« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Veřejná vyhláška, veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška, veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu
Městský úřad Dolní Bousov
náměstí T.G.Masaryka 1,Dolní Bousov │tel.326 396 659 │fax 326 396 301 │ e-mail: tajemnik@dolni-bousov.cz
<br> Dne: 3.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Dolní Bousov,jako pořizovatel změny č.1 ÚP Dolní Bousov,dle ust.§ 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),který si zajistil splnění kvalifikačních požadavků dle ust.§ 24 stavebního zákona,Vám dle ust.§ 55b odst.1 stavebního zákona,ve vazbě na ust.§ 52 stavebního zákona,tímto oznamujeme,že veřejné projednání
návrhu změny č.1 územního plánu Dolní Bousov proběhne
v úterý 4.června 2019 od 17:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Dolní Bousov <.>
Zároveň Vám tímto doručuje též dokumentaci návrhu změny č.1,kdy vlastní návrh je k dispozici na Městském úřadu Dolní Bousov,kde se s ním můžete v úředních hodinách (pondělí a středa od 7:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00) seznámit,mimo ně po dohodě s místostarostou města p.Pavlem Kubečkem,email: mistostarosta@dolni-bousov.cz nebo telefon 326 396 659 linka 27.Celá dokumentace změny č.1 je rovněž k dispozici na webových stránkách města v sekci „Nový územní plán“ na webové adrese http://www.dolni-bousov.cz
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání,tj.do 11.6.2019 včetně,může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst.2 námitky (tj.vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti,námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst.1 a 2 stavebního zákona,ale změna neobsahuje prvky regulačního plánu) ve kterých musí uvést odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.O této skutečnosti jsou dotčené osoby tímto výslovně poučeny.Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží,dotčené osoby oprávněné k uplatnění ...

Načteno

edesky.cz/d/2949029

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz