« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Návrh Závěrečného účtu obce Holohlavy za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.5
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 30.1.2019 9:23:03
<br> Název účetní jednotky: Mateřská škola,Holohlavy
<br> Sídlo: Školní 124
<br> 503 03 Holohlavy
<br> příspěvková organizacePrávní forma:
<br> Předmět činnosti: výchova a vzdělávání
<br> IČO : 70981540
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 1 546 892,53 1 729 535,26 1 035 074,80 2 764 610,06 A CELKEM
<br> 410 205,00 A.360 738,00 1 035 074,80 1 395 812,80 Stálá aktiva
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 6.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 410 205,00 II.360 738,00 1 035 074,80 1 395 812,80 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 1.031 Pozemky
<br> 2.032 Kulturní předměty
<br> 55 853,00 3.51 206,00 41 730,00 92 936,00021 Stavby
<br> 354 352,00 4.309 532,00 157 841,00 467 373,00022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.835 503,80 835 503,80028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 8.042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> 2.062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> 3.063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> 5.068 Termínované vklady dlouhodobé
<br> 6.069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> IV.Dlouhodo...
Příloha č.4
Mateřská škola,Holohlavy,Školní 124,503 03 Smiřice,IČO:70981540,tel.: 495 422 714
<br> E-mail: ms.holohlavy@seznam.cz
<br>
<br>
<br> Zpráva o
<br> hospodaření
<br> za rok 2018
<br>
<br>
<br>
Čj.: 50/2019
Vypracovala XXXXXX XXXXXXXXXXX,řed.školy
<br> Počet stran: X
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Základní data o škole
<br>
<br> Právní forma: příspěvková organizace
<br>
<br> Mateřská škola,Holohlavy
<br> Školní 124,Holohlavy
<br> 503 03 Smiřice
<br>
<br> Kontakty:
<br> Tel.Mateřská škola: 495 422 714
<br> Tel.Školní jídelna: 739063775
<br>
<br> e-mail: ms.holohlavy@seznam.cz
<br> IČ: 70981540
<br>
<br> Statutární orgán – ředitelka školy: XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Učitelka pověřená zastupováním: XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Zřizovatel: Obec Holohlavy,okres Hradec Králové
<br> Školní ulice 35,Holohlavy,503 03 Smiřice
<br> IČ: 00653446
<br> Kontakt:
<br> Tel.: 495 422 659
<br> e-mail: ou.holohlavy@iol.cz
<br>
<br> Provoz školy: 6.30 – 16.30h
<br> Počet tříd: 3
<br> Kapacita školy: 68 dětí
<br> Kapacita školní jídelny: 105 dětí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br> Výsledky hospodaření za rok 2018
<br>
<br> Finanční podmínkv roce 2018 činily dotace obce na provoz školy 930 000 Kč
<br>
v Kč
<br> Nákladové položky Rozpočet Stav k 31.12 <.>
<br> Potraviny 325 677,40
<br> Knihy,učební pomůcky 5 249,48
<br> Materiál 91 691,90
<br> Energie(Voda+plyn+elektřina) 295 948,93
<br> Služby včetně nájemného 217 865,75
<br> Školení a vzdělávání 700,00
<br> Opravy a údržba 429 710,80
<br> Cestovné 2 959,00
<br> Odpisy 49 467,00
<br> Poplatky a pojištění (včetně spoluúčasti) 1 963,00
<br> Telefon 19 183,92
<br> Mzdy – (+DDP)+odvody 51 033,00
<br> Drobná dlouhodobý HM 99 677,90
<br> Náklady celkem 1 591 128,08
<br> Příjmové položky Rozpočet Stav k 31.12 <.>
<br> Příspěvek zřizovatele 930 000,00 930 000,00
<br> Úplata za stravování 333 625,00
<br> Úplata za předškolní vzdělávání 162 000,00
<br> D...
Příloha č.3
Minimální závazný výčel informací
<br> podle vyhlášky č.500/2002 Sb.ROZVAHA
<br> ve zkráceném rozsahu
<br> ke dni 31.12.2018
<br> Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: Služby obce Holonlavy: s.rle,____________________
<br> Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště:
<br> (v celých tisících Kč) _Skelnígfg ______________________________________________
<br>,HCP'BPÉÉYY ______________________________________________
<br> Rok ] Měsm IČ _59993 _________________________________________________
<br> 2018 | 12 _ 27465381 09555 _rggyplíka _______________________________________
<br> Označení A K T | v A g;? Bežné účetní období Minulé úč.období
<br> u Brutto \ Korekce ! Netto Netlo a b c 1 2 * 3 4
<br> AKTIVA CELKEM 001 1 557,00 -520,00 1 037,00 1 091,00
<br> A.Pohledávky za upsany' základní kapitál 002 0,00 x 0,00 0,00
<br> 3,Stálá aktiva 003 584,00 -520,00 54,00 146,00
<br> c.Oběžná aktiva 037 973,00 0,00 973,00 945,00 o,Časové rozlišení aktiv 074 0,00 x 0,00 0,004
<br> Označení P A s | v A Číslol Běžné Minulé radku! účetníobdobí účetníobdobl l a b o ; 5 6 PASIVA CELKEM 001 E 1 037,00 1 091,00 A.Vlastní kapitál 002,' 783,00 770,00 B.+ C.Cizí zdroje 024 1 254,00 321,00 B.Rezervy 025,0,00 0,00 c_ Závazky 030 *,254,00 321,00 D.Časové rozlišení pasiv 064 í 0,00 0,00 s.r.o.stravování a pohostinství ( Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Pozn // / 1 ) : // 31.12.2018 ! „,<.> 1 / ' „?,j Podpisový nam statu rn ogga'nu účetní jednotky Sestaveno dne: Schváleno valnou hromadou dne: ! nebo podpisový záznam ické osoby.která je účetní jednotkou
<br> Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb <.>
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> v plném rozsahu
<br> Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: Služby obce Holohlavy,s.r.o.__
<br> ke dni 31.12.2018 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště: (v celých tisících Kč) Školní 35 XXX XXXXX IČ XXX“ ' XXXX XX XXXXXXXX Česká republika Ozn...
Příloha č.2

Příloha č.1
\ ŽŠ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ' Odbor ekonomický — oddělení kontroly obcí a analýz
<br> iiliiliííliliiiiiiiill II III ||| || ||||l “INK-3100119612018
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holohlavy,IC: 00653446
<br> za rok 2018 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 24.10.2018 — 11.2.2019
<br> na základě písemné žádosti obce Holohlavy v souladu s ustanovením © 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 03.07.2018 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s © 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s © 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Holohlavy Školní 35 503 03 Smiřice Zástupci za Obec: - XXXXX XXXXXXXX - starosta - XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a g 4 a & 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 28.6.2018 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v š 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon (např.ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů,ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 11.02.2019 <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec K...
Návrh Závěrečného účtu obce Holohlavy za rok 2018
OBEC
<br>
HOLOHLAVY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh
<br> Závěrečný účet obce za rok 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracovaný na základě § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> ve znění platných předpisů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> I.Údaje o obci:
<br>
Adresa: Obec Holohlavy,Školní 35 Holohlavy,503 03 Smiřice
<br> IČO 00653446
<br> Telefonické spojení: starosta 495 420 125,mobil 725 081 260
<br> účetní 495 422 659
<br>
<br> elektronická podatelna: ou.holohlavy@iol.cz
<br> webové stránky obce na adrese: www.holohlavy.cz
základní územní jednotka : HOLOHLAVY ZUJ 570 028
<br> počet obyvatel k datu 1.1.2018: 943
<br>
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE V ROCE 2018
volební období 2018/2022
<br>
<br> Starosta: XXXXX XXXXXXXX
<br> Místostarosta: Mgr.XXXXX XXXXX
<br>
<br> Zastupitelstvo obce je XX-ti členné <.>
<br> Jmenný seznam: XXXXX XXXXXXXX
<br> Mgr.XXXXX XXXXX
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Zuzana Černá
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXX
<br> XXX XXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXX
<br>
<br> Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2018
<br> Veřejné zasedání ZO : 11 jednání
<br> Výbory: finanční,kontrolní <,>
<br> Komise: kulturní,sportovní,stavební
<br>
<br> Složení výborů a komisí:
<br>
<br> Kontrolní výbor: předseda Ing.XXXX XXXXXXX
<br> členové Zuzana Černá,XXXXX XXXXX
<br> Finanční výbor: předseda Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> členové XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Kulturní komise: předseda XXXXX XXXXXXXX
<br> členové XXXXX XXXXXXXX
<br> Sportovní komise: předseda XXXXXX XXXXXXXX
<br> Stavební komise: předseda XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> členové XXX XXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obecně závazné vyhlášky obce Holohlavy – platné v roce 2018
<br> 1/2007 o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství
<br> 1/2009 o plánu zimní údržby místních komu...

Načteno

edesky.cz/d/2920654

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz