« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Slavkovský les za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisků a ztrát
** * výkaz zisku a*ztráty
<br> UZEMNI SAMOSPRAVNEVCELKY SV_A_ZKY oecí,REGVIONALNI RADY REGIONU *souoRZNosn
<br> účetní jednotka: IČ: 63552841 Název: Svazek obcí XXXXXXXXXX XXX Právní forma: USC \Sídlo Masarykovo nám.XXX XXX XX Teplá Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Qkamžik sestavení:,<,> 20 22019 77:26 39
<br> ** * * * * **" *** „,__ 1*** **j ž \ ** 3 \ f*4** *
<br> črsió * * * * Název položky* * * * * * \ su \ ÉEZNÍEÍĚČEJTNI oeboBí * MingtgbčĚTNrošóóei \ POMĚĚ _,„_„f_,„„,<,>,_ _,<,> „ \ „i Hlavy! cinnost \ Hosp.cinnost Hlavní ĚinnostL \ Hosp.činnost \ A.NÁKLADY CELKEM 1 098 560,80 0,00 1 066 791,00 0,00 !.Náklady z činnosti 1 003 475,80 0,00 1 054 291,00 0,00 1.Spotřeba materiálu 501 60 836,00 0,00 2 088,00 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 289 868,80 0,00 408 601,00 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 410 200,00 0,00 390 003,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 127 230,00 0,00 120 365,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 1 574,00 0,00 1 486,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Da...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
mamma? ÚRAD
<br> KARLOVA
<br> lm
<br> HSKEHQKR
<br> „„ fil 1!
<br> i\rčni \ -
<br> UJI-'"
<br> (81
<br> /
<br> Í/\/
<br> Č.j.: 1720/FI/2018-6
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR FINANČNÍ
<br> Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary — Dvory,Česká republika
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí XXXXXXXXXX XXX
<br> IČO: XXXXXXXX za rok XXXX
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 29.11.2018 (dílčípřezkoumání) - 28.3.2019 (konečně přezkoumání)
<br> na základě písemné žádosti dobrovolného svazku obcí v souladu s ustanovením % 53 odst.zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> Zahájeno bylo dne 29.06.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření vsouladu s ustanovením © 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s ustanovením © 5 odst.2písmene b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů,(dálejen „zákon č.255/2012 Sb.“) <.>
<br> Místo uskutečněného přezkoumání: Městskýrúřad Krásné Údolí Krásné Udolí 77 364 01 Krásné Udolí
<br> Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu ustanovení 5 5 zákona č.420/2004 Sb.a ustanovení 5 4 zákona č.255/2012 Sb.vydaného vedoucí finančního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje pod číslem
<br> 2018/426/P dne 29.6.2018 <.>
<br> Zástupci územního celku: - XXXXX XXXXXXX - předsedkyně svazku
<br> - Ing.XXXXX XXXXXXXX - účetní svazku
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontrolorky: Dagmar Boušová„ DiS <.>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXXX/FI/XXXX-X
<br> Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v ustanovení 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodařen...
Návrh závěrečného účtu SOSL za rok 2018
Návrh závěrečného účtu svazku obcí XXXXXXXXXX XXX za rok XXXX
<br> (© XX zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
<br> Příjmy v Kč
<br>,Schválení
<br> Rozpočet po změnách
<br> _ „Výsledek k 31.12.2018
<br> Nedaňové
<br> 1 000,00
<br> 2 000,00
<br> 1 086,83
<br> Dotace
<br>,ssgooooo
<br> 1 042 765 „
<br> 7104276500\
<br> Rozpočet po
<br> Výdaje v Kč Schválení změnách Výsledek k 31.12.2018 Komunální služby a územní rozvoj 382 000,00 1 123 765,00 983 300,00 Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 5 000,00 5 000,00 1 304,80
<br> Pojištění majetku 3 000,00 0,00 0,00 Pře
<br> vod vlastním fondum _
<br> 1ooo
<br> „100030
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších fmančníchoperacích V plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na úředních deskách členských obcí svazku <.>
<br> Hospodaření svazku se v roce 2018 řídilo schváleným rozpočtem,jehož návrh byl zveřejněn na úředních deskách členských obcí svazku a způsobem umožňujícím dálkový přístup v době od 30.10.2017 do 8.12.2017 <.>
<br> Během rozpočtového roku byla provedena rozpočtová opatření č.01/2018 až 5/2018 <.>
<br> Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2018 byl vykázán ve výši 32.904,03 Kč <.>
<br> 2.Hospodaření svazku
<br> Svazek obcí XXXXXXXXXX XXX vlastní majetek ve výši Stav na bankovních účtech je k 31.12.2018 Stav pokladny k 31.12.2018
<br> 3 486 329,00 Kč 209 580,68 Kč 504,00 Kč
<br> 3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Neinvestiční účelová dotace na realizaci projektu „Obnova a doplnění mobiliáře na území obcí Slavkovského lesa“ — 180 000; Kč.Vyúčtování projektu proběhlo 10.12.2018
<br> Neinvestiční účelová dotace na úhradu mzdových nákladů manažera SOSL — 350 000,— Kč.Vyúčtování projektu proběhlo 10.12.2018
<br> Neinvestiční účelová dotace na realizaci projektu „Propagační a upomínkové předměty a materiály obcí na území Sva...
Příloha
“ Příloha &.5Wk_ V\(ýýhlášcřenč.410/2oo'é SP;
<br> P řílo ha ÚZEMNÍ ŠAMOSPRÁVNÉ ČÉLKY,SVAŽRY oecí,REGIONÁLNÍ ŘADY REGIONU sóúbížNOSTl "mw účetní jednotka: * IČ: 635528211 " ' ““*" ** Název: Svazek obcí XXXXXXXXXX XXX Právní forma: USC
<br> Sídlo: Masarykovo nám.XXX,364 61 Teplá Předmět činnosti: veřejná správa Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 20.2.2019 6:34:57
<br> ÁÍÍiÍJÍĚfóFfrŠáóéřpódlé &,7 odšíf šžákonákTExř)
<br> Á.2.\lnformace podle 5 7 odst.4 zákóríáiTEXTí ' * o
<br> A.3.]!nfornááce podle 5 íodst.5 zákbňá (TEXT) o
<br> Pn'lbíza A.1.-A.3.» " Sestaveno ta'-31.12.2018 (v Kč,s přesností na dně—desetinná n-1ísta)" Účetní jednotka: Svazek obcí XXXXXXXXXX XXX IČ: XXXXXXXX Stránka.' X z X
<br> Priloha ÚZEMNÍ SAMOSPRAVNE CELKY,SVAŽKY žOBCÍ,REGIONALNI RADY REGIONÚ SOUDRZNOSTI *? i i ?
<br> _ř___ ___ý,<,> ___,___ ___ ___,__,_ __?
<br> Účetní jednotka: |č: 63552841 Název: Svazek obcí XXXXXXXXXX XXX Právní forma: USC \ Sídlo: *Masarykovo nám XXX,XXX 61 Teplá Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Sestaveno k: 31 12 2018 (v Kč,s přesností na dvedesetinna místa) W? * ___„__,„_ ý \ Okamžik sestavení: 20.2.2019 6: 34: 57 '
<br> __,<,>,<,>,__ ___ __ ________ __ __ __ f_i
<br> A.4.Informace podle 5_ 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Čislo * „ —Název položky 77 " * ? PódĚógT *" W lřúýčEfríóaTaóší' "*" “i W'ožky \vaú'gzzy \ ""ašžírf'f Wivíííúií'z" \ Pl.Majetek a závazky účetní jednotky 8 250,00 8 250,00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 8 250,00 8 250,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.|I.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobě podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3...
FIN 2-12 M
F-n212M
<br> Ministerstvo financí ČR 1 schváleno Č.j.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oscí
<br> sestavený k XX.12.2018 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Mésícšlčo: \ 12) 163552841 <,>
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Svazek obcí XXXXXXXXXX XXX,Masarykovo nám.XXX,XXX XX Teplá
<br> |.Rozpočtové příjm
<br> Paragraf Položka Text Schválený \ Rozpočet 1 Výeledek Od rozpocet _ po zmenach \ pocatku roku
<br> T* **6 * ***** * * * ** ** * * ** ** * ** **1 * * í * ** 2' ** 1" *3 ' 0000
<br> 0000 4121 Nl- Př- tfansf.od obcí 389 000,00 454 765,00 454 765,00 0000 4122 Nl- při transf- od krajů 0,00 588 000,00 588 000,00 0000 **** 389 000,00 1 042 765,00 1 042 765,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 6310 2141 Příjmyz úroků 1 000,00 1 000,00 86,83 6310 "" 1 000,00 1 000,00 86,83 6330 Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr
<br> 6330 4134 Převody Z rozpočtOVých účtů 0,00 1 000,00 1 000,00 6330 **** 0,00 1 000,00 1 000,00
<br> Celkem 390 000,00 1 044 765,00 1 043 851,83
<br> oddíl I./ 1
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> paragraf položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b ' 1 2 * 3 ** 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.3639 5011 platy zaměStnanCů V Pracovním Poměr“ 65 000,00 420 000,00 374 122,00 3639 5021 Ostatní osobní Výdaje 36 000,00 36 000,00 36 000,00 3639 5031 Pov.Poi— na SOG.23b- 3 př- na St-P—Z- 45 000,00 105 000,00 93 533,00 3639 5032 POV- 901- na veřejné ždfaVOtní Pojištění 21 000,00 61 000,00 33 671,00 3639 5038 POV- POJ- na ÚfažOVé Pojištění 5 000,00 5 000,00 1 489,00 3639 5139 Nákup materiálu in 15 000,00 61 000,00 60 836,00 3639 5161 Poštovníslužby 1 000,00 1 000,00 0,00 3639 5162 Služby elektronických komunikací 4 000,00 2 000,09 0,00 3639 5163 Služby peněžních ústaVů 0,00 1 000,00 286,00 3639 5168 Zpracování XXX a služby souv.s IT a kom XX XXXXXX 20 000,00 16 224100 3639 5169 Nákup OStatníCn SiUžeb 10 000,00 301 765,00 2...
Rozvaha
Rozvaha "
<br> ÚZEMNÍímsr-AMOSPRÁVN
<br> íúčěthí jednotka: IC:
<br> lNázev: Svazek obcí XXXXXXXXXX XXX
<br> ?Sídlo: Masarykovo nám.XXX,XXX XX Teplá
<br> li *'Éšií " '
<br> položky
<br> _,<,> ____l „ __ _____ _
<br> AKTIVA
<br> CELKEM A <.>
<br> B <.>
<br> Řřozvahš
<br> 99090309“
<br> WWF:—.WNT“
<br> SOPONFDSDŘWNf“
<br> P.“Nr“
<br> PONQSFŘPJNř
<br> é CELKY,SVAZKY 0965356
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 15.2.2019 6:13:08
<br> 63552841 USC
<br> lONXLNHÍ'RADYrRÉŠlON-Ú SÍOUDRŽNOŠVTIÍ
<br> veřejná správa
<br> *názgvaaíažky"'*"" *
<br> Stálá aktiva?
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nehmotně výsledky výzkumu a vývoje
<br> Software
<br> Ocenitelna' práva
<br> Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pozemky
<br> Kulturní předměty
<br> Stavby
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhově cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Ostatni dlouhodobý finanční majetek
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky
<br> Poskytnuté návratné ňnanční výpomocí dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> Dlouhodobé poskytnut...

Načteno

edesky.cz/d/2949160

Meta

Pronájem   Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz