« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Porovnání všech položek výpočtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

hlášení MZe r. 2018.PDF
Porovn6ni v5ech poloZek v.ipodtu ceny pro vodn6 a sto6n6 podle
cenovr.ich piedpisri pro vodn6 a stodn6
<br> Za kalend6ini rok: 2018,DPH 15.0 % Piijemce vodn6ho a stodn6ho: Obec Doubravice (t6O OOSAOZSS)
Jednotn6 odb6ratelsk6 porovn6ni ceny Doubravice Tabulka C.1
<br> RAOEK
<br> Naklady pro vvpodet ceny pro vodn6 a stodn6
<br> Nakladov6 poloZky M6rnA
iedn <.>
<br> Voda pitne Voda odpadni
<br> Skuteenost Kalkulace Rozdil Skuteenost Kalkulace Rozdil
<br> 1 MateriSl mil.Kd 0,031000 0.125000 {.094000 0.000000 0.000000 0.000000
11 - surova voda podzemni + povrchova mil Kd 0.024000 0 120000 -0 096000 0.000000 0.000000 0 000000
<br> 12 - pitn5 voda oievzate+odpadni voda piedan6 mil.Ka 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13 - chemikalie mil Kd 0.000000 0 000000 0 000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 - ostatni material mil Kc 0 007000 0 005000 0 002000 0 000000 0 000000 0.000000
2,Enerqie mil.Kc 0.039000 0,060000 4.021000 0.000000 0.000000 0.000000
<br> 21 - elektricke energie mil K6 0 039000 0 060000 -0 021000 0.000000 0.000000 0.000000
- ostatni enerqie (olvn.pevna a kapalnd) mil.K6 0 000000 0,000000 0.000000 0 000000 0.000000 0.000000
<br> 3 Mzdv mi.Kd 0.022000 0.022000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
<br> 31 - oiime mzdv mil.Kc 0 000000 0 000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.2 - ostatni osobni nakladv mil Kd 0.022000 0.022000 0 000000 0 000000 0 000000 0.000000
<br> 4 Ostatni piim6 neklady mil.K6 0.506000 0.531000.0.025000 0.000000 0.000000 0.000000
41 - odDisv mil.Kd 0 429000 0 429000 0.000000 0 000000 0.000000 0.000000
<br> - opravy infrastrukturniho maietku mil,K6 0 077000 0 102000 -0 025000 0.000000 0.000000 0.000000
<br> 43 - naiem infrastrukturniho maietku mil.K6 0.000000 0.000000 0 000000 0 000000 0.000000 0.000000
- prostfedky obnovy infrastr majetku mKd 0 000000 0 000000 0 000000 0 000000 0.000000 0.000000
<br> 5 Provozni naklady mi.Kd 0.088000 0.118000 -0.030000 0.000000 0.000000 0.000000
<br> 51 - ooolatkv za vvoouStdni odoadnic...

Načteno

edesky.cz/d/2935154

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz