« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Veslařská - změna organizace provozu - stezka pro chodce a cyklisty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veslarska_upresneni_cyklotrasy.pdf (PDF 375.72 kB)
ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel <.>,e-mail Brno dne
MMB/0180649/2019 5400/OD/MMB/0389445/2018/01/9 Ing.XXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> suchy.vaclav@brno.cz
<br> 2019-04-30
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – Veslařská,Brno – Žabovřesky
<br> a Brno – Komín <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice – Veslařská,silnice II.třídy a místní komunikace IV.třídy NN 1268,změna organizace
<br> dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124
<br> odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě dne 09.10.2018 podaného podnětu na změnu místní úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích – Veslařská – silnice II.třídy a místní komunikace IV.třídy NN 1268 <,>
<br> Brno,formou výkresu č.01.1 s názvem „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce
<br> „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE VESLAŘSKÁ – MK“,zpracovaného společností Brněnské
<br> komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,s datem září 2018,formát 1 x A3,měřítko 1:500,č.zakázky
<br> 1133-2018,a dne 06.12.2018 obdrženého souhlasného vyjádření dotčeného orgánu,s podpisem
<br> a otiskem razítka Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje <,>
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno - město a Brno – venkov,pod č.j.: KRPB-
<br> 261521-1/ČJ-2018-0600DI,ze dne 04.12.2018,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> místní úpravu provozu na pozemních...
Veslarska_upravene_upresneni_cyklotrasy_situace.pdf (PDF 298.08 kB)
PRIS
<br> Svratka
<br> anténa
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> zá
m
<.>
<br> asf <.>
<br> zá
m
<.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> asf <.>
<br> cyklostezka
d
l.Modlitebna
<br> z <.>
dl
<.>
<br> S
<br> SL
<br> SL
<br> IP
7
<br> IP
6
<br> IP
7
<br> IP
6
<br> VO
<br> IS
1
<br> 9
d
<br> A
1
<br> 1
<br> 1
14
<br> K
O
<br> M
ÍN
<br> P
Ř
E
H
<br> R
A
<br> D
A
<br> SL
<br> 1
S
o
k
o
lo
v
n
a
<br> 1
IS
1
<br> 9
c
<br> SL
<br> 1
IS
<br> 21
aE
<br> 13
<br> OB
SLU
<br> HYDO
PR
<br> AV
NÍMIM
<br> O
<br> B 1
1
<br> S
V
R
<br> A
T
K
<br> A
IS
1
<br> 5
a
<br> VO
<br> 1
2
<br> 12
ANTROPOS
<br> SOUTOKIS 19b
1
<br> HLAVNÍ 1IS 19c
<br> UL.VESLAŘSKÁ - MK
<br> SL
<br> C
9
a
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> 1IS 21a
<br> INSTALOVAT
<br> 1 IS 21a
INSTALOVAT
<br> SL
<br> 2
0
<,> 0
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 1:500
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> Ing.L.KONKOLSKÝIng.L.KONKOLSKÝ komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> 01.1
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br>
<br> SPDI - souhlasí s DZ
<br> č.j.: KRPB - / ČJ - 2018 - 0600DI
<br> číslo objednávky: 0364153/2018
<br> ZÁŘÍ 2018
<br> A3
<br> 1133-2018
ULICE VESLAŘSKÁ - MK
<br> DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133 <.>
<br> předepsaný spád,odvodnění atd <.>
Při úpravě ploch je nutno respektovat platnou legislativu a příslušné normy,zřídit umělé vodící linie,dodržet
Výkres dopravního značení není stavebně-technickým projektem a slouží pouze pro stanovení dopravního značení <.>
<br> Výkres byl zpracován dle zadání OD MMB <.>
<br> Intenzita dopravy v roce 2017 (zdro...

Načteno

edesky.cz/d/2944565

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz