« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Aktualizace BPEJ v k.ú. Skubice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky (PDF, 196 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 196 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Český Krumlov
5.května 287,Plešivec,381 01 Český Krumlov
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 188791/2019
Spisová značka: SP11276/2019-505202
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: t.holas@spucr.cz
<br> Datum: 9.5.2019
<br>
<br>
Aktualizace BPEJ (bonitovaných půdně ekologických jednotek) v katastrálním území Skubice - pověření ke
vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Český Krumlov (dále jen „pobočka“) <,>
jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 19 písm.a) zákona č.139/2002 Sb <.>,o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k
půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) plánuje zahájit v souladu s
ust.§ 6 odst.3 zákona v katastrálním území Skubice řízení o komplexních pozemkových úpravách <.>
<br> Před samotným zahájením řízení o komplexních pozemkových úpravách,proběhne podle ustanovení § 19 písm.g)
zákona č.139/2002 Sb <.>,v k.ú.Skubice aktualizace průběhu linií BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky) <.>
<br> V souladu s ust.§ 6 odst.9 zákona mohou
<br> Ing.XXXX XXXXX – Státní pozemkový úřad (odbor Půdní služby)
Bc.XXXXXX XXXXX – Státní pozemkový úřad (odbor Půdní služby)
<br> Vozidlo: Škoda Yeti,SPZ 5AS 8507
<br> dle ust.§ 6 odst.9 zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění aktualizace BPEJ a vykonávat
činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném,nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak <.>
<br> Vznikne-li vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku v důsledku výk...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz