« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Dodatek č. 3 smlouva Subterra a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změnový list č.34
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
<br> Stavba: Přístavba ZŠ v Praze Lipencích
<br> Číslo stavby: 02002070
<br> Pořadové číslo změnového listu: 34 Změna: x D - dokumentace P - příprava R - realizace Stavební „Slo,( od)objekt _ Název: Odd'lí „? AR ST Požární dveře
<br> Popis změny: Změna konstrukce pořárních posuvných dveří.Původně dřevěné dveře v pouzdře,nově ocelové pozinkované požární dveře s nátěrem <.>
<br> Zdůvodnění změny: Nová projektová dokumentace.Do běžného stavebního pouzdra nelze zasadit protipožární dveře <.>
<br> Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Posouzení změny - konzultant:
<br> \ Ing.arch.PeterJurášek Kač-“ČNB “TW “ Lze-OFM,City Work,s.r.o._ "
<br> Přístavba 28 v
<br> Číslo Změnový Stavba:.<.> 02001880 50 - 34 Praze LlpenCIch stavby: AR ST listč: Dopady: do projektové dokumentace: bez dopadu na PD
<br> do časového plénu:
<br> nepředpokládají se
<br> do ceny: zvýšení o: 186 284,00 Kč snížení 0: Kč f/ sívtrtlcěvrareal zarrlěný - firma,jméno: 3 u bte r ra a.s.Podpis: \ \i- *.'.zagsáng l_l „“S V PFEI'G půd 811383 —- 180 00 Praha 8.Koželužská 2246l5 “ 'L- lČ; 45309512 (094) X V Vyjádření zhotovitele: Podpis: Vyjádření objednatele - Podpis: Doporučení: Podpis:
<br> Závěrečné stanovisko:
<br> V Praze dne:
<br> REKAPITULACE ČLENĚNÍ soumsu PRACÍ
<br> Stavba: Přístavba ZŠ v Praze * Lipencích Objekt: AR a ST část Místo: Datum: 13.2.2018 Č 9 n L' K b “47 P 11 L' Projektant.City Work s.r.o <.>,„3 Zadavatel.M ra a — menu?.0 C1.ra a * lpence ] - Baště Sv.Jíří 258W.Uchazeč: Praha 6 Kód dílu - XXXXX XXXX celkem [CZK] Náklady soupisu celkem XXX XXX,XX Stavba: Přístavba ZŠ v Praze - Lipencích Objekt: AR a ST část Misto: Datum: 23.2.2018 Iadavatel: MČ Praha - Lipence.K obci 47.Praha - Lipence Projektant: City Work s.r.o <.>,Na Baště Sv.Uchazeč: PČ Ty Kód Popis MJ Množství _ J'Cena Cena celkem [CZK] _ 7P___ _ _ _ __“ [UK] Naklady soupisu celkem 186 28 4,00 :) Posuvné dveře změny 186 284,00.D.<.> __ i _ __ř.<.>.<.> 134 K 54294m121 Osazovaní_pouzdra posuvných dveří s jedn...
Změnový list č.33
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
<br> Stavba: Přístavba ZŠ v Praze Lipencích
<br> Číslo stavby: 02002070
<br> Pořadové číslo změnového listu: 33 Změna: x D — dokumentace P - příprava R - realizace Stavební USIO,od)objekt + Název:,“M": „(F 3 4 UT a ZTI
<br> Popis změny:
<br> Dopojení radiátoru v kanceláři kuchyně <.>
<br> Odvod kondenzátu v kotelně <.>
<br> Doplnění záložního čerpadla v retenci.Doplnění expanzní nádoby pro TUV <.>
<br> Doplnění hlášení stavu kontaktu měření hladiny
<br> ch ůvodněni změny: Požadavky investora viz zápisy vestavebním deníku <.>
<br> Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Posouzení změny - konzultant:
<br> Ing.arch.PeterJurášek City Work,s.r.o <.>
<br> PřístaVba ZS V Číslo Změnov' V Stavba: <.>,02001850 50 + _,33 Praze LipenCICh stavby: 3 4 |ISt c: Dopady: do projektové dokumentace: bez dopadu na PD
<br> do časového plánu:
<br> nepředpokládaji se
<br> do ceny: zvýšení o: 64 883,00 Kč snížení 0: Kč
<br> Navrhovatel změny - firma,jméno: Subterra a.s <.>
<br> Podpis: "x
<br> Subterra a.s.z '“ zapsána u als =; Praze pod 8/1383 180 00 Praha 8.iv.“řeiužská 2246i5
<br> IČ: 45309612 (094) _ V) l Vyjád ření zhotovitele: Podpis: Vyjádření objednatele - Podpis: Doporučení: Podpis:
<br> Závěrečné stanovisko:
<br> V Praze dne:
<br> ' <.>,<.> „,Vlcep race UT a kanaliace aslo ZL 33 4 - ZTI a UT Praha,Lipence : - 20.01.2019 MČ Praha - Lipence,K obci 47,Praha * Lipence 1: Subterra a.s <.>,7- '.<.> Leena.- Cenová * T ' P ls MJ Množství Cena celkem CZKl \ PČ yp Kód _ __OP [CZK] ! soustava Naklady soupisu celkem 64 883,00 v PSV Práce a dodávky PSV 64 883,00 _ 3 p_l Kanalizace _ ř_ _ _ _ _ _ _ _ ___ 46 ?BBLEQ dopíne'm založmho čerpadla 32 K Pot140 Kalové čerpadlo KSB Arna Drainer 30255 ks 1,000 7 984,00 7 954,00 propojení abou čerpadel vč.zpětné klapky kpl 1,000 3 987,00 5 120,00 Dopojení digestoří ventil H5 136 ks 3,000 1 987,00 5 961,00 Odvod kondenzátu VÍN kotelně kpl 1,000 4 120,60 4 120,00 Elektronická zabezpečovací signalizace — snímam kontaktu jímka EXPA...
Změnový list č.32
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
<br> Stavba: Přístavba ZŠ v Praze Lipencích Číslo stavby: 02002070 Pořadové číslo změnového listu: 32 Změna: D — dokumentace )( P - příprava R - realizace Stavební USM,(pod)objekt + Nazev: Oddlli „.AR ST Měření hluku
<br> Popis změny:
<br> Měření dozvuku ve třídách a měření hluku VZT zařizení <.>
<br> Zdůvodnění změny: Požadavek hygien pro kolaudaci <.>
<br> Posouzení změny - autorský dozor projektanta:
<br> Sol.<.>
<br> Ing.arch.PeterJurášek City Work,s.r.o <.>
<br> Posouzení změny - konzultant:
<br> TD! -— „coop-m
<br> do časového plánu:
<br> nepředpokládaji se
<br> Přístavba 23 V Číslo Změno '
<br> VV Stavba:.<.> 02001880 50 + „,Praze Lipenclch stavby: AR ST list c: Dopady: do projektové dokumentace: bez dopadu na PD
<br> do ceny: zvýšení o: 120 000,00 Kč snížení 0: KČ Navrhovatel změny - firma,jméno: Podpis: \.t Subterra as Subterra a.s.' ' zapsána u MS v Praze pod Bn383 180 00 Praha &.KUŽFÍUŽSRÉ 2246/5 IČ; 45309612 (994) Vyjádření zhotovitele: Podpis: Vyjádření objednatele - Podpis: Doporučení: Podpis:
<br> Závěrečné stanovisko:
<br> V Praze dne:
<br> REKAPlTULACE ČLENĚNÍ SOUPlSU PRACÍ
<br> AR a ST čáSt MČ Praha * Lipence,K obci 41 Praha * Lipence Kód dilu - Popis
<br> Náklady soupisu celkem
<br> 23 2.2018 City Work s.r.o.<.> Na Baště Sv.Jir'i 258/7.Praha (: Cena celkem [CZK] do ZL 120 000,00
<br> SOUPIS PRACÍ
<br> AR a ST část
<br> MČ Praha - Lipence,K obci 41,Praha - Lipence
<br> 23.2.2015
<br> City Work smc <.>,Na Baště Sv.Jiří 255/7,Praha (:
<br> |.eč ? kód XXXXX XXXX cermKIlq Náklady soupisu celkem XXX XXX XX
<br> a 5 Měření akustika 120 000,00 !) [— | | \méfeniuomkuve třídách LDDOI 15 000,00 ms 000.00
<br> | | \Měřeni hluku VIT zařízení
<br> th 15 mn,m\ 5000.00
Změnový list č.31
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
<br> Stavba: Přístavba ZŠ V Praze
<br> Číslo stavby: 02002070
<br> Lipencích
<br> Pořadové číslo změnového listu: 31 Změna: x D - dokumentace P - příprava R — realizace Stavební Llsm,(podlobjekt Název: Uddlli „.5 Venkovní úpravy
<br> Popis změny:
<br> Doplnění venkovních úprav,doplnění palísád,oplocení.revizních vstupů do retenc a Iapolu,bourání stávajícího
<br> oplocení <.>
<br> Zdůvodnění změny: Doplnění projektu <.>
<br> Posouzení změny - autorský dozor projektanta:
<br> \ Ing.arch.PeterJurášek % \\“ City Work,s.r.o <.>
<br> Posouzení změny - konzultant:
<br> TP! * beep—z:!
<br> Přístavba 28 v “ z “ ' Stavba: <.>,C'S'o 02001880 so 5,mÍnoW 31 Praze Llpenclch stavby: hstc: Dopady: do projektové dokumentace: bez dopadu na PD do časového plánu: nepředpokládají se do ceny: zvýšení o: 492 721,00 Kč snížení 0: Kč Navrhovatel změny - firma,jméno: Podpis: \ *_ Subterra a.s.Subterra a_s.\? kl- zapsána u rus v Praze 0008/1383 /'“* r:,“ 130 00 Praha &.mmm-am 22405 =_ _3 l nc; 45309512 (094) “a l Vyjádření zhotovitele: Podpls: ' Vyjádření objednatele - Podpis: Doporučení: Podpis:
<br> Závěrečné stanovisko:
<br> V Praze dne:
<br> REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
<br> AR a ST část
<br> 7,7': 23.2.2018
<br> City Work s.r.o <.>,Na
<br> MČ Praha - Lipence,K obci 47,Praha - Lipence Baště Sv.Jiří 258 „ <.>
<br> Praha 6 Kód dilu — Popis _ _.Cena celkem [C2K] do II.Náklady soupisu celkem 492 721,00 SOU PIS PRACI AR a ST část 3.1- 23.2.2018 MČ Praha - Lipence.K obci 47,Praha - Lipence 1 City Work s.r.o <.>,Na Baš
<br> T - - - '.lazna ' - pc -- V.<.> Kód,Popis.MJ Množství Cena cakam [CZK] - p-.<.>.<.>.[czk] Nákla sou ísu celkem dy P 492 721,00 0 5 Komunikace pozemní 92 769,00 0 \ BT \ !( \451577377 Fodktad nebo leze pod dlazbu vodomvny nebo do sklonu 1:5 ze sterkopisku tl do \ m2 * 1,35u\ 78,70\ „GE 100_mm_ * 397375 93 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě že u 150 mm m1 9,000 131,00\ 1179,00 Í 33474 \ 94 K \567122114 \Fodklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (K...
Změnový list č.30
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
<br> Stavba: Přístavba ZŠ v Praze
<br> Číslo stavby: 02002070
<br> Lipencich
<br> Pořadové číslo změnového listu: 30 Změna: )( D - dokumentace P — příprava R — realizace Stavební USED.ípOdlíJbJEkt _ Název: 0dd"= AR ST SDK konstrukce
<br> Popis změny:
<br> Doplnění sádrokartonových konstrukci pro zakrytí vedeni VZT a ZTI
<br> Zdůvodnění změny:
<br> Požadavek investora na zakrytí VZT a ZTi vedení.Projekt podhledů z 1í2019 <.>
<br> Posouzení změny - autorský dozor projektanta:
<br> Ing.arch.PeterJurášek City Work,s.r.o <.>
<br> Posouzení změny - konzultant:
<br> Tbr — MPM
<br> Přístavba 28 V Číslo
<br> Změnový Stavba: <.>,02001880 50.<.> _ „ 30 Praze Llpencmh stavby: AR ST Ilst c: Dopady: do projektové dokumentace: bez dopadu na PD do časového plánu: nepředpokládají se do ceny: zvýšení o: 78 591,00 KČ snížení 0: Kč ["“—“\ Navrhovatel změny - firma,jméno: S " h t e r ra & Podpis:.S.* S u b t e r r a a.s.zapsána u MS v Pram— „35 311333 Á _ _ 180 00 Praha &.Hrtžmužská 2246/5 ' H x; „\ IČ“ 4539951; 4094) ' \ Vyjádření zhotovitele: Podpis: Vyjádření objednatele - Podpis: Doporučení: Podpis:
<br> Závěrečné stanovisko:
<br> V Praze dne:
<br> REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
<br> Stavba: Přístavba ZŠ v Praze - Lipencich Objekt: AR a ST část Misto: Datum: 23.2.2018 _ _ _._ City Work s.r.o <.>,Na Zadavatel: MČ Praha - Lipence,K obc: 47.Praha - Lipence Projektant.Baště Sv.Jiří 258/7,Uchazeč: Praha 6 Kód dilu - XXXXX XXXX celkem [ClK] Náklady soupisu celkem XX XXX,XX Stavba: Přístavba 2Š v Praze - Lipencich Objekt: AR & ST část Místo: Datum: 23.2.2018 Zadavatel: MČ Praha - Lipence,K obci 47,Praha - Lipence Projektant: City Work s.r.o <.>,Na Baště Sv.Uchazeč: PČ Ty Kód _ Popis MJ Množství J.Cena _;na celkem [CZK] ;,_ [CZK] Náklady soupisu celkem o 763 Konstrukce suché výstavby 78 591,00 D i i,i.214 K 7G3131451 SDK podhted deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodni kce profil 03qu m2 45,000 830,00 37 350,00 W krček - propej mg starou a novou školou __ 45,000- ...
Dodatek č. 3 smlouva Subterra a.s
; ' f./
<br> Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo &.smlouvy zhotovitele 1802097 uzavřené dne 18.6.2018
<br> Název stavby: „Přístavba základní školy v Praze - Lipencích"
<br> číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: 1802097
<br> Níže uvedeného dne,měsíce a roku uzavřely:
<br> Městská část Praha - Lipence
<br> se sídlem: K Obci 47,155 31 Praha - Lipence IČ: 00241431 DIČ: 0200241431 Osoby oprávněně zastupovat objednatele ve věcech smluvních:.lng.XXXXX XXXXX,starostka městské části Praha — Lipence,tel:XXXXXXXXX,email: karin.tvrda©mclipence.cz.Osoby oprávněně zastupovat objednatele ve věcech technických a převzetí dila:
<br> Ing.XXXXX XXXXX,tel : XXX XXX XXX,email: |tmstavebni©seznamcz bankovní spojení: 500553998/0800,vedený u Česká spořitelna,a.s <.>
<br> dále XXX XXXX <.>,Objednatel“ na straně jedné
<br> X.Subterraa.s <.>
<br> se sídlem: Koželužská 2246/55,Libeň,180 00 Praha 8 zapsaná v obchodní m rejstříku.spisová zn.B 1383,vedeném Městským soudem v Praze zastoupena: lng.Petrem Kajerem,ředitelem divize 2,na základě plné moci ze dne 04.01.2017 IČ: 453 096 12 DIČ: CZ453 096 12 bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.č.ú.: 4001 -081 6021 103/0300 Osoby oprávněně k jednání: o ve věcech smluvních: Ing.XXXX XXXXX,ředitel divize X.ve věcech technických,včetně realizace a předání díla: Ing.XXXX XXXXX,vedoucí projektu o ve věcech vedení stavebního deníku: Ing.XXXX XXXXX,vedoucí projektu
<br> dále XXX XXXX „Zhotovitel" na straně druhé
<br> tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č.1802097 (dále jen „smlouva“) ze dne 18.6.2018.Smluvní strany po vzájemné dohodě,a v souladu s článkem XIV.bod 14.6 smlouvy,deklarují svoji vůli tímto dodatkem č.3,nově upravit následující smluvní ujednání <.>
<br> Článek |.1.Timto dodatkem č.3 se mění níže uvedené Články předmětné smlouvy:
<br> Za prvé:
<br> Článek ||.PŘEDMĚT SMLOUVY o DÍLO odst.2.1.se doplňuje o nový závazek zhotovitele pro objednatele spočívající v:
<br> Provedení více prací dle odsouhlasených změnových listů č.11; ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz