« Najít podobné dokumenty

Obec Želatovice - Návrh Závěrečného účtu DSO mikroregionu Moštěnka (7 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Želatovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VYK12_2018.pdf [0,39 MB]
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> DSO mikroregionu Moštěnka70952213
sestavený k 31.12.2018
<br> IČO: Název:
Sídlo: Náměstí 74,751 14 Dřevohostice
Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,dso.mostenka@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> 23 241,20 -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - -Prodané zboží (504)4
<br> - -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 32 631,06 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 40 752,10 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 443 811,14 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 1 884 895,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 524 876,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 2 450,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> 3 000,00 -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 495,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 1 570 369,33 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 10 742,00 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -
<br> - -
<br> 146 531,00 -
<br> - -
<br> 6 655,00 -
<b...
ROZ12_2018.pdf [0,46 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2018
70952213IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> DSO mikroregionu Moštěnka
Náměstí 74,751 14 Dřevohostice
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,dso.mostenka@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> 2 868 544,00 932 663,00Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 44 190,00 44 190,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 2 824 354,00 888 473,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 14 235 839,00 8 743 833,84
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> - -
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 10 431 173,00 5 389 167,84
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 3 354 666,00 3 354 666,00
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 450 000,00 -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - -(069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 1 935 881,00 2 078 173,00
<br> NETTO
<br>...
priloha_674457811_0_DSO MR Moštěnka 2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf [0,24 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc
SpZn.: KÚOK/43301/2018/OK/7710 Počet listů: 7
Č.j.: KUOK 6188/2019 Počet stran: 7
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí mikroregionu
Moštěnka za rok 2018 <,>
<br> IČ 70952213
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 6.9.2018 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 9.5.2019 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Moštěnka
za rok 2018 dne 22.8.2018.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 9.5.2019 <.>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Úřad městyse Dřevovostice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2018 - 31.12.2018
<br> Přezkoumání hospodaření vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci dobrovolného svazku obcí: XXX XXXXXX - předseda
XXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání <.>
<br>
<br> ZÁVĚR
<br> Při přezkoumání hosp...
PŘ12_2018.pdf [0,59 MB]
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Náměstí 74,751 14 Dřevohostice
DSO mikroregionu Moštěnka70952213
<br> sestavená k 31.12.2018
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,dso.mostenka@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Nejsou informace,že byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Změny XXXXX v mezitimní účetní závěrce vyplývají z přechodu na účetnictví státu <.>
* od r.2012 došlo k úpravě účtování drobného dlouhodobého majetku,nový účet 558 - náklady z drobného
dlouhodobého majetku
* od r.2012 u účtu 403 dodržujeme závaznou analitiku 0500 při snížení investičních transferů při odpsování
dlouhodobého majetku
* od r.2012 náklady za poplatky peněžních ústavů se účtují na účet 518
* účet 915 - ostatní krátkodobé pohledávky z transferů
* účet 955 - ostatní dlouhodobé pohledávky z transferů
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
* účetní jednotka ke dni mezitímní účetní závěrky časově nerozlišovala
<br> Strana
1 z 16
<br> 10.1.2019
8:40:32
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (DSO MR Moštěnka),verze: 2019.01
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 25 350,00 25 350,00Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 25 350,00 25 350,00Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
- -Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - -Podmíněné pohledáv...
NÁVRH-Závěrečný účet mikroregionu za rok 2018.pdf [0,32 MB]
DSO MIKROREGION MOŠTĚNKA
<br> IČO: 70952213
<br>
<br> NÁVRH - Závěrečný účet DSO
mikroregionu Moštěnka
<br> za rok 2018
(zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br>
<br>
<br>
<br> Sídlo: 751 14 Dřevohostice,Náměstí 74
<br>
<br> Telefonické spojení:
<br> předseda DSO 581297911
<br> účetní 581711122,608076082
<br>
<br> email: dso.mostenka@seznam.cz
<br>
<br> Webové stránky: ww.mostenka.cz
<br>
<br> Bankovní spojení: Základní běžný účet u Komerční banky a.s.Přerov
<br> č.ú.27-1630180207/0100
<br>
<br>
<br>
<br>
Složení rady Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Moštěnka
<br> v roce 2018:
XXX XXXXXX předseda
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX místopředseda
<br> XXXXXX XXXXXXX místopředseda
<br> XXXXXX XXXXXXX člen rady
<br> XXXX XXXXXX člen rady
<br> XXXXXXXX XXXXXX člen rady
<br> XXXX XXXXXX člen rady
<br>
VH dne XX.XX.2018 schválila místopředsedu pí.Evu Kubíčkovou a p.Vladimír
<br> Martínek z RADY odstoupil <.>
<br>
<br>
<br>
Valná hromada mikroregionu v roce 2018
Počet jednání: 3
<br>
<br>
<br> Rada mikroregionu v roce 2018
Počet jednání: 5
<br>
<br>
Směrnice platné v roce 2018
 O oběhu a zpracování účetních dokladů
<br>  O provádění pokladních operací
<br>  O zabezpečení zákona o finanční kontrole č.320/2001 Sb <.>
<br>  Evidence,účtování a odepisování majetku
<br>  O inventarizaci majetku
<br>  O poskytování cestovních náhrad
<br>  O rozpočtu
<br>
<br>
Zpracování účetnictví obce v roce 2018
Veškeré účetnictví obce je počítačově zpracováno programem GORDIC,spol s.r.o <.>
<br>
<br>
Rozpočet mikroregionu byl schválen Valnou hromadou dne 6.12.2017 <.>
<br> Během roku bylo schváleno: 4 rozpočtová opatření <.>
<br> Všechny rozpočtové změny byly projednány radou DSO mikroregionu Moštěnka <,>
<br> jsou zahrnuty v sestavě FIN 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2018 <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby
<br> jsou uvedeny ve Výkazu pro hodn...
Inventarizační zpráva za r. 2018.pdf [0,17 MB]
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2018
<br> Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka IČ: 70952213 Datum zpracování: 18.1.2019
<br> Inventarizační činností:
<br> 1.1.Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganízační směrnicí.Metodika postupů byla dodržena.Termín inventur byl dodržen <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizační komise Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo dne 3.12.2018.Proškolení je doloženo prezenční listinou <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečností (: součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny Žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přy'aiá opatření ke zlepšení průběhu inventury,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku & ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurnich soupisech <.>
<br> Předseda IK: Ing.XXXXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.*.<.>.L-.<.>.;,'.<.>.<.> Člen IK: XXXX XXXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.“.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> "\\i'.i“.v,<.>.<.> Jev" - _.Clen IK: Radomir M0213.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> '.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> f,' /f -.__
<br> Pověrena osoba: Soňa Hošákova.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> t—-_______ [F_\-
<br> \rg“
<br> Předseda mikroregionu: XXX XXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> _!
<br> Dobrovotný svazekvobcí Mikroregionu Moštenka Náměstí ?4 751 14 DŘEVQHDSTICE IČ: 709 52 213,DlC:CZ?0952213
FIN12_2018.pdf [0,37 MB]
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2018
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 2 300 556,00 = 2 300 556,00
4 862 014,18 = 4 862 014,18
7 790 588,18 = 7 790 588,18
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 2 994 179,00 = 2 994 179,00
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 2 300 556,00 = 2 300 556,00
4 862 014,18 = 4 862 014,18
4 796 409,18 = 4 796 409,18
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
2 300 556,00 = 2 300 556,00
5 159 058,01 = 5 159 058,01
8 087 631,03 = 8 087 631,03
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
2 300 556,00 = 2 300 556,00
5 159 058,01 = 5 159 058,01
5 093 452,03 = 5 093 452,03
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
2 300 556,00 = 2 300 556,00
5 159 058,01 = 5 159 058,01
5 093 452,03 = 5 093 452,03
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 297 043,83- = 297 043,83-
297 042,85- = 297 042,85-
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
0,00 = 0,00
<br> 297 043,83 = 297 043,83
297 042,85 = 297 042,85
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 297 043,83 = 297 043,83
297 042,85 = 297 042,85
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 297 043,83- = 297 043,83-
297 042,85- = 297 042,85-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 10.1.2019
8:38:13
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (DSO MR Moštěnka),verze: 2019.01
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2018
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 2 994 179,00 = 2 994 179,00
r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl.41,...

Načteno

edesky.cz/d/2977454

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Veřejná zakázka   Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Želatovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz