« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), část k. ú. Louka nad OtavouJPÚ v k. ú. Střítež - rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úpravKomplexní pozemkové úpravy Výsonín - vyložení soupisu nároků (PDF, 218 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 218 KB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Chrudim
Poděbradova 909,Chrudim IV,537 01 Chrudim
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 172055/2019
Spisová značka: 2RP16173/2016-544204
<br> Vyřizuje.: XXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: l.kricenska@spucr.cz
<br> Datum: 25.4.2019
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území VÝSONÍN – oznámení o vyložení soupisu nároků
vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek
<br> V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Výsonín zabezpečil Státní
pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Chrudim (dále jen „pobočka“) v
souladu s ust.§ 8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vypracování aktualizovaného soupisu nároků vlastníků pozemků (dále
jen „soupis nároků“) podle jejich ceny,výměry,vzdálenosti a druhu,a to včetně omezení vyplývajících ze
zástavního práva,předkupního práva a věcného břemene.Vyhotovením soupisu nároků (vč.ocenění
pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Výsonín –
firma Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Jiráskovo náměstí XX,XXX XX Plzeň <.>
<br> Tento soupis nároků je počínaje dnem 26.4.2019 vyložen po dobu 15 dnů na Obecním úřadě v Lukavici
(současně je také k nahlédnutí na Pobočce v Chrudimi,Poděbradova 909,537 01 Chrudim) <.>
<br> Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky Chrudim,Poděbradova
909,537 01 Chrudim v termínu do 14.5.2019 <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXXXXXXX
vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2 / 2
<br>
<br>
<br>
<br> 2019-0...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz