« Najít podobné dokumenty

Město Příbram - OŽP-Sdělení-k-záměru: žádost o SP (společné) na stavbu studny a odběr na par.č. 78

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Příbram.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-04295.pdf
Váš dopis: 11.01.2019
<br> Spisová značka: SZ MěÚPB 04295/2019/OŽP/Prš
<br> Číslo jednací: MeUPB 46203/2019
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: 03.05.2019
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXX
<br> E-mail: ladislav.prusa@pribram.eu
<br> Telefon: 318 402 483
<br>
<br>
<br> SDĚLENÍ
<br>
<br> Městský úřad Příbram,Odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2
písm.c) ve spojení s § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle
§ 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a jako místně
příslušný správní orgán podle § 11 odst.1 písm.a) a b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),oznámil pod čj.MeUPB 37862/2019 ze dne 09.04.2019
zahájení řízení (společné územní a stavební řízení a povolení k odběru podzemní vody) ve věci:
<br> „Vrtaná studna pro zásobování mléčné farmy ZOD Starosedlský Hrádek“ s umístěním na parc.č <.>
785 v katastrálním území Starosedlský Hrádek <.>
<br> Vzhledem k tomu,že bylo shledáno,že záměr musí být projednáván v navazujícím řízení podle § 9b)
zák.č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivu na životního prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,ústní jednání svolané na den 14.05.2019 v 09:00 hodin se
schůzkou účastníků řízení na Obecním úřadě ve Starosedlském Hrádku,se ruší <.>
<br> Městský úřad Příbram,odbor životního prostředí vypíše nové oznámení o zahájení řízení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> "otisk razítka"
<br>
XXXXXXXX XXXXX
referent oddělení vodního hospodářství
<br> Toto sdělení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách MěÚ Příbram,OÚ Tušovice
a OÚ Starosedlský Hrádek <.>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno ………………………… sejmuto ………………………………… <.>
<br> Obdrží
<br> účastníci ...

Načteno

edesky.cz/d/2948301

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Příbram      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz