« Najít podobné dokumenty

Město Příbram - Rozhodnutí - Ochranné pásmo Chraštice - oprava zřejmých nesprávností

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Příbram.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_OPVZ_Chrastice.pdf
Váš dopis:
Spisová značka: SZ MeUPB 98976/2016
Číslo jednací: MeUPB 46326/2019/OZP/Wa
Datum: 06.05.2019
<br>
Vyřizuje: XXXX XXXXXXX
E-mail: ozp@pribram.eu
Telefon: XXX XXX XXX
<br> k H 2239
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> oprava zřejmých nesprávností
opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranných pásem vodních zdrojů
<br> Městský úřad Příbram,Odbor životního prostředí,oddělení vodního hospodářství,jako věcně
příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst.2 písm.c) ve spojení s § 106 odst.1 zák.č.254/2001
Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a
jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst.1 písm.a) a b) zák.č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) rozhodl <,>
<br> podle § 70 a 174 správního řádu,o opravě zřejmých nesprávností uvedených ve výrokové části
opatření obecné povahy č.j.06407/2017/OŽP/Faj,ve věci stanovení ochranných pásem vodních
zdrojů,CHRAŠTICE ze dne 18.01.2017,které nabylo účinnosti dne 24.02.2017 <.>
<br> Písemné vyhotovení výrokové části opatření obecné povahy v části II.Ochranné pásmo II.stupně
v prvním odstavci se text:
<br> „KN 1096,1097,část pozemku 1101,část pozemku 1102,část pozemku 1104,1103,část
pozemku 1174,část pozemku PK 214/1,část pozemku,1141 vše k.ú.Chraštice <.>
<br> nahrazuje opraveným textem:
<br> „KN 1096,KN 1097,část KN 1101,část KN 1102,KN 1103,část KN 1104,KN 1141,část KN 1174 <,>
část KN 1525,část KN 1526,KN 1527 vše v k.ú.Chraštice.Části KN pozemků byly vymezeny
dle Záznamů podrobného měření změn ZPMZ 307.“
<br> Odůvodnění
Městský úřad Příbram,Odbor životního prostředí,oddělení vodního hospodářství vydalo podle § 171
až 174 správního řádu opatření obecné povahy,a to v souladu s § 71 odst.2 písm.c) správního řádu
ve spojení s § 173 odst.1 správního řádu vyvěšením na úřední desku.V opatření obecné povahy č.j <.>
MěÚPB 06407/2017/OŽP/Faj,které nabylo účinnosti dne 24.02.2017,jsou zřejmé nesprávnosti
spočívající...

Načteno

edesky.cz/d/2955237

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Příbram      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz