« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí I_KoPÚ StarovičkyKoPÚ v k. ú. Strhaře - pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků II - neznámí (PDF, 191 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 191 KB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno
Kotlářská 931/53,Veveří,602 00 Brno
<br>
<br> Naše značka: SPU 155231/2019/Lně
Spisová značka: 2RP20296/2015-523201
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: l.lnenickova@spucr.cz
<br> Datum: 15.4.2019
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Strhaře
– pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků
<br>
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno (dále jen „pobočka“)
jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o
změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje <,>
že v rámci zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Strhaře probíhá
zjišťování (šetření) průběhu hranic pozemků,které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č.139/2002 Sb <.>,vyhlášky č.13/2014 Sb <.>,o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech
návrhu pozemkových úprav,zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a vyhlášky č <.>
357/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) <.>
<br> Vlastnické hranice jsou šetřeny především na obvodu komplexních pozemkových úprav (hranice katastrálního
území a hranice územní správní jednotky,hranice zastavěné nebo zastavitelné části obce,silnice,vodní toky
apod.) a u pozemků zahrnutých do obvodu pozemkových úprav,které však nevyžadují řešení ve smyslu
ustanovení § 2 zákona,ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických informací (pozemky neřešené) <.>
Podkladem pro zjišťování hranic,kt...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz