« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Kněževes za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR IN | &'RNiHÚ AUDHU A H(„JRTHCJLW
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> 813an SZ_076092/2018/KUSK Stejnopis č.2 Cj.: 008350/2019/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU
<br> KNĚŽEVES IČ: 70129622 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Kněževes za rok 2018 bylo zahájeno dne 07.08.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> = 17.04.2019
<br> ' 13.11.2018 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v 50uladu se zákonem č.255/2012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2018 - 31.12.2018
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Václavské nám.124 270 01 Obecní úřad Kněževes
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Markéta Vej ražková - kontroloři: Bc.Anežka Vej ražková
<br> Zástupci DSO: XXXXXX XXXXXX - předseda
<br> Pověření kpřezkoumání podle X“ X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedouci Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.106450/2018/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> — plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více úz...
příloha 4
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Svazek obcí mikroregionu Kněževes; IČO 70129622; Václavské náměstí 124,270 01 Kněževes
<br> Svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 29.1.2019 v 15:22
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,000,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922
<br> 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923
<br> 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924
<br> 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.925
<br> 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,000,00
<br> 1.Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931
<br> 2.Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932
<br> 3.Krátkodobé podm...
příloha 3
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Svazek obcí mikroregionu Kněževes; IČO 70129622; Václavské náměstí 124,270 01 Kněževes
<br> Právní forma: Svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 29.1.2019 v 15:21
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 56 085,00 112 748,00
<br> I.Náklady z činnosti 34 140,00 88 293,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 18 024,00518 74 177,00
<br> 13.Mzdové náklady 14 116,00521 14 116,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2 000,00541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549
<br> II.Finanční náklady
<br> 1.Prodané cenné papíry a pod...
příloha 2
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Svazek obcí mikroregionu Kněževes; IČO 70129622; Václavské náměstí 124,270 01 Kněževes
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 29.1.2019 v 15:22
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 129 147,10 91 498,13220 645,23 32 906,71
<br> A.Stálá aktiva 129 147,10 0,00129 147,10 0,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 19 784,00 0,0019 784,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 19 784,0019 784,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 109 363,10 0,00109 363,10 0,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 109 363,10109 363,10028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
<br> 8.Poskytnuté zálohy na ...
příloha 1
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Svazek obcí mikroregionu Kněževes Václavské náměstí 124,270 01 Kněževes
<br> 701296222018 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 86 710,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 86 710,00 86 710,00100,00 100,00
<br> 86 710,00 86 710,00 86 710,000000 * 100,00 100,00
<br> 86 710,00 86 710,00 86 710,00000 ** 100,00 100,00
<br> 6310 190,002141 Příjmy z úroků (část) 190,00 21,4211,27 11,27
<br> 190,00 190,00 21,42Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 11,27 11,27
<br> 190,00 190,00 21,42Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 11,27 11,27
<br> 6409 5 100,002133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 100,00 6 000,00117,65 117,65
<br> 5 100,00 5 100,00 6 000,00Ostatní činnosti jinde nezařazené6409 * 117,65 117,65
<br> 5 100,00 5 100,00 6 000,00Ostatní činnosti640 ** 117,65 117,65
<br> 92 000,00 92 000,00 92 731,42PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 100,80100,80
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b 1 2 3
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku% %
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> 6310 2 000,005163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 1 065,0053,25 53,25
<br> 2 000,00 2 000,00 1 065,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 53,25 53,25
<br> 2 000,00 2 000,00 1 065,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 53,25 53,25
<br> 6409 16 000,005021 Ostatní osobní výdaje 16 000,00 14 116,0088,23 88,23
<br> 6409 49 000,005169 Nákup ostatních služeb 47 000,00 16 959,0034,61 36,08
<br> 6409 25 000,005221 Neinvestiční ...
návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Kněževes za rok 2018
<br>
<br>
Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Kněževes byl schválen dne 6.12.2017 na jednání
<br> členské schůze.Před schválením byl řádně vyvěšen na pevných a elektronických úředních
<br> deskách všech členských obcí <.>
<br> Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.Příjmy byly rozpočtovány ve výši 92 000,- Kč,výdaje
<br> ve výši 92 000,- Kč <.>
<br>
<br>
<br> Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2018
<br>
<br> Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2018 u ČSOB je 91 498,13 Kč <.>
<br>
<br>
<br> Plnění příjmů a výdajů
<br>
<br> Plánované příjmy svazku činily 92 000,- Kč.Skutečné plnění rozpočtu v příjmové části činilo
<br> 92 731,42 Kč,což je 100,80 % plánovaného rozpočtu <.>
<br>
<br> Plánované výdaje svazku činily 92 000,- Kč.Skutečné plnění rozpočtu ve výdajové části
<br> činilo 34 140,00 Kč,což je 37,11 % plánovaného rozpočtu <.>
<br>
<br> Hospodářský výsledek k 31.12.2018 činí zisk 36 646,42 Kč <.>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br>
<br> Na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,přezkoumal Krajský úřad
<br> Středočeského kraje,odbor finanční kontroly ve dnech 13.11.2018 a 17.4.2019 hospodaření
<br> svazku.Závěrečné zjištění z přezkoumání:
<br>
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br> Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu
<br> Kněževes je přílohou závěrečného účtu <.>
<br>
<br>
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2018,zpráva o výsledku
<br> přezkoumání hospodaření,výkaz FIN-12 o plnění rozpočtu,rozvaha,příloha k rozvaze a
<br> výkaz zisku a ztráty jsou nedílnou součástí návrhu závěrečného účtu a jsou uloženy
<br> k nahlédnutí na obecním úřadu v Kolešovicích po celou dobu vyvěšení návrhu závěrečného
<br> účtu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> předseda Svazku obcí mikroregionu K...

Načteno

edesky.cz/d/2954135

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz