« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Zápis z 5. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 4. 2019
Stránka 1 z 4
<br>
<br> Z Á P I S
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 15.4.2019,od 18:00 hodin <.>
<br>
<br> Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hod.a bylo přistoupeno k plnění plánovaného programu
<br> zasedání.Jednání vede XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX <.>
<br>
<br> Kontrola plnění usnesení
<br> 2019/01/10 - Nákup zahradního rideru Stiga – stroj s částí příslušenství byl pořízen,příslušenství na
<br> zimní údržbu bude dodáno před zimní sezonou <.>
<br> 2019/01/12 - Smlouva o zřízení věcného břemene – smlouva byla podepsána,břemeno je zapsáno
<br> v KN – faktura na 1.000,- Kč bude vystavena <.>
<br>
<br>
<br> Zahájení
<br> Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno,je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva <,>
<br> tedy zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXXX XXX,XXXX XXXXX,XXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXXXXXX XXXX,XXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: -
<br>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele,volba návrhové komise
<br> Starosta navrhl určit zapisovatelem p.Jitku Novákovou,ověřovatele zápisu p.Lenku Falešníkovou a
<br> Jana Vlčnovského,do návrhové komise Martina Slováčka.K návrhu nebyly vzneseny žádné
<br> protinávrhy <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Popovice určuje zapisovatele Jitku Novákovou,ověřovatele zápisu Lenku
<br> Falešníkovou a XXXX Vlčnovského,volí do návrhové komise Martina Slováčka <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 9,Proti: 0,Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> Program zasedání
<br> Zveřejněný návrh programu jednání zůstává beze změny <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Popovice schvaluje navržený program zasedání <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 9,Proti: 0,Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno <.>
<br>
<br> Program zasedání byl navržen a schválen takto:
<br> Kontrola plnění usnesení
<br> Určení zapisovatele,ověřovatelů zápisu a návrhové komise
<br> Schválení programu
<br> Pr...

Načteno

edesky.cz/d/2947195

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz