst.1 zákona č.129/2000 Sb.<,>
<br> o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a usnesením Rady Jihomoravského
<br> kraje č.7127/19/R97 ze dne 06.05.2019
<br>
<br>
<br> z á m ě r p r o d e j e
<br> za kupní cenu ve výši minimálně 6 700 000,- Kč
<br>
<br>
<br>
- pozemku p.č.4426 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha <,>
- části pozemku p.č.4800/1 ostatní plocha – jiná plocha oddělené geometrickým plánem
<br> č.2628-30/2019 a nově označené jako p.č.4800/7 ostatní plocha – jiná plocha o výměře
<br> 626 m2 <,>
<br> vše v k.ú.Komín,obec Brno
<br> (dále všechny společně také XXX XXXX „pozemky“) <.>
<br>
<br> Jedná se o pozemky dříve užívané jako sportoviště,nacházející se na okraji areálu Střední školy
<br> informatiky,poštovnictví a finančnictví Brno,příspěvkové organizace Jihomoravského kraje <,>
<br> v jižní části Městské části Brno-Komín při ulici Podveská.Příjezd k pozemkům je po zpevněné
<br> místní komunikaci.Okolí pozemků tvoří bytová zástavba.Pozemky jsou rovinaté a nachází se
<br> na nich drobné stavby (inženýrské stavby,venkovní úpravy a studna).Podle platného územního
<br> plánu se pozemky nachází v zastavěném území v oblasti OS – plochy občanské vybavenosti <,>
<br> školství <.>
<br>
<br> Za účelem stanovení výše v místě a čase obvyklé ceny byl zpracován znalecký posudek č.218-
<br> 02/2019 ze dne 12.04.2019,do kterého mohou zájemci na vyžádání nahlédnout <.>
<br>
<br> Zájemci berou na vědomí,že Jihomoravský kraj (dále také XXX XXXX „prodávající“)
<br> požaduje,aby kupní smlouva obsahovala níže specifikovaná ustanovení a podáním
<br> nabídky s těmito požadavky na obsah kupní smlouvy souhlasí <.>
<br>
<br> Prodávající požaduje,aby kupní smlouva obsahovala:
<br> 1.závazek kupujícího postavit na pozemcích budovu základní školy,tj.stavbu pro
potřeby školství,která bude vybudována plně v souladu s územním plánem...

Načteno

edesky.cz/d/2987243

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz