« Najít podobné dokumenty

Město Příbram - Závěr ZŘ k "Aktualizaci koncepce ochrany přírody a krajiny SK v letech 2018 - 2028"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Příbram.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyporadani_pripominek.pdf
Vyjádření zpracovatele koncepce ochrany přírody a krajiny STK k připomínkám k oznámení o zjišťovacím řízení záměru
<br> Číslo Subjekt Připomínka Vypořádání
<br> 1 Aero-taxi OKR,a.s.Jako provozovatel mezinárodního letiště Mnichovo
<br> Hradiště vyjádřil nesouhlas s „návrhem“ na zřízení
<br> MZCHÚ nebo PCHP na letišti tomto letišti.Důvodem je
<br> ochrana bezpečnosti letového provozu <.>
<br> Zmínka o návrhu na vyhlášení MZCHÚ „letiště Hoškovice“ je uvedena pouze v analytické
<br> části koncepce a vychází z údajů v dotazníku vyplněném pracovníky ORP Mnichovo
<br> Hradiště,kteří o přednesení takového návrhu uvažují.Návrh není součástí hodnocené
<br> koncepce a v návrhové části se nijak nepromítá.Zájmy Aero-taxi OKR,a.s <.>,nejsou
<br> koncepcí nijak dotčeny.Subjekt ve svém vyjádření nepožaduje další posuzování
<br> koncepce <.>
<br> 2 KHS Středočeského
<br> kraje se sídlem v Praze
<br> Připomínkuje zastaralé údaje o hlukové zátěži
<br> v regionu a požaduje jejich aktualizaci <.>
Připomínkované a ve stanovisku KHS citované údaje v koncepci uvedeny nejsou <,>
<br> připomínka je zmatečná a nelze jí zapracovat.Pravděpodobně se vztahuje k textu
<br> koncepce 2006-2018.Subjekt ve svém vyjádření nepožaduje další posuzování koncepce <.>
<br> 3 Středočeský kraj <,>
<br> odbor kultury a
<br> památkové péče
<br> Vyjmenovává statky kulturního dědictví na území
<br> Středočeského kraje a informační zdroje o nich <.>
<br> Požaduje zohlednit a analyzovat provázanost s
<br> ochranou kulturních statků a vliv realizace cílů
<br> koncepce na ně <.>
<br> Hodnocená koncepce je koncepcí ochrany přírody a krajiny řešící především
<br> problematiku ošetřenou zákonem č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,její
<br> přesah k ochraně kulturního dědictví je omezený.Typologie statků kulturního dědictví
<br> bude zapracována do analytické části do kapitoly o krajinném rázu.V téže kapitole bude
<br> deklarována potřeba provázanosti ochrany kulturního dědictví a kulturní krajiny s
<br> ochr...
Zaver_ZR_ke_koncepci_Aktualizace_KOPK_SK_2018-2028.pdf
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 860 fax: 257 280 203 vrnatova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> V Praze dne: 18.4.2019 Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> Číslo jednací: 026715/2019/KUSK
<br> Spisová značka SZ_026715/2019/KUSK
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX,l.XXX
<br> Značka OŽP/Vrn
<br>
<br>
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
<br> některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen zákon)
<br>
<br>
<br> Identifikační údaje:
<br> Název koncepce: „Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského
<br> kraje v letech 2018 - 2028“
<br> Charakter koncepce:
<br> Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje (dále jen koncepce) je
<br> pořizována za účelem aktualizace systému střednědobých a dlouhodobých cílů,pravidel
<br> a opatření,která mají přispět ke zlepšení stavu přírody a krajiny v regionálním měřítku
<br> a s přihlédnutím ke specifikům jeho území.Koncepce vychází z cílů a principů
<br> aktualizovaného Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky schválené
<br> usnesením vlády č.1497 ze dne 30.listopadu 2009 <.>
<br> Pro aktualizovanou koncepci byl zvolen jiný přístup ke stanovení prioritních cílů:
<br> 1.Cíle jsou primárně směřovány na oddělení ochrany přírody odboru životního prostředí
<br> a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen KÚSK),zajišťující státní správu
<br> a výkon samosprávné působnosti Středočeského kraje v ochraně přírody a krajiny <.>
<br> 2.Cíle zohledňují potřeby tohoto oddělení pro samotný výkon činnosti (informační podpora <,>
<br> výkon státní správy,finanční podpora,akční plán) <.>
<br> 3.Cíle zohledňují jednotlivé kompetence Středočeského kraje v ochraně přírody a to jak
<br> přímé,tak vykonávané formou metodické a odborné podpory nižších stupňů státní správy
<br> (obecná ochrana přírody a krajiny,...

Načteno

edesky.cz/d/2930325

Meta

EIA   Územní plánování   Územní plánování   Stavební informace   Rozpočet   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Příbram      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz