« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Veřejná vyhláška - rekonstrukce žel. přejezdu Vésky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení pokračování společného územního a stavebního řízení pro stavbu "Rekonstrukce PZS včetně rekonstrukce povrchu v km 103,942 (P7964) na trati Vlárský průsmyk - Staré Město u U.H."
1 / 7
<br>
<br> *CRDUX00E88OX*
CRDUX00E88OX
<br>
<br>
DRÁŽNÍ ÚŘAD,NERUDOVA 1,779 00 OLOMOUC
sekce stavební,územní odbor Olomouc
<br> Sp.zn.: MO-SDO0062/19-5/Nv V Olomouci dne 9.dubna 2019
Č.j.: DUCR-19058/19/Nv Telefon: +420 972 741 315 (linka221)
Oprávněná úřední osoba: XXXXXX XXX XXX.E-mail: nevrla@ducr.cz
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S P O L E Č N É H O
Ú Z E M N Í H O A S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í
<br> Drážní úřad,jako drážní správní úřad,podle § 54 odst.1 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“),a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst.1 zákona a podle § 15 odst.1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst <.>
1 a 2 stavebního zákona obdržel dne 12.února 2019 žádost stavebníka Správa železniční dopravní
cesty,státní organizace,Dlážděná 1003/7,11000 Praha 1,IČ:70994234 v zastoupení Signal
Projekt s.r.o <.>,Vídeňská /55,63900 Brno-střed,IČ:25525441 o vydání společného povolení pro
stavbu dráhy:
<br>
“R e k o n s t r u k c e P Z S v č e t n ě r e k o n s t r u k c e p o v r c h u v k m
<br> 1 0 3,9 4 2 ( P 7 9 6 4 ) n a t r a t i V l á r s k ý p r ů s m y k - S t a r é
M ě s t o u U.H.“
<br>
v rozsahu:
Stavba hlavní:
PS 01 PZS v km 103,942
SO 01 Přejezd v km 103,942 (P7964) - Železniční svršek
SO 02 Přejezd v km 103,942 (P7964) - Železniční spodek
SO 03 Přejezd v km 103,942 (P7964) - Železniční přejezd
SO 06 Přejezd v km 103,942 (P7964) - Napájení NN
Stavba vedlejší:
SO 04 Přejezd v km 103,942 (P7964) - Pozemní komunikace
SO 05 Přejezd v km 103,942 (P7964) - Chodník
<br>
Umístění stavby:
Na pozemku parc.č.803 (ostatní plocha,neplodná půda) v k.ú.Sady,obec Uherské Hradiště,okres
Uherské Hradiště <.>
<br> Na pozemcích parc.č.107 (ostatní plocha,zeleň),446/6 (ostatní plocha,ostatní komunikace),463/1
(ostatní plocha,silnice),463/2 (ostatní ...

Načteno

edesky.cz/d/2928169

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz