« Najít podobné dokumenty

Obec Tisová (Tachov) - VSO Halže - návrh závěrečného účtu za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisová (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu
1/4 Vodárenské sdružení obcí NÁVRH Závěrečného účtu za rok 2018 sestavený v Kč ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Identifikační číslo 64884741 Název Vodárenské sdružení obcí Ulice Žďárská 187 Obec Halže Pošta Tachov Kontaktní údaje Telefon 603 486 988,374 783 392 Fax E-mail vsohalze@seznam.cz Web vso-halze.cz Doplňující údaje Obsah závěrečného účtu: Plnění rozpočtu DSO Financování Peněžní fondy Majetek Vyúčtování finančních vztahů (kraje,obce,DSO a vnitřní převody) Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet,státní fondy a národní fond) Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem Ostatní doplňující údaje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Fin 2-12 Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha Návrh - Závěrečný účet Vodárenské sdružení obcí za rok 2018 2/4 Plnění rozpočtu DSO Rozpis plnění daňových příjmů Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 155 000,00 155 000,00 194 719,20 125,63 125,63 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 100,00 6310 2141 Příjmy z úroků 24 000,00 24 000,00 24 753,01 103,14 103,14 Rozpis plnění daňových výdajů Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 70 000,00 70 000,00 68 487,00 97,84 97,84 2310 5031 Pov.poj.na soc.zab.a př.na st.p.z.17 500,00 17 500,00 17 125,00 97,86 97,86 2310 5032 Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 300,00 6 300,00 6 167,00 97,89 97,89 2310 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 400,00 400,00 400,00 100,00 100,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n.2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2310 5161 Poštovní služby 400,00 400,00 100,00 25,00 25,00 2310 5162 Služby elektronických komunikací 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00 100,00 2310 5163 Služby peněžních ústavů 3 700,00 3 700,00 3 887,63 105,07 105,07 2310 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 2310 5166 Výdaje na dodav.pořízení informací 23 000,00 23 000,00 19 944,00 86,71 86,71 2310 5168 Zpracování XXX a ...
Oznámení - návrh závěrečného úču
Vodárenské sdružení obcí Halže
IČO: 648 84 741
<br> Žďárská 187,Halže
<br> 347 01 TACHOV
<br> OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
<br>
Návrh Závěrečného účtu VSO Halže za rok 2018
<br>
<br> Svazek účtuje dle vyhlášky č.410/2009 a příslušných Českých účetních standardů a hospodaří v souladu se zákonem
<br> č.250/2000 Sb.O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle schváleného rozpočtu <.>
<br> Rozpočet VSO Halže byl schválen na členské schůzi dne 23.11.2017 usnesením 233 a) s příjmy 249.000,- Kč a výdaji
<br> 249.000,- Kč jako vyrovnaný <.>
<br> Na členské schůzi dne 22.6.2018 bylo přijato rozpočtové opatření č.1 pro rok 2018,kdy byla schválena změna mezi
<br> výdajovými položkami při zachování celkových výdajů ve výši 249.000,- Kč <.>
<br> Hospodaření VSO za rok 2018 skončilo přebytkem ve výši 114.846,58 Kč <.>
<br>
<br> Příjmy rozpočtu dosáhly výše 289472,21 Kč a byly splněny na 116,25 %
<br> Skutečnost rozpočet %UR
<br> 213x - pronájmy pozemků 194.719,20 Kč 155.000,- 125,63%
<br> 214x - příjmy z úroků 24.753,01 Kč 24.000,- 103,14%
<br> 232x - přijaté nekapitálové příspěvky 70.000,-- Kč 70.000,- 100,00%
<br> ( přísp.na činnost od VSOZČ )
<br>
<br> výdaje rozpočtu dosáhly výše 174.625,63 Kč a byly splněny na 70,13 % ke schválenému rozpočtu <.>
<br> Skutečnost uprav.rozpočet %UR
<br> 501x – platy 68.487,-- Kč 70.000,- 97,84%
<br> 503x – SP+ZP hraz.zaměstnavatelem 23.292,-- Kč 24.200,- 97,90%
<br> 513x – materiál 0,-- Kč 2.000,- 0%
<br> 516x – nákup služeb 43.254,63 Kč 50.300,- 85,99%
<br> 517x – ost.nákupy 0,- Kč 0,- 0,00%
<br> 522x – transf.OPS 30.000,-- Kč 30.000,- 100%
<br> 536x – daň z nemovitostí 9.192,- Kč 10.500,- 99,72%
<br> 561x – neinv.půjčka 0,- Kč 0,- 0%
<br> 590x - nespecifik.rezerva 0,- Kč 62.000,- 0%
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření VSO Halže provedla fi XXXXX XXXXXXXXX – společnost zapsána v seznamu auditorských
<br> společností v Komoře auditorů ČR č.osvědčení ……
<br> Výrok auditora: Při přezkoumání hospodaření Vodárenského sdružení obcí Halže za rok 2018 j...

Načteno

edesky.cz/d/2985286

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisová (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz