« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálním území Kocléřov (PDF, 199 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 199 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Trutnov
Horská 5,Střední Předměstí,541 01 Trutnov
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 167404/2019
Spisová značka: 7RP/3823/2018-514205
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.kwiecien@spucr.cz
<br> Datum: 24.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území
Kocléřov
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Trutnov,jako správní orgán věcně a místně
příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),k zajišťování změn map
bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),v souladu s § 6 odst.3 vyhlášky Ministerstva
zemědělství č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a
postup pro jejich vedení a aktualizaci,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> dnem 25.4.2019 byla ukončena aktualizace BPEJ v katastrálním území Kocléřov,obec Vítězná <.>
<br> Ke dni 2.května 2019 je také vyhlášena platnost nových map BPEJ v katastrálním území Kocléřov,obec
Vítězná <.>
<br>
Toto oznámení bude zveřejněno po dobu 15 dní na úředních deskách Státního pozemkového úřadu <,>
Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj Pobočky Trutnov a na úřední desce Obce Vítězná <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
vedoucí Pobočky Trutnov
Státní pozemkový úřad
<br> Otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
2019-04-24T11:39:19+0200
Ing.XXXXX XXXXXX
Podepsáno progr...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz