« Najít podobné dokumenty

Obec Úherčice - P3 SOD navrh - komunikace Úherčice.doc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úherčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

P3 SOD navrh - komunikace Úherčice.doc
(VZOR Smlouvy o dílo - Příloha č.3)
<br> SMLOUVA
O DÍLO č.XXX/2019
uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne,měsíce a roku mezi stranami
<br> 1.OBJEDNATEL:
Obec Úherčice
<br>
<br> se sídlem: Úherčice 32,538 03 Úherčice
zastoupená: Tomášem Zaplatílkem,starostou obce
<br>
<br> IČ: 43500081
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
Číslo účtu: 1218909369/0800
tel.: +420 469 695 728,e-mail: ouuhercice@quick.cz
<br>
<br> dále jako „Objednatel“
2.ZHOTOVITEL:
…………………………….<.>
<br>
<br> se sídlem ………………………………………………………….<.>
<br>
<br>
IČ: ………………… DIČ: …………………….<.>
<br>
<br> bankovní spojení: ………………………………
<br> č.ú.……………………… <.>
<br> tel.:……………… <.>,e-mail: _________
Subjekt zapsaný v OR,vedeném u
dále jen „Zhotovitel“
<br> t a k  t o :
<br> Preambule
<br> 1.Objednatel tímto prohlašuje,že je právnickou osobou (obec) a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající <.>
<br> 2.Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje,že je právnickou osobou (obchodní společností) řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky,a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající <.>
<br> 3.Obě smluvní strany prohlašují,že tato smlouva je projevem jejich pravé,svobodné a omylu prosté vůle.Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují,že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek <.>
<br> Část I <.>
<br> Úvodní ustanovení
<br> 1.1
Objednatel výslovně prohlašuje,že je oprávněn realizovat stavbu – Oprava místní komunikace 3c v obci Úherčice,spočívající v opravě místní komunikace – provedení vysprávek a doplnění povrchu do jednotné úrovně a bude proveden jednotný finální asfaltový povrch bez frézování stávajícího povrchu.Objekt je umístěn na pozemku p.č.253 k.ú.Úherčice [772798] Zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,katastrální pracoviště Chrudim (takto specifikované budo...

Načteno

edesky.cz/d/2942585

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úherčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz