« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Radechová - Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místních poplatcích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Radechová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
(Q
<br> (: > '! && *“ lati <.>,* w,“*.<.>,(__
<br> “\“.<.> (L.<.>.<.> o „ „\'MŘ'? „J“.áut.<.>,\.— ©“ \“ a"
<br> %s.“45% „„ „» %mtmgíjlďoh v a.<.>
<br> <.>,:.' “V.* 1 "i; „: <.>,> ' “*:—$.<.>.-"**,<.>.<.> a o 'a „& „-,\ \ _ a <.>,/ : 4.12.<.> aw,",m 3 /
vyhláška č.2/2019
1
<br> Obec Dolní Radechová
Zastupitelstvo obce
<br>
<br> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Obecně závazná vyhláška
č.2/2019 <,>
<br> o místních poplatcích
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Dolní Radechová se na svém zasedání dne 24.dubna 2019 usnesením
<br> č.4/2019 usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních
<br> poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a
<br> v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> ČÁST I <.>
<br> ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Dolní Radechová zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále také
<br> „poplatky“):
<br> a) poplatek ze psů <,>
<br> b) poplatek za užívání veřejného prostranství <,>
<br> c) poplatek ze vstupného <,>
<br> d) poplatek z ubytovací kapacity <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“) <.>
<br> ČÁST II <.>
<br> POPLATEK ZE PSŮ
<br> Čl.2
<br> Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek platí držitel psa.Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,která má trvalý
<br> pobyt nebo sídlo na území obce Dolní Radechová.1
<br> (2) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.2
<br>
1 § 2 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br>
<br>
2
<br> Čl.3
<br> Vznik a zánik poplatkové povinnosti
<br> (1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo
<br> v den,kdy nabyl psa staršího tří měsíců <.>
<br> (2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši <,>
<br> která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.Při změně místa trvalého
<br> pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce
<br> následujícího po měsíci,ve kterém změna nastala,nově příslušné ...

Načteno

edesky.cz/d/2962994


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Radechová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz