« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Oznámení o zamýšleném převodu - Žiželice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
<br> Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3,Husinecká 1024/11a,PSČ 130 00,IČ: 01312774 <,>
<br> v souladu s ustanovením § 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů
<br> o z n a m u j e,že ke dni 7.5.2019 bude zveřejněn dle § 20 zákona č.503/2012 Sb.na úřední desce
Státního pozemkového úřadu,na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu a na
úředních deskách obecních (městských) úřadů seznam pozemků,jejichž vlastnictví státu není
doloženo listinnými doklady <.>
<br>
Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3,Husinecká 1024/11a,PSČ 130 00,IČ: 01312774 <,>
<br> s o u č a s n ě v y z ý v á
<br> k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby,a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vyvěšení
na úřední desce (při vyvěšení na úřední desce Státního pozemkového úřadu dne 7.5.2019 končí tato
lhůta dne 7.8.2019) <.>
<br> Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na místně příslušném Krajském pozemkovém
úřadu.Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na adrese Krajského pozemkového
úřadu <.>
<br>
<br>
2019-04-30T07:58:57+0200
Státní pozemkový úřad 77f9ddb55df528b97850ed73d469d4b92a607e75
<br>
2019-04-30T09:15:56+0200
Ing.XXXXX XXXXX eXXXXXXcXefXXeeXXXbfaXXXXXXebXaXbXXXXXef
Oznámení o zamýšleném převodu Žiželice
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM P EVODU
v souladu s ust.§ 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém ú adu a o zm n n kterých souvisejících zákon
<br> 1.SPÚ o z n a m u j e
<br> ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ Ú AD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČ: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br> zamýšlený p evod níže uvedených pozemk nebo jejich ideálních částí,u nichž nelze doložit listinnými doklady
vlastnické právo státu:
<br> Adresa pro doručování: KPÚ pro Ústecký kraj,Husitská 1071/2,41502 Teplice
<br> Obec Katastrální území Evidenceparcel*
Parcelní
<br> číslo Druh pozemku
Podíl
státu
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 1060/40 orná p da2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 1112/3 ostatní plochy2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 1210 ostatní plochy2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 847/6 ostatní plochy2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 903/4 ostatní plochy2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 910/2 ostatní plochy2 1/1
<br> Strana 1 z 2
<br> 1- Katastr nemovitostí - stavební
2 - Katastr nemovitostí - pozemkové
3 -Evidence nemovitostí - pozemkové
4 -Pozemkový katastr - stavební
5 -Pozemkový katastr - pozemkové
<br> 6 -P íd lový plán nebo jiný podklad - stavební
7 -P íd lový plán nebo jiný podklad - pozemkové
8 -Parcela z jiného katastrálního území - stavební
9 -Parcela z jiného katastrálního území - pozemkové
<br> *)
<br>
<br> Obec Katastrální území Evidenceparcel*
Parcelní
<br> číslo Druh pozemku
Podíl
státu
<br> datum vyv šení:
<br> Katastrální ú ad pro Ústecký kraj katastrální pracovišt Žatecvedené u :
<br> 2.SPÚ v y z ý v á
7.8.2019 k podání p ípadných námitek vlastnického práva jiné osoby,a to nejpozd ji do
<br> P ípadné námitky je nutné učinit písemným podáním na
KPÚ pro Ústecký kraj,Husitská 1071/2,41502 Teplice
<br> datum sejmutí oznámení
7.5.2019 7.8.2019
<br> p íjmení,jméno,titul,razítko a podpis
pracovník obce/m sta
<br> p íjmení,jméno,titul,razítko a podpis
pracovník obce/m sta
<br> p íjmení,jméno,titul a podpis
<br> PhDr.Ing.Mgr.Old ich Valha,MBA
...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz