« Najít podobné dokumenty

Obec Tisová (Tachov) - Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s městem Tachov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisová (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
<br> Na základě usnesení Rady města Tachov ze dne 63,2019 cÍŽ Š'J'Qod 10),a usnesení Zastupitelstva obce Tisová ze dne 9.1.2019,č.3,uzaví _ají- niz/e uvedené
<br> smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu.; „horimt o.co uhicsu r't.__.<.> ci fine 14.í Zá?í? Článek |.6 sm'uvn' Straněáluskt EÍí mensi-íčka f= 1- Město Tachov „ „,„„ „a ff % MMK/WV
<br> zastoupene starostou města: IVigr Ladislavem Macakem
<br> se sídlem: Hornická 1695,347 01 Tachov
<br> lČO: 00280231
<br> kraj Plzeňský
<br> jako obec s rozšířenou působností (dále jen „město Tachov“)
<br> a
<br> 2.Obec Tisová zastoupená starostkou obce: Mgr.Kateřinou Šroubovou se sídlem: Tisová 5,348 01 Staré Sedliště IČO: 00573809 kraj Plzeňský ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tachov (dále jen „obec Tisová“)
<br> Článek Il.Předmět smlouvy
<br> Orgány města Tachov budou namísto orgánů obce Tisová vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu obce Tisová v rozsahu vymezeném touto smlouvou.Na základě této smlouvy budou orgány města Tachov věcně a místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Tisová <.>
<br> Článek |||.Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
<br> Orgány města Tachov budou v souladu s ustanovením g 105 zákona č.25012016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,vykonávat ve správním obvodu obce Tisová veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Tisová účinnými právními předpisy <.>
<br> _ Článek rv.Uhrada nákladů
<br> Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Tisová ze svého rozpočtu městu Tachov na jeho účet č.2688980287/0100 příspěvek ve výši 1500 Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za jeden vyřízený přestupek.Příspěvek se uhradí za každé pololetí dle vyřízených přestupků na základě faktury se splatností 10 dnů ode dne doručení <.>
<br> Článek v.Doba trvání smlouvy
<br> Tato smlouv...

Načteno

edesky.cz/d/2966953


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisová (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz