« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - INFORMAČNÍ LETÁK PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 1 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

INFORMAČNÍ LETÁK PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 1 2019
25 MF-Inf 15 - vzor č.10
<br> Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br> Informace
ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
<br> na daň z nemovitých věcí v roce 2019
<br> Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím,jímž je platební výměr,dodatečný platební výměr
nebo hromadný předpisný seznam <.>
<br> Poplatníkům daně z nemovitých věcí,u nichž na zdaňovací období roku 2019 došlo ke změně výše
daně oproti předchozímu roku,případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání,sděluje místně
příslušný fi nanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy,které jsou zpřístupněny
k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného fi nančního úřadu <.>
<br> Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní
působnosti,tj.za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu.Hromadné předpisné seznamy zpřístupní
příslušné fi nanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíce května 2019 <.>
Informace o době,kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout,zveřejní jednotlivé fi nanční
úřady veřejnou vyhláškou,kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Vyhlášky fi nančních úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také
na úředních deskách obcí v příslušném kraji.Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou
daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně <.>
<br> Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje <.>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění <.>
Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě
<br> do 30 dnů ode dne jeho doručení,a to i před jeho doručením.Odvolání se podává u správce daně,jehož
rozhodnutí je odvoláním napadeno.Podané odvolání nemá odkladný účinek <.>
<br> Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu ...

Načteno

edesky.cz/d/2921102

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz