« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv - KoPÚ Zadní Chodov (PDF, 225 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 225 KB)
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Tachov
<br> T.G.Masaryka 1326,347 01 Tachov
<br>
Spisová značka.: SP5021/2019-504204
Č.j.: SPU 079486/2019/Com
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: i.comova@spucr.cz
ID DS: z49per3
<br>
<br>
<br>
V Tachově dne: 24.4.2019
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br> Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj <,>
Pobočky Tachov (dále jen „pobočka“) ze dne 18.12.2018 <.>,č.j.SPU 478091/2018/Com byl podle § 11
odst.4 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) a v souvislosti se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů,schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Zadní Chodov,zpracovaný jménem firmy GEOREAL spol.s r.o <.>,Hálkova 12,301 00 Plzeň pod č <.>
zakázky 1123-2014-504204,Ing.Danielou Hajšmanovou,která je osobou úředně oprávněnou k
projektování pozemkových úprav,č.oprávnění 46965/01-5010.Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 21.1.2019
<br> V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Státní pozemkový úřad,Krajský
pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Tachov rozhodl podle ust.§ 11 odst.8 zákona o
<br> 1.výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům v katastrálním území Zadní Chodov tak,jak
je uvedeno v příloze č.1 tohoto rozhodnutí <,>
<br> 2.zřízení věcného břemene tak,jak je uvedeno v příloze 2c tohoto rozhodnutí (LV 1)
<br> 3.určení výše úhrady a lhůty podle ust.§ 10 odst.2 zákona tak,jak je uvedeno v příloze č.3 tohoto
rozhodnutí pro LV 35,LV 105,LV 108,LV 164,LV 180,LV 10217 <,>
<br>
<br> Účastníci řízení dle ust.§ 5 zákona,v souvislosti s ust.§ 68 správního řádu jsou z důvodu velkého
rozsahu uvedeni v příloze č.4 tohoto rozhodnutí,která je součástí výroku <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/2937498

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz