« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - Návrh závěrečného účtu Obce Bylany za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.chrudim.info/zpravy/images/4370.pdf (392.76kB)
číslo účtu název účtu účetní stav skutečný stav rozdíl identifikátor zdůvodnění
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 146 936,40 Kč 146 936,40 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 078 Oprávky k DDNM 146 936,40 Kč 146 936,40 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 019 Ostatní DNH 522 320,00 Kč 522 320,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 079 Oprávky k ostatnímu DNH 471 480,00 Kč 471 480,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 031 Pozemky 1 559 090,60 Kč 1 559 090,60 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 021 STAVBY 64 561 175,65 Kč 64 561 175,65 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 081 Oprávky ke stavbám 11 417 195,00 Kč 11 417 195,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 847 318,00 Kč 847 318,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 082 Oprávky k XXX.mov.věcem a souborům věcí XXX XXX,00 Kč 416 304,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 028 DDHM 1 585 219,05 Kč 1 585 219,05 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 088 Oprávky k DDHM 185 219,05 Kč 185 219,05 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 042 Nedokončený dlohodobý hmotný majetek 3 519 156,54 Kč 3 519 156,54 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 168 Opravné položky k nedokončenému DHM 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br>
<br> 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 122 000,00 Kč 2 122 000,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 176 Opravné položky k statnímu dlouh.<.> finanč.majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 132 Zboží na skladě 3 147,00 Kč 3 147,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 185 Opravné položky ke zboží 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 311 Odběratelé 81 680,00 Kč 81 680,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 194 Opravné položky k odběratelům 12 064,80 Kč 12 064,80 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 314 Zálohy 64 068,26 Kč 64 068,26 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 315 Jiné pohledávky z vlastní činnosti 2 984,00 Kč 2 984,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 343 Daň z přidané hodnoty 60 351,40 Kč 60 351,40 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 231 Základn...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4369.pdf (119.71kB)
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 04.02.2019 9:09:07
<br> Název účetní jednotky: Obec Bylany
<br> Sídlo: Bylany 77
<br> 538 01 Bylany
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> Předmět činnosti: veřejná správa
<br> IČO : 00269905
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Na základě inventarizace účtu SU 403 k 31122015 byl zjištěn rozdíl ve výši 844.000,00 Kč <,>
<br> který se skládá z částky 971.000,00 Kč(vratka příspěvku občanům na kanalizační přípojky) -57.000,00 Kč
<br> (dotace úroky z roku 2014) -70.000,00 Kč (rozdíl z roku 2014 příspěvky od občanů na kanalizační přípojky <.>
<br> SU 403 byl opravem dokladem č 86011 ze dne 30.6.2016 na základě stavu v modulu majetku <.>
<br> Tímto výše SU 403 odpovídá výši SU 403 v rozvaze <.>
<br> Současně se změnou dodavatele energií v průběhu roku 2016 došlo ke změně účtování záloh na energie <.>
<br> Na základě souhlasu zastupitestva obce Bylany a na základě "Rozhodnutí starosty ze dne 31.12.2018"
<br> byla s odchýlením od účetních postupů a XXXXX zavedena do majektu stavba Kanalizace "Na Návrší" <,>
<br> zakoupená za cenu 12.100,00 Kč,v hodnotě 2.896.532,00 Kč <.>
<br> (hodnota převzatého díla dle předávacího protokolu byla 2.867.632,00 Kč + kupní cena 12.100,00 Kč + 16 <.>
<br> 800,00 Kč náklady obce s pořízením souvisejících) <,>
<br> a to z důvodu požadavku odborného zástupce pro dohled nad kanalizací ve vztahu k plánu obnovy kanalizace a
<br> z důvodu vlivu na náklady (odpisy <.>
<br> Rovněž tak na základě Rozhodnutí starosty a souhlasu zastupitelstva obce Bylany a s odchýlením od
<br> účetních postupů a XXXXX byla stavba Veřejného
<br> osvětlení "Na Návrší" pořízená za kupní cenu 6.050,00 Kč zavedena v hodnotě 56.400,00 Kč <.>
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> FENIX,Výkaznictví 8.51.001 Strana 1 Tisk: 02.05.2019 14:19:24
<br>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s p...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4368.pdf (64.46kB)
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 04.02.2019 9:09:07
<br> Název účetní jednotky: Obec Bylany
<br> Sídlo: Bylany 77
<br> 538 01 Bylany
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> Předmět činnosti: veřejná správa
<br> IČO : 00269905
<br> Název položky
Číslo
<br> položky
<br> Syntetický
<br> účet
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost
Hospodářská
<br> činnost
Hlavní činnost
<br> Hospodářská
<br> činnost
<br> A.7 117 896,94 7 666 309,14 NÁKLADY CELKEM
<br> I.6 361 307,30 7 219 476,39 Náklady z činnosti
<br> 1.122 392,00 174 602,00501 Spotřeba materiálu
<br> 2.311 773,40 296 495,88502 Spotřeba energie
<br> 3.64 450,08 90 985,40503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 4.585,00 451,00504 Prodané zboží
<br> 5.506 Aktivace dlouhodobého majetku
<br> 6.507 Aktivace oběžného majetku
<br> 7.508 Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> 8.2 172 352,43 1 817 480,15511 Opravy a udržování
<br> 9.51 314,00 37 893,00512 Cestovné
<br> 10.8 825,00 14 315,00513 Náklady na reprezentaci
<br> 11.516 Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 12.658 666,71 827 172,72518 Ostatní služby
<br> 13.1 116 013,00 1 726 113,00521 Mzdové náklady
<br> 14.236 138,00 395 165,00524 Zákonné sociální pojištění
<br> 15.2 369,00 4 532,00525 Jiné sociální pojištění
<br> 16.527 Zákonné sociální náklady
<br> 17.528 Jiné sociální náklady
<br> 18.531 Daň silniční
<br> 19.3 209,00 5 937,00532 Daň z nemovitostí
<br> 20.10 031,68 2 000,00538 Jiné daně a poplatky
<br> 22.541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 23.542 Jiné pokuty a penále
<br> 24.12 404,00 17 420,00543 Dary a jiná bezúplatná předání
<br> 25.544 Prodaný materiál
<br> 26.101 833,60547 XXXXX a škody
<br> XX.XXX Tvorba fondů
<br> 28.1 249 294,00 1 300 524,00551 Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 29.131 188,00 552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 30.5...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4367.pdf (65.97kB)
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 04.02.2019 9:09:07
<br> Název účetní jednotky: Obec Bylany
<br> Sídlo: Bylany 77
<br> 538 01 Bylany
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> Předmět činnosti: veřejná správa
<br> IČO : 00269905
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 59 639 292,84 63 156 689,80 14 049 199,25 77 205 889,05 A CELKEM
<br> 55 238 767,19 A.60 826 081,79 14 037 134,45 74 863 216,24 Stálá aktiva
<br> 84 752,00 I.50 840,00 618 416,40 669 256,40 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.146 936,40 146 936,40018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 84 752,00 6.50 840,00 471 480,00 522 320,00019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 53 012 015,19 II.58 653 241,79 13 418 718,05 72 071 959,84 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 1 811 996,94 1.1 559 090,60 1 559 090,60031 Pozemky
<br> 2.032 Kulturní předměty
<br> 49 960 095,65 3.53 143 980,65 11 417 195,00 64 561 175,65021 Stavby
<br> 358 230,00 4.431 014,00 416 304,00 847 318,00022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.1 585 219,05 1 585 219,05028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 881 692,60 8.3 519 156,54 3 519 156,54042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> 2 142 000,00 III.2 122 000,00 2 122 000,00 Dlouhodobý finan...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4366.pdf (74.34kB)
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 002699052018 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bylany
<br> Bylany 77
<br> 538 01 Bylany
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příjmů FO placená plátci 1 327 100,00 1 306 600,00 1 306 502,25 98,4 100,00000 1111
<br> Daň z příjmů FO placená poplat 33 100,00 29 600,00 29 593,16 89,4 100,00000 1112
<br> Daň z příjmů FO vybír.srážkou 102 100,00 116 900,00 116 881,18 114,5 100,00000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 1 142 600,00 1 073 100,00 1 073 019,67 93,9 100,00000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 50 000,00 6 000,00 5 890,00 11,8 98,20000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 2 707 600,00 2 642 200,00 2 642 179,78 97,6 100,00000 1211
<br> Odvody za odnětí půdy-z.p.f.18 500,00 18 434,30 99,60000 1334
<br> Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.135 000,00 186 000,00 185 888,50 137,7 99,90000 1340
<br> Poplatek ze psů 4 500,00 5 300,00 5 279,50 117,3 99,60000 1341
<br> Popl.užívání veřej.prostranst.2 000,00 2 200,00 2 200,00 110,0 100,00000 1343
<br> Poplatek ze vstupného 7 000,00 6 100,00 6 062,00 86,6 99,40000 1344
<br> Správní poplatky 1 500,00 7 000,00 6 957,00 463,8 99,40000 1361
<br> Daň z hazardních her 30 750,00 30 765,79 100,10000 1381
<br> Zruš.odvod z loterií kromě VHP 20,00 19,98 99,90000 1382
<br> Daň z nemovitých věcí 400 000,00 600 700,00 600 707,63 150,2 100,00000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 67 950,00 67 946,00 100,00000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.80 700,00 86 600,00 86 600,00 107,3 100,00000 4112
<br> Ost.neinv.přij.transfery ze SR 99 700,00 204 700,00 204 664,00 205,3 100,00000 4116
<br> Neinv.přijaté transf.od obcí 30 000,00 89 300,00 89 226,00 297,4 99,90000 4121
<br> Nei...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4365.pdf (5.35MB)
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> obce Bylany
<br> IČ:00269905
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 28.ledna 2019 jako jednorázové přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 2.1.2019 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 28.01.2019
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: — Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a g 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXX - starosta obce od XX.XX.XXXX
<br> XXX XXXXX - starosta obce do XX.XX.XXXX Zdeňka Vavříková - účetní obce
<br> 'dubíce,tel.: +420 026 530,e-mail: Ivanabednaríkova©pardubickykraja _1 -
<br> <,>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení & 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 28.1.2019 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2018
<br> ne...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4364.pdf (5.11MB)
Obsah:
<br> FUP?-'
<br> 5 <.>,6 <.>,7.8 <.>,9.10.ll.-14.15 <.>
<br> 16 <.>
<br> Zpracovala: Bylany:
<br> Obec Bylany IČO: 00269905
<br> Návrh - úvodní strana Příjmy
<br> Výdaje Financování Majetek Zúčtovací vztahy Účty a fondy Transfery Hospodaření Usnesení Přílohy - seznam
<br> Vavříková 02.05.2019
<br> (v Kč)
<br> 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1
<br> CEEC BYLANY IČO: 209 005 -Tcl.:4(19 687 133 53801 DYLANY © E—ma/Í' C):/„S,fan,QMO'U0,/7ďnaoz
<br> CEEC XXX XXX XXX: XXXXXX » Tel:—XXXXXX XXX _,)," Ema,? r" „Pl/LANY “'
<br> :“ 1 „__ < _.! "*" “,"? ': :,W'ÍD'P.birmy
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> l—DANOVÉ PŘÍJMY 6 030 380,74 5 912 500,00 6 030 970,00 101,99 99,99
<br> 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 1 060 405,28 677 100,00 1 061 620,00 156,61 99,89
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 023 221,75 50 000,00 1 023 310,00 2 046,44 99,99
<br> 4—PŘUATÉ TRANSFERY 1 585 436,00 210 400,00 568 550,00 753,53 278,86
<br> CELKEM PŘÍJMY 9 699 443,77 6 850 000,00 8 684 450,00 141,60 111,69
<br> L Rozpis jednotlivých příjmů dle druhového třídění rozpočtové skladby je obsažen v tab.1.1.1 1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladbv za rok 2018 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příjmů FO placená plátci 1 306 502,25 1 327 100,00 1 306 600,00 98,45 99,99 1112 - Daň z příjmů FO placená poplat 29 593,16 33 100,00 29 600,00 89,41 99,98 1113 - Daň z příjmů FO vybír.srážkou 116 881,18 102 100,00 116 900,00 114,48 99,98 1121 - Daň z příjmů právnických osob 1 073 019,67 1 142 600,00 1 073 100,00 93,91 99,99 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 5 890,00 50 000,00 6 000,00 11,78 98,17 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.2 531 886,26 2 654 900,00 2 532 200,00 95,37 99,99 1211 — Daň z přidané hodnoty 2 642 179,78 2 707 600,00 2 642 200,00 97,58 100,00 12 - Daně ze zboží a sI.v tuzemsku 2 642 179,78 2 707 600,00 2 642 200,00 97,58 100,00 1334 — Odvody za odnětí půdy-z.p.f.18 434,30...

Načteno

edesky.cz/d/2963382

Meta

Prodej   Rozpočet   Pronájem   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz