« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Smlouva o zápůjčce č. 6/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
Obec Pomezí nad Ohří
<br> SMLOUVA o ZÁPÚJČCE č.6/2019
<br> uzavřená ve smyslu ust.% 2390 a násl.zák.č.89/2012 Sb.<.> občanský zákoník,v platném znění a usnesením obecního zastupitelstva v Pomezí nad Ohří dne 28.6.2018 číslo usnesení 38/18
<br> mezi
<br> Obec Pomezí nad Ohří,IČ 00572730 se sídlem Pomezí nad Ohří čp.18,zastoupena starostou Radkem Tlačilem,KB Cheb č.ú.14727331/0100
<br> fdále jen zapůjčitelf
<br> & J iři Kraelík <.>
<br> ] /dále jen vydlužitel/
<br> [V případě,že smluvní stranou je více vydlužitelů,je pro jejich označení dále v textu použit termín vydlužitel v jednotném čísle,který ovšem pro účely této „Smlouvy o zápůjčce“ znamená více těchto vydlužitelů/
<br> Článek 1.Charakteristika zápůjčky
<br> 1.Strany se dohodly,že zapůjčitel poskytne vydlužíteli zápůjčku: a/ v celkové výši Kč 250 000,- (slovy: dvěstěpadesáttisíc Korun českých) b/ na účel: předělání koupelny.dokončení zámkové dlažby,postavení přístavku <,>
<br> dodělání zahradního domku,nákup osvětlení,pergola na garážové stání,RD Tůně č.p.102 Pomezí nad Ohří ve vlastnictví vydlužitele
<br> ['\J
<br> Uvedenou bezhotovostní zápůjčku schválilo obecní zastupitelstvo dne 14.3.2019,číslo usnesení 7! 19 <,>
<br> 3.Svou pohledáv u vzniklou na základě zápůjčky zmíněné v odst.1/ bude zapůjčítel evidovat pod číslem 6/2019 <,>
<br> 4.Vydlužitel se zavazuje,že poskytnutou zápůjčku použije výhradně na výše uvedený účel.V případě nesplnění této podmínky byt“ i z části se zapůjčitel s vydlužitelem dohodli na smluvní pokutě,v souladu s =_$ 2048 a násl.občanského zákoníku tak,Že
<br> vydlužitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 10% sjednané výše zápůjčky dle Čl.1.odst 1,písm.a).Zároveň je vydlužitel povinen v případě porušení výše uvedené podmínky zápůjčku vrátit bezodkladně po té,kdy k tomu bude vyzván zapůjčitelem <.>
<br> Článek 11.Cerpání zápůjčky
<br> Strany sjednaly,že zápůjčka bude čerpána bezhotovostní platbou na základě vydlužitelem předložených faktur a souvisejícího soupisu provedených prací či dodacíc...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz