« Najít podobné dokumenty

Obec Pazderna - VV-OOP- Stanovení přechodné úpravy provoz

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pazderna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vv-oop-stanoveni-pdz-pazderna-iii-4733-a-mk-oprava-propustku-na-mk-c-3-pro-obec-pazderna.pdf
*MMFMX010OQP6*
<br> IČ: 00296643 ID DS: w4wbu9s
Internet: www.frydekmistek.cz
<br> MMAAGGIISSTTRRÁÁTT MMĚĚSSTTAA FFRRÝÝDDKKUU--MMÍÍSSTTKKUU
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č.J.: MMFM 51852/2018
SP.ZN.MMFM_S 4175/2018/ODaSH/Vrb
VYŘIZUJE: XXX XXXXXX
TEL.: XXX XXX XXX
FAX:
E-MAIL: vrbica.jan@frydekmistek.cz
DATUM: 10.04.2018
<br>
Obec Pazderna
starostka Ing.XXXX XXXXXXXXX
Pazderna XX
XXX XX
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
Magistrát města Frýdku Místku,podle § 19 vyhlášky MV č.388/2002 Sb <.>,úřad obce
s rozšířenou působností,vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu),v souladu s ustanovením § 171 a následující
části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen
„správní řád“) na základě návrhu Obce Pazderna,zastoupené starostkou Ing.Janou
Potiorovou,se sídlem 739 51 Pazderna 65 a po projednání s Policií ČR č.j.: KRPT-59903-
2/ČJ-2018-070206 ze dne 29.03.2018 podle § 77 odst.1 písm.c) odst.3 a odst.5 zákona o
silničním provozu ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
<br>
na silnici III/4733 a místních komunikacích v k.ú.Pazderna z důvodu provádění opravy
propustku na místní komunikaci č.3 na parc.č.392 k.ú.Pazderna za těchto podmínek:
<br>
Termín provádění prací : duben 2018 - červen 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.J.: MMFM 51852/2018
<br>
IČ: 00296643 ID DS: w4wbu9s
Internet: www.frydekmistek.cz
Strana 2 (celkem 4)
<br> Umístění dopravních značek a dopravních zařízení proveďte podle grafické přílohy –
situačního snímku umístění přechodného dopravního značení a dopravního zařízení
č.j.: MMFM 51852/2018...

Načteno

edesky.cz/d/2946280

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pazderna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz