« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Žádost o aktualizaci BPEJ - k.ú. Břeclav (PDF, 202 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 202 KB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Břeclav
náměstí T.G.Masaryka 2957/9a,690 02 Břeclav
<br>
<br> Naše značka: SPU 165611/2019/523203/GAJ <.>
Spisová značka: SP9229/2019-523203
<br> Vyřizuje.: XXXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: a.gajdosova@spucr.cz
<br> Datum: 24.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Zahájení aktualizace BPEJ
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Břeclav,jako správní orgán věcně a místně
příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně
ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),a dle § 4 odst.1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb.<,>
kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a
aktualizaci,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje
<br> zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Břeclav zahájená na základě žádosti vlastníků
parcel katastru nemovitostí č.3605/10,3605/11 a 3605/12 <.>
<br> Aktualizace se zahajuje v souvislosti s opodstatněným požadavkem vlastníků pozemků na změnu stávajícího
vymezení BPEJ.Důvodem žádosti je skutečnost,že nesouhlasí současný stav se stavem v evidenci BPEJ <.>
Aktualizace BPEJ je zjištění půdních a klimatických podmínek zemědělských pozemků terénním průzkumem a
jejich vyhodnocení oproti podmínkám,jež charakterizují dosud stanovené BPEJ.Aktualizací BPEJ se ověřují a
upřesňují,a tím vymezují nové hranice rozdílných BPEJ,popřípadě se mění jejich číselný kód <.>
<br> Návrh změn mapy BPEJ bude vyložen k veřejnému nahlédnutí na Státním pozemkov...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz