« Najít podobné dokumenty

Město Příbram - UP Třebsko_VP_oznVV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Příbram.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UP_Trebsko_VP_oznVV.pdf
Váš dopis:
<br> Spisová značka:
<br> Číslo jednací: 44035/2019/SÚÚP/Ro
<br> Datum: 29.04.2019
<br>
<br> Vyřizuje: Vladislav Rozmajzl
<br> E-mail: vladislav.rozmajzl@pribram.eu
<br> Telefon: 318 402 254
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
(dle § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění)
<br> OZNÁMENÍ
O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBSKO
<br> MěÚ Příbram,odbor Stavební úřad a územní plánování,oddělení územního plánování,jako příslušný
úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),v platném znění,pořizuje na žádost obce
Třebsko Územní plán Třebsko (dále jen „ÚP“) <.>
<br> Pořizovatel oznamuje v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona konání řízení o ÚP,jehož
součástí je veřejné projednání návrhu ÚP.To se uskuteční dne 04.06.2019 v 9:00 hodin v kanceláři
pořizovatele,tzn.MěÚ Příbram,Na Příkopech 105,261 01 Příbram I <.>
<br> V souladu s ustanovením § 22 odst.4 stavebního zákona vyzýváme projektanta ÚP k účasti na veřejném
projednání za účelem spolupráce při výkladu <.>
<br> Vzhledem k rozsahu je fyzicky nemožné celý návrh ÚP vystavit na úřední desce.Proto je návrh ÚP
veřejně k nahlédnutí na webu www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní
plánování – oddělení územního plánování – obce ORP Příbram – Třebsko).Další místa,kde je možno do
návrhu ÚP nahlédnout,jsou OÚ Třebsko a MěÚ Příbram,odbor Stavební úřad a územní plánování <,>
oddělení územního plánování <.>
<br> Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání <.>
<br> Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou
uplatnit k návrhu ÚP námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání.V námitce musí být uvedeno
odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva,a musí být vymezeno území
dotčené námitkou <.>
<br> Dotčené orgány a krajský úř...

Načteno

edesky.cz/d/2936038

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Příbram      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz