« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Zveřejnění informací dle ustanovení § 36,odst. 5 novely zák. č. 274/2001 Sb.,o vododvodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu-ochrana odběratele

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění informací dle ustanovení § 36,odst. novely zák.č.274/2001 Sb. , o vododvodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu-ochrana odběratele
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné & stočné za kalendářní rok 2018 & dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Vážení odběratelé společnosti Severočeske vodovody a kanalizace,a.s.provozující infrastrukturní majetek obci a měst regionu Usteckeho a Libereckého kraje ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s <.>,předkládáme porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže “roce <.>
<br> Za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 byly účtovány ceny:
<br> bez DPH s DPH voda pitná 43,46 Kčl'mB 49.98 Kčl'm3 odpadní voda odkanalizovaná 42.34 Kčlm3 48,69 Kčfma voda pitná předaná solidárni 35,75 Kam?: 41.11 Kčlm3 odpadní voda převzatá k odkanalizování solídární 36.41 Kčlma 41.8? Kčl'ms
<br> Pří stanoveni uvedených cen se společnost řídila věcnými podmínkami a závazným postupem daným zákonem č.5231990 Sb <.>,o cenách a vyhláškou č.45012009 Sb <.>,kterou se provádí zákon o cenách <.>
<br> V souladu se zněním zákona č.274i2001 Sb.<.> o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX ovodovodech a kanalizacích) Vám oznamujeme.že porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce bylo zpracováno dle Výměru MF &.01f2018 v členění nákladových položek odpovidajicim příloze č.20 vyhlášky č.42812001 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.27412001 Sb <.>,o vodovodech akanalízacích a zveřejněno na internetových stránkách společnosti Severočeské vodovody a kanalizace.a.s <.>
<br> Schválil: lng Ale Neruda ňnančnl ředitel
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXX manažer útvaru plánu a financí
<br> Severočeské vodovody a kanalizace,a.: <.>
<br> sonovum vem WLGŽEK WPOĚTU IKALKULACE)CEN FRD vonná A ovocné u manual ROK am A dosažen! akmECloo-anv TM moce
<br> WII:
<br> WqumKCuxumem-u
<br> MA-Iluum-N.umim-im Nil-l
<br> “M.wir-fr.MII-luna“ nllllr-z Tm & =
<br> 1
<br> ílřv...

Načteno

edesky.cz/d/2945959

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz